Welzijn op school

Regeerakkoord:

“Samen met het Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming (AKOV) gaan we een gesprek aan met de aanbieders van collectief huisonderwijs, met het oog op het optimaliseren van de slaagkansen bij de examens van de Examencommissie. Waar nodig vullen ze hun aanbod aan en/of sturen ze het bij. Indien aanvullingen/bijsturingen een beperking inhouden voor het eigen pedagogisch en onderwijskundig project – in het licht van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs – geeft de verstrekker aan wat als alternatief zal worden aangeboden.

School met sportaanbod (9-18 jaar) worden op elkaar afgestemd binnen een globale visie op jeugdsportbeleid. In dit kader zal een versterkte samenwerking tussen sport en onderwijs bijdragen tot het uitbreiden en optimaliseren van het naschoolse sportaanbod.

We verminderen het aantal administratieve verplichtingen en voorschriften voor verantwoording. Bij de ontwikkeling van nieuwe onderwijsregelgeving voeren we een regeldruk-toets in. De gedragen aanbevelingen uit het rapport ‘Kom op tegen planlast’ voeren we uit.

In dialoog met scholen en ouders gaan we na hoe we de voortschrijdende juridisering van ons onderwijs, waarbij beslissingen van klassenraden en schoolbesturen almaar vaker worden voorgelegd aan de rechter, op een concrete manier kunnen terugdringen.

We willen directies en leerkrachten het nodige vertrouwen geven. Net daarom maken we ook werk van een forse reductie van de planlast, op alle niveaus.” 

Gerealiseerd:

Dankzij het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ gaan we voor gezonde scholen, met focus op beweging, gezonde voeding, schoolsportinfrastructuur en EHBO op school.

We hebben een vernieuwde en ambitieuzere regeling goedgekeurd voor de bedeling van gesubsidieerd fruit, groenten of melk aan leerlingen op school. De huidige schoolfruitregeling, bekend als ‘Tutti Frutti’, en de subsidieregeling van schoolmelk worden samengevoegd en ingrijpend bijgestuurd om nog meer scholen te bereiken. Op die manier wordt het hele systeem efficiënter én administratief eenvoudiger voor de deelnemende scholen. Kinderen van het basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs hebben voortaan gedurende tien weken recht op één portie gratis groenten, fruit en/of melk per week. Scholen met een hoog percentage kwetsbare leerlingen hebben zelfs recht op een verdeling gedurende twintig weken. De nieuwe regeling gaat in vanaf het volgend schooljaar. De Vlaamse regering besteedt jaarlijks 3,2 miljoen euro aan dit project. 

Samen met de voedings- en drankenindustrie ondertekenden we een engagementsverklaring. We gaan voor gezonde dranken en tussendoortjes op school en werken aan een uitdoofbeleid van suikerhoudende dranken en ongezonde snacks op school. Lees hier meer.

We motiveren met de actie ‘Zontijd 40.000 leerlingen uit het basisonderwijs om volgend schooljaar samen 150 miljoen km te bewegen. Dat is de afstand tussen aarde en zon. In het secundair onderwijs starten in september 11 proefprojecten rond beweging.

Met de brochure ‘Beleidsplan ter bevordering van het welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen’ maakten we een vertaalslag van de federale wetgeving rond ‘welbevinden op het werk’ concreet. Van deze eenvoudige aanpak kan iedereen op school van profiteren, zowel leraren als leerlingen. Lees hiermeer.

We hebben de brochure ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ ontwikkeld. Die zet scholen heel concreet op weg om een pestvrije school te worden. Er gaat daarbij ook aandacht naar ‘peer mediation’. Bij peer mediation worden leerlingen opgeleid om bij conflicten op school te bemiddelen. De Vlaamse Scholierenkoepel wordt ondersteund met subsidies om jongeren warm maken en scholen uitnodigen om gebruik te maken van deze methodiek. ‘Conflixers’ zullen tussenbeide komen bij kleinere conflicten. Lees hier meer.

We werkten met de ministers bevoegd voor Welzijn, Jeugd en Sport een mededeling uit over de bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp, de kinderopvang, het onderwijs en de jeugd- en de sportsector. In het kader hiervan werd het Vlaggensysteem van Sensoa vertaald naar de onderwijscontext en werd ingezet op toeleiding naar 1712, het infopunt bij vragen over geweld. Dit helpt leraren vanuit wetenschappelijke inzichten naar het seksueel gedrag van leerlingen te kijken en hierop gepast te reageren.

Mediawijs lanceerde Cyber Scan. Een nieuwe tool waarmee  cyberpesten kan tegengegaan worden.

De subsidie van Bednet is naar 2,3 miljoen euro verhoogd zodat meer zieke kinderen via computer en webcam de lessen kunnen volgen vanuit hun ziekenkamer. Ze hebben hierdoor al na 4 weken ziekte toegang tot Bednet i.p.v. 6 weken ziekte. Lees hier meer.

Leerlingen die een week voor en een week na een schoolvakantie ziek zijn moeten vanaf volgend schooljaar geen doktersbriefje meer voorleggen, wel een attest van de ouders. De afschaffing van het verplicht doktersbriefje op die momenten zorgt voor minder planlast. 

We lanceerden operatie Tarra, met als doel de administratiedruk in het onderwijs te verlichten. Daarmee willen we onderwijzend personeel meer ruimte geven voor kerntaken.

Vanaf schooljaar 2018-2019 komt er een algemeen rookverbod op de scholen in Vlaanderen. De maatregel biedt scholen de kans om hun voorbeeldfunctie te versterken en is in het belang van de gezondheid van elke jongere.http://www.hildecrevits.be/nl/algemeen-rookverbod-op-scholen

Vanaf woensdag 15 november 2017 kunnen leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die moeilijk lezen zich aanmelden om gratis gebruik te maken van voorleessoftware. Leerlingen krijgen een gratis jaarabonnement. Alle nuttige informatie is voortaan ter beschikking op de website www.leesvoor.vlaanderen http://www.hildecrevits.be/nl/aanmelden-voor-gratis-voorleessoftware-kan-vanaf-woensdag-15-november