Ruim 1,7 miljoen euro aan IT-investeringen voor betere handhaving in de kinderopvang

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits investeert ruim 1,7 miljoen euro voor de uitbouw van een efficiënt en performant elektronisch dossierbeheer voor de opvolging van de kinderopvang. Concreet zal alle informatie over inspectie en handhaving terug te vinden zijn op één plaats. Klachten en meldingen over een bepaalde opvanglocatie zullen automatisch gekoppeld en zichtbaar worden op een  dashboard dat belangrijke informatie samenbrengt  om  verontrustende signalen snel te kunnen detecteren. De investeringen moeten de processen rond meldingen, klachten en handhaving stroomlijnen, zodat problemen sneller gedetecteerd en aangepakt kunnen worden.

“Om dossiers en klachten over de kinderopvang beter te kunnen opvolgen, was er een dringende nood aan nieuwe IT-systemen. Opdrachthouder Leo Van Loo heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan de contouren van een performant systeem dat bijvoorbeeld bij een melding van een gevaarsituatie met één druk op de knop toelaat te zien welke inspecties de betrokken locatie al heeft gehad, wat de mogelijke klachten en meldingen van het verleden zijn, welke communicatie er eerder al is geweest,… enzovoort. Het nieuwe IT-systeem zal het dossierbeheer op korte termijn toegankelijker, overzichtelijker en vollediger maken, in het belang van de veiligheid en kwaliteit van onze kinderopvang. Door de beschikbare informatie ook te delen met derden, kunnen ouders hun kind goed geïnformeerd  naar de kinderopvang sturen. We onderzoeken ook hoe bijvoorbeeld tevreden ouders hun feedback kunnen achterlaten op het nieuwe platform.” – Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits  

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits investeert ruim 1,7 miljoen euro in IT-systemen om het dossierbeheer en opvolging van de kinderopvanginitiatieven te optimaliseren. De investeringen komen er naar aanleiding van het actieplan ‘inspectie en handhaving in de kinderopvang’ om de kwaliteit en de veiligheid van de kinderopvang te verhogen. Ook de audit over de kinderopvang toonde aan dat er nood is aan een efficiënte en ondersteunende IT om de processen rond meldingen, klachten en handhaving onder controle te krijgen.

Dashboard met alle info over kinderopvanginitiatieven

Een eerste optimalisatie maakt werk van een meer toegankelijke en overzichtelijke interne werking waarbij zowel Zorginspectie als Opgroeien alle relevante informatie rond inspectie en handhaving zullen kunnen terugvinden op één plaats. Daar waar vroeger klachten en dossiers naast elkaar bijgehouden werden, zal een dashboard met alle informatie over alle kinderopvanginitiatieven beschikbaar zijn. Het overzichtsscherm zal per kinderopvanginitiatief een tijdlijn bevatten met meldingen, klachten, handhavingstrajecten en opvolgingsgegevens. Op die manier heeft elke medewerker van Zorginspectie of Opgroeien toegang tot de volledige historiek van alle voorzieningen.

Het koppelen van de verschillende systemen zal gebeuren via automatische gegevensuitwisseling tussen het klachtenbeheersysteem van Opgroeien en het dossiersysteem rond kinderopvangvoorzieningen. Via dataminingtechnieken zal er een kwantitatieve risicoanalyse ontwikkeld worden die toelaat om grote hoeveelheden aan gegevens te onderzoeken en mogelijke verontrustende signalen op basis van patronen te detecteren. Op die manier laat het dashboard toe om diverse samenhangen te tonen en zal er snel en preventief ingegrepen kunnen worden waar nodig.

Inspectieverslagen en klachten zichtbaar voor publiek

Met de investering wil minister Crevits ook het brede publiek beter informeren over zowel de ingediende klachten als over de resultaten van de inspectiebezoeken van Zorginspectie. Concreet zullen de inspectieverslagen en klachtenoverzichten online gepubliceerd worden. Er worden daarvoor speciale publicatierapporten voorzien die rekening houden met de leesbaarheid  voor burgers en privacygevoelige elementen zowel m.b.t. de klager als opvangvoorziening zelf. Ook wordt onderzocht hoe feedback van ouders en derden over individuele kinderopvangvoorzieningen publiek kan worden ontsloten. Minister Crevits beoogt met deze investeringen in het kader van actieve openbaarheid van bestuur het welverdiende vertrouwen in de sector hoog te houden.

Opdrachthouder van het actieplan kinderopvang Leo Van Loo: “Deze IT-investeringen zijn nodig om voorzieningen overzichtelijk te kunnen opvolgen, sneller in gesprek te kunnen gaan en het vertrouwen in een kwalitatieve kinderopvang hoog te houden en te versterken.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.