Nieuws

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Minister Crevits beslist over verdere concretisering van het arrest Raad van State rond personen met een handicap

De Raad van State besliste begin januari dat de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven gedeeltelijk niet correct was. In navolging hiervan besliste de Vlaamse Regering om de nodige budgetten vrij te maken. De voorbije weken is er gewerkt aan de praktische regelingen om de betrokken personen de nodige budgetten te bezorgen. Iedereen zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden door het VAPH in de loop van februari en maart

Vlaamse Regering maakt budgetten vrij voor personen met een handicap na beslissing

In december 2020 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven. Er werd ook een nieuwe methode van budgetbepaling ingevoerd. De Raad van State heeft maandag beslist dat deze regeling gedeeltelijk niet correct is. Voor 3.000 personen die nu reeds over een budget beschikken, heeft de Vlaamse Regering op vraag van minister Crevits beslist om de nodige budgetten vrij te maken om beslissing van de Raad van State uit te voeren. Het gaat om ongeveer 12 miljoen euro.

Minister Crevits volgt Raad van State en zoekt oplossing voor actualisering van de persoonsvolgende budgetten

In het verleden heeft de Vlaamse regering beslist om de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap aan te passen om ongelijkheden weg te werken en de budgetten eerlijker te kunnen verdelen. De Raad van State heeft gisteren, maandag 8 januari, geoordeeld dat deze regeling niet kan voor ongeveer 3.000 personen. Minister Crevits werkt daarom met het VAPH een plan van aanpak uit om de betrokken personen met een handicap toch de eerder toegewezen budgetten te geven.

Aantal minderjarigen met recht op budget omwille van handicap op 4 jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook dit jaar sterke stijging verwacht

Door het zorginvesteringsplan van de Vlaamse Regering kunnen jaar na jaar meer mensen met een handicap ondersteund worden. Opvallend is de stijging van het aantal minderjarigen dat een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) ontvangt. Vorig jaar ging het om 1.816 jongeren en kinderen. In 2018 waren dat er nog 879. Het aantal minderjarigen dat recht heeft op een budget is sindsdien meer dan verdubbeld. Jongeren en kinderen met de meest dringende zorgnoden kregen dankzij het zorginvesteringsplan ook allemaal versneld een budget toegekend. In die groep geldt geen wachttijd.  Dit jaar zouden nog eens meer dan 600 minderjarigen een budget toegekend krijgen. Het hoogste aantal ooit.

Website met waarderingen voor zorgvoorzieningen in de maak

Wie gebruik maakt van een ouderenzorgvoorziening, een voorziening voor personen met een handicap, kinderopvang of jeugdhulp zal zijn of haar ervaringen met de voorzieningen kunnen delen via een website. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits beslist. In 2024 zal de website in een pilootfase starten. Een eerste stap is nu de aanstelling van een onafhankelijke beheerder van de website.  

Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden stijgt van 135 naar 140 euro

Personen met complexe zorgnoden zien ook de kosten die gepaard gaan met hun ziekte stijgen. Het gaat bijvoorbeeld over verzorgingsmateriaal, oplopende remgelden, verhoogde kosten voor hun aangepast vervoer. We hebben daarom beslist om de Vlaamse sociale bescherming te versterken voor personen met langdurige zorgnoden. 

Minister Crevits laat de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget voor mensen met een handicap vereenvoudigen

In de toekomst wordt de procedure om een persoonsvolgend budget voor personen met een handicap aan te vragen vereenvoudigd. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Er komt een meer logische aanpak. Het voorstel is om een bedrag waar iemand recht op heeft pas op het einde van de procedure te bepalen zodat het toegekende bedrag accurater is. Er zal ook minder papierwerk aan te pas komen. 

Aantal persoonsvolgende budgetten is op vijf jaar tijd met 18% gestegen

In 2022 ondersteunde de Vlaamse overheid meer dan 100.000 mensen met een handicap. De vraag naar ondersteuning neemt ook steeds meer toe. Minister Crevits is tevreden dat meer mensen ondersteuning krijgen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Hiermee worden de afspraken en ambities van het zorginvesteringsplan ook nagekomen. Vandaag geven minister van Welzijn Hilde Crevits en James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH, een toelichting in de commissie Welzijn over de uitvoering van het zorginvesteringsplan.

Meer dan 1.000 jonge kinderen met een handicap, bijvoorbeeld autisme, krijgen specifieke hulp in de kleuterklas

Het is zondag Werelddag rond Autisme. Heel wat jonge kinderen met een (vermoeden van) autisme gaan naar een kinderopvang of kleuterschool. Voor hen bestaat er sinds 2019 ‘globale individuele ondersteuning’ (GIO): hulp in de vorm van stimulatie, coaching, training en assistentie. Een begeleider gaat daarbij mee in de klas of de opvang, biedt daar ondersteuning en denkt mee na over een duurzaam inclusietraject. Op die manier kunnen kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen leren, spelen en vriendschappen sluiten. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van GIO gaat jaar na jaar omhoog. Voor de cijfers van 2022 verwacht Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zelfs een stijging naar ruim 1.000 kinderen.