Vlaams minister Hilde Crevits past de richtlijnen aan bij de beoordelingscriteria voor noodprocedure persoonsvolgend budget

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Als mensen met een handicap zich in een plotse kritieke situatie bevinden, dan is er de mogelijkheid om via de noodprocedure onmiddellijk een persoonsvolgend budget te krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft nu beslist om de richtlijnen bij de beoordelingscriteria voor de noodprocedure aan te passen en te versoepelen. Op die manier kunnen personen met een handicap bij wie ondersteuning is weggevallen door bijvoorbeeld een echtscheiding of uithuiszetting voortaan ook voorrang krijgen.

“Naar aanleiding van een aantal getuigenissen en signalen vanuit de sector, gaf ik het VAPH de opdracht om de huidige richtlijnen bij de beoordelingscriteria voor de noodprocedure onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen. Door deze aanpassing zullen meer mensen met een handicap, die geconfronteerd worden met een plotse moeilijke zorgsituatie, sneller hun persoonsvolgend budget krijgen. Denk maar aan situaties waarbij personen met een handicap bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een echtscheidingssituatie of plotse of verslechtering van  ziekte.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

De beoordelingscriteria voor de noodprocedure werd vastgelegd in de wet. Het VAPH kan de situatie van een persoonsvolgend budget via de noodprocedure toekennen als aan de volgende voorwaarden:

  1. door het wegvallen van de sociale context zijn de zorgdragers en ondersteuners niet meer in staat om de zorg en ondersteuning voor de persoon op te nemen of is het onmogelijk geworden voor de persoon om in de huidige woonsituatie te blijven functioneren;
  2. de fysieke of psychische gezondheid zal bijna onmiddellijk in verregaande mate geschaad worden als de huidige situatie aanhoudt;
  3. er is geen alternatieve oplossing in het sociale netwerk of de reguliere crisisopvang mogelijk vanwege de aard van de handicap;
  4. het gaat om een onvoorzienbare verandering in sociale status.

In de praktijk leidde dit soms tot onredelijke situaties voor de persoon met een handicap. De richtlijnen beoordelingscriteria worden daarom na overleg met het VAPH en verschillende externe deskundigen en adviesorganen aangepast. Zo zal het ‘plotse en onvoorziene karakter’ voortaan vanuit het perspectief van de persoon met een handicap gedefinieerd worden en niet vanuit het perspectief van zowel de persoon met een handicap én het sociaal netwerk. Hierdoor zullen dossiers waarin er bijvoorbeeld sprake is van een echtscheiding of uithuiszetting nu ook goedgekeurd kunnen worden.

Daarnaast wordt het ‘wegvallen van de ondersteuning’ ruimer gedefinieerd. Er zal voortaan ook voldaan worden aan dit criterium als het netwerk de zorg en ondersteuning niet meer aankan ten gevolge van een plotse en onvoorzienbare achteruitgang in het functioneren van de persoon met een handicap. Hierdoor kunnen dossiers waarbij het netwerk de ondersteuning plots niet meer aan kan, omwille van de onverwachte achteruitgang van de persoon met een handicap, nu ook in aanmerking komen voor de noodprocedure.

De aanpassing van de criteria wordt met onmiddellijke ingang doorgevoerd. Jaarlijks worden zo’n 500 aanvragen ingediend voor een noodprocedure, iets meer dan de helft wordt effectief toegekend. Met de nieuwe richtlijnen worden meer toekenningen verwacht.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.