111 investeringsprojecten voor maatwerkbedrijven sociale economie

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister Hilde Crevits bevoegd voor sociale economie heeft 111 investeringsprojecten goedgekeurd in het kader van twee projectoproepen voor maatwerkbedrijven. Samen zijn deze projectsubsidies goed voor een totaalbedrag van bijna 4 miljoen euro aan investeringen in sociale economie ondernemingen. Dat maakt minister Crevits bekend naar aanleiding van een bezoek aan het maatwerkbedrijf OptimaT in Lichtervelde.

Net als reguliere ondernemingen worden ondernemingen binnen de sociale economie ook uitgedaagd door veranderende technologische en economische situaties. Met het programma ‘Investeringen in een innovatieve en duurzame werkomgeving en mobiliteit’ worden subsidies toegekend aan maatwerkbedrijven die op die veranderende realiteit een antwoord bieden door de werkomgeving en de mobiliteit van hun werknemers te verbeteren.

 Met deze investeringssteun kunnen maatwerkbedrijven hun innovatiekracht versterken en doorgroeien tot sterke en wendbare ondernemingen. Concreet gaat het over steun voor investeringen in aangepaste werkprocedures, ondersteunende technologie, duurzame vervoersmiddelen op maat of gemoderniseerde productie-eenheden. Deze duurzame investeringen zijn nodig om medewerkers mee te laten groeien met technologische evoluties en te ondersteunen in hun flexibiliteit en zelfstandigheid.

  BW Klein-Brabant bijvoorbeeld kan dankzij deze subsidie co-bots aanschaffen om zware en repetitieve taken te ondersteunen. In ’t Veer in Menen zal een pick-to-light-systeem uitgebouwd worden. Dankzij lichtsignalen worden de werknemers stap voor stap doorheen een productieproces meegenomen. Het systeem begeleidt de werknemers en leert hen tegelijkertijd omgaan met nieuwe technologie op een laagdrempelige manier. Bij labeur in Gent kunnen er nu 4 elektrische bakfietsen worden aangekocht voor de onderhoudsploeg. Zo kunnen de werknemers zichzelf én het nodige materiaal snel en milieuvriendelijk vervoeren.

 Maatwerkbedrijven en – afdelingen moeten tegen september 2021 over een kwaliteitslabel beschikken. Daarom is er ook een tweede subsidie-projectoproep ‘Investeren in kwaliteitsmanagement’. Deze oproep doet maatwerkbedrijven verdere stappen ondernemen in de professionalisering van de sector. Zo kunnen ze extra middelen ontvangen voor advies en begeleiding in hun traject naar dat kwaliteitslabel en voor de bijhorende audit- en certificeringskosten. Maatwerkbedrijven die extra werk willen maken van klantgerichtheid, vorming van de eigen medewerkers of acties willen opzetten voor een beter financieel beheer en sterker kwaliteitsbeleid, worden dankzij deze kwaliteitssubsidies financieel ondersteund.

 Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits: “Vandaag zijn er meer dan 25.000 werknemers aan de slag in de sociale economie in Vlaanderen. Ook onze maatwerkbedrijven moeten een antwoord kunnen bieden op veranderingen in de maatschappij. Via technologie en innovatie kunnen we de werkomstandigheden en – procedures van de werknemers in maatwerkbedrijven verbeteren. Dat gebeurt onder meer via co-bots die de werknemers een hand toesteken bij bepaalde opdrachten of via een vernieuwend lichtsysteem die de werknemers stap per stap aantoont wat ze moeten doen. Met de investeringen, o.a. ook in duurzaamheid en kwaliteit, versterken we de maatwerkbedrijven en kunnen ze doorgroeien tot sterke en wendbare ondernemingen.”

 

Oproep Innovatieve en duurzame werkomgeving en mobiliteit

Provincie

Antwerpen

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Limburg

Toegekende projectsubsidie per provincie

498.898 euro

767.189 euro

450.047 euro

222.162 euro

351.638 euro

Totale projectsubsidies toegekend binnen deze oproep

2.289.937 euro

 

 

Oproep kwaliteitsmanagement

Provincie

Antwerpen

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Limburg

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Toegekende projectsubsidie per provincie

678.931 euro

544.896 euro

135.495 euro

135.791 euro

102.730 euro

38.400 euro

Totale projectsubsidies toegekend binnen deze oproep

1.636.245 euro

 

 

Voorbeelden goedgekeurde projecten

Investeringen in een innovatieve en duurzame werkomgeving en mobiliteit

Co-bots

BW Klein-Brabant, afdeling Flexpack, uit Puurs-Sint-Amands, een maatwerkbedrijf dat 220 enthousiaste medewerkers tewerkstelt, wil met zijn project een antwoord bieden op de toenemende vraag van bedrijven om complexere taken op te nemen en met grotere kwaliteitscontroles. Flexpack zet met deze investering verder in op innovatie en kan dankzij deze subsidie co-bots aanschaffen om zware en repetitieve ergonomische taken op productielijnen te ondersteunen. Flexpack wil daarmee mensen langer aan het werk houden. Dankzij deze subsidie wordt het werken op maat vergemakkelijkt en wordt er ruimte gecreëerd voor extra begeleiding.

 

Ergonomie en mobiliteit

Ergasia uit Stekene stelt mensen met autisme tewerk en krijgt een subsidie van 52.160 euro. Ergasia wil op ergonomie inzetten door langdurige ziektes door rugproblemen zoveel als mogelijk te voorkomen. Met de goedgekeurde projectsubsidie zal het bedrijf in hoogte verstelbare werktafels kopen voor het inpakken van hun chocolade. Daarnaast wil ze met de aankoop van een minibusje op CNG haar medewerkers veilig naar de enclaves brengen en de verplaatsingsstress aanzienlijk verminderen. Deze investering komt ten goede aan de werknemers én het milieu.

 

Technologische ondersteuning voor kortlopende opdrachten

Beschutte Werkplaats ’t Veer in Menen zal met de subsidie een pick-to-light-systeem uitbouwen om werknemers te begeleiden in complexe taken. Het pick-to-light-systeem met geïntegreerde weegschalen helpt de werknemers in het samenstellen van montagekits, die steeds vaker een andere combinatie van inhoud (vijsjes, handleidingen, bouten,…) hebben. De lichtsignalen tonen stap voor stap het te nemen onderdeel. Het systeem controleert automatisch of de juiste onderdelen daadwerkelijk werden genomen. Hiermee kan BW’t Veer in Menen kortlopende opdrachten probleemloos uitvoeren zonder foutenmarge. Het systeem begeleidt de werknemers en leert hen omgaan met nieuwe technologie op een laagdrempelige manier.

 

Ecologische mobiliteit

Maatwerkbedrijf Labeur, een initiatief in Gent wil met zijn project werk maken van een groene mobiliteit omdat “de huidige verkeerssituatie en klimaatambities ons uitnodigen om zo weinig mogelijk met gemotoriseerd vervoer in het centrum van Gent rond te rijden. De meeste werknemers zijn niet in het bezit van een rijbewijs en de materialen voor de activiteiten zijn te uitgebreid om op de rug of in een fietstas te vervoeren. Daarom zijn bakfietsen noodzakelijk. De organisatie werkt op heden wel met enkele fietsen om mensen ter plekke te brengen, maar het concept om ook werkgerief mee te nemen en een volledige opdracht uit te voeren zonder ondersteuning van een gemotoriseerd voertuig is vernieuwend”.  Labeur krijgt op die manier een investeringssubsidie van 17.235 euro voor de aankoop van 4 elektrische bakfietsen voor de onderhoudsploeg. Dat is goed voor het milieu en een win-win op maatschappelijk en sociaal vlak.

 

Investeren in kwaliteitsmanagement

Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen

De Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen ontvangt 15.000 euro om te investeren in kwaliteit. De Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen draagt kwaliteit hoog in het vaandel en wil als maatwerkbedrijf op een kwalitatieve manier mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden, activiteiten ontwikkelen en diensten aanbieden aan haar klanten en dit binnen een kwaliteitsvolle en professionele organisatie. Het behalen van een privé kwaliteitslabel ervaren ze als een extra motivatie voor het stimuleren van permanente aandacht voor kwaliteit. Ze zien het kwaliteitslabel ook als een erkenning voor al hun inspanningen op het vlak van kwaliteit en als middel om het kwaliteitsniveau te communiceren en toonbaar te maken aan hun stakeholders. De Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen wil met deze middelen het kwaliteitsdenken binnen de organisatie versterken, een doordachte keuze maken voor een kwaliteitslabel, en verbetertrajecten en acties opzetten rond het audit- en certificeringsproces.

Maatwerkbedrijf Aralea

Maatwerkbedrijf Aralea uit Brasschaat ontvangt 65.000 euro om zijn processen en kwaliteitssystemen opnieuw onder de loep te nemen en beter af te stemmen op haar huidige visie en organisatiestructuur. Aralea wil op korte termijn aftoetsen wat, waarom en hoe goed ze het doen en wil haar risico’s en opportuniteiten in kaart brengen. Op langere termijn wil deze onderneming een bewustzijn creëren om het systematisch optimaliseren van producten en processen te integreren. Daarnaast wil het bedrijf een gezond evenwicht tussen het sociale en economische aspect van haar bedrijfsvoering. Aralea wil tot slot duurzaamheid verankeren in haar denken en doen.

Maatwerkbedrijf Boskat

Maatwerkbedrijf Boskat uit Herentals wil met de toegekende middelen samen met een consultancypartner vanuit een nulmeting een stappenplan uitwerken voor een eerste audit. Kwaliteitsmanagement moet zorgen voor een continue verbetering van de bedrijfsprocessen om op die manier tot betere resultaten te komen. Het kwaliteitssysteem moet ervoor zorgen dat ze de belangrijkste indicatoren op vlak van begeleiding en tewerkstelling behalen. Voor haar klanten moet het kwaliteitssysteem zorgen voor een verbetering van de werkmethodes. Op die manier zorgt het kwaliteitssysteem voor beter werk, klanten die trouw blijven en medewerkers die van bij het begin meegenomen worden op hun traject naar doorstroming.

 

Maatwerkbedrijf Grijkoort

Aan Maatwerkbedrijf Grijkoort in Ronse wordt een subsidie van 8.000 euro toegekend. Grijkoort wil daarmee extra kwaliteit leveren aan haar klanten, doelgroepmedewerkers en stakeholders via opvolgbare processen. Op korte termijn zal het bedrijf een werkgroep Kwaliteitszorg oprichten om een kwaliteitslabel te behalen. Op lange termijn wil men kwaliteitszorg deel laten uitmaken van het permanente DNA van de onderneming. 

 

De beide projectoproepen werden gelanceerd in één indieningsperiode tussen eind oktober en midden november 2019. De maximale subsidie bedroeg 65.000 euro per project en dit bij beide projectoproepen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.