27 landbouwministers nemen standpunt in over Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Na 2 dagen onderhandelen hebben de 27 Europese ministers van Landbouw en Visserij een standpunt ingenomen over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid. De bedoeling is dat het nieuwe GLB in 2023 van kracht wordt. Dat GLB ijvert voor een veerkrachtige landbouwsector om de voedselzekerheid te garanderen, de inspanningen op vlak van milieuzorg en klimaatactie te versterken, samen met het sociaal-economisch weefsel van de plattelandsgebieden.

Vlaams minister Hilde Crevits, Waals minister Willy Borsus en federaal minister David Clarinval legden tijdens de Europese Raad in Luxemburg in naam van ons land gezamenlijk een aantal belangrijke krachtlijnen op tafel die het voorstel van de Commissie te weinig aan bod kwamen. België vroeg bijvoorbeeld voldoende aandacht voor jonge landbouwers om onze land- en tuinbouw op lange termijn te garanderen. België heeft daarnaast ook gepleit voor voldoende instrumenten om bedrijven die hun verdienmodel willen aanpassen of veranderen, te ondersteunen.

Wat het instrument van de herverdelende steun betreft, was België voorstander van een meer eerlijke verdeling van de steun onder de landbouwers, rekening houdend met het belang van de actieve arbeidskrachten op de landbouwbedrijven. Daartoe heeft België de mogelijkheid gevraagd en gekregen om het maximum aantal hectaren toe te passen op het niveau van de leden van rechtspersonen en groepen van natuurlijke personen, zoals momenteel mogelijk is.

België heeft ook aangedrongen op de noodzaak om de marktinstrumenten in geval van een crisis te actualiseren. De recente crises tonen aan dat er een absolute noodzaak is om de marktondersteuningsmechanismen te versterken. 

Tot slot heeft België ook de toestemming gekregen om in Vlaanderen en Wallonië het gemeenschappelijk landbouwbeleid vorm te geven in functie van de eigen noden en landbouwstructuur via de opmaak van een eigen regionaal strategisch plan. België is het enige land waar de uitvoering van het Europese landbouwbeleid 100% door de gewesten gebeurt en er geen federale coördinatie meer is. België vroeg Europa respect te tonen voor deze interne bevoegdheidsverdeling en Europa is daarop ingegaan.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits : “Wij hebben voldoende sterke instrumenten gevraagd om de verduurzaming van onze land- en tuinbouwbedrijven te versnellen. Daarnaast is het essentieel dat we de jonge landbouwers voldoende kunnen ondersteunen om onze land- en tuinbouw in Vlaanderen op lange termijn te vrijwaren. In het standpunt van de Raad is nu opgenomen dat lidstaten instrumenten kunnen voorzien om jonge landbouwers aan te trekken tot het beroep maar ook om hen actief te ondersteunen tijdens hun bedrijfsvoering. Daarnaast werd ook de mogelijkheid ingevoegd om landbouwers die hun bedrijf moeten aanpassen aan nieuwe wettelijke normen op vlak van milieu bijvoorbeeld langer te ondersteunen. Het is voor ons ook belangrijk om voldoende instrumenten in handen te krijgen om bedrijven die van verdienmodel willen veranderen of te diversifiëren, de kans te bieden om de omschakeling te maken en hen hierin te ondersteunen. Hier wordt nu de mogelijkheid voorzien om meer steun toe te kennen voor opleidingen en bedrijfsadviezen.”

Waals minister van Landbouw Willy Borsus: “La Belgique a bataillé tout au long des négociations pour une PAC plus simple, plus résiliente et plus réactive face aux crises. Il est important que le cadre européen de la PAC puisse offrir la flexibilité aux Etats membres pour atteindre les objectifs qui seront définis dans le plan stratégique de la Wallonie qui en cours d’élaboration.”

Federale minister van Landbouw David Clarinval: “Il était très important pour nous que cette nouvelle vision de la politique agricole commune reste en adéquation avec la réalité de notre pays. Je suis donc heureux du résultat que nous avons pu obtenir en unissant nos voix, avec mes collègues régionaux. Le vote intervenu permettra à la Belgique d’assurer au mieux l’avenir de nos agriculteurs en ayant suffisamment de souplesse pour coller le plus possible à leurs besoins ainsi qu’aux spécificités de la Wallonie et de la Flandre. Le Conseil a également veillé à garantir un revenu juste et équitable pour les agriculteurs et leur famille, ce qui était aussi très important à nos yeux.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.