27 landbouwministers nemen standpunt in over Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Na 2 dagen onderhandelen hebben de 27 Europese ministers van Landbouw en Visserij een standpunt ingenomen over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid. De bedoeling is dat het nieuwe GLB in 2023 van kracht wordt. Dat GLB ijvert voor een veerkrachtige landbouwsector om de voedselzekerheid te garanderen, de inspanningen op vlak van milieuzorg en klimaatactie te versterken, samen met het sociaal-economisch weefsel van de plattelandsgebieden.

Vlaams minister Hilde Crevits, Waals minister Willy Borsus en federaal minister David Clarinval legden tijdens de Europese Raad in Luxemburg in naam van ons land gezamenlijk een aantal belangrijke krachtlijnen op tafel die het voorstel van de Commissie te weinig aan bod kwamen. België vroeg bijvoorbeeld voldoende aandacht voor jonge landbouwers om onze land- en tuinbouw op lange termijn te garanderen. België heeft daarnaast ook gepleit voor voldoende instrumenten om bedrijven die hun verdienmodel willen aanpassen of veranderen, te ondersteunen.

Wat het instrument van de herverdelende steun betreft, was België voorstander van een meer eerlijke verdeling van de steun onder de landbouwers, rekening houdend met het belang van de actieve arbeidskrachten op de landbouwbedrijven. Daartoe heeft België de mogelijkheid gevraagd en gekregen om het maximum aantal hectaren toe te passen op het niveau van de leden van rechtspersonen en groepen van natuurlijke personen, zoals momenteel mogelijk is.

België heeft ook aangedrongen op de noodzaak om de marktinstrumenten in geval van een crisis te actualiseren. De recente crises tonen aan dat er een absolute noodzaak is om de marktondersteuningsmechanismen te versterken. 

Tot slot heeft België ook de toestemming gekregen om in Vlaanderen en Wallonië het gemeenschappelijk landbouwbeleid vorm te geven in functie van de eigen noden en landbouwstructuur via de opmaak van een eigen regionaal strategisch plan. België is het enige land waar de uitvoering van het Europese landbouwbeleid 100% door de gewesten gebeurt en er geen federale coördinatie meer is. België vroeg Europa respect te tonen voor deze interne bevoegdheidsverdeling en Europa is daarop ingegaan.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits : “Wij hebben voldoende sterke instrumenten gevraagd om de verduurzaming van onze land- en tuinbouwbedrijven te versnellen. Daarnaast is het essentieel dat we de jonge landbouwers voldoende kunnen ondersteunen om onze land- en tuinbouw in Vlaanderen op lange termijn te vrijwaren. In het standpunt van de Raad is nu opgenomen dat lidstaten instrumenten kunnen voorzien om jonge landbouwers aan te trekken tot het beroep maar ook om hen actief te ondersteunen tijdens hun bedrijfsvoering. Daarnaast werd ook de mogelijkheid ingevoegd om landbouwers die hun bedrijf moeten aanpassen aan nieuwe wettelijke normen op vlak van milieu bijvoorbeeld langer te ondersteunen. Het is voor ons ook belangrijk om voldoende instrumenten in handen te krijgen om bedrijven die van verdienmodel willen veranderen of te diversifiëren, de kans te bieden om de omschakeling te maken en hen hierin te ondersteunen. Hier wordt nu de mogelijkheid voorzien om meer steun toe te kennen voor opleidingen en bedrijfsadviezen.”

Waals minister van Landbouw Willy Borsus: “La Belgique a bataillé tout au long des négociations pour une PAC plus simple, plus résiliente et plus réactive face aux crises. Il est important que le cadre européen de la PAC puisse offrir la flexibilité aux Etats membres pour atteindre les objectifs qui seront définis dans le plan stratégique de la Wallonie qui en cours d’élaboration.”

Federale minister van Landbouw David Clarinval: “Il était très important pour nous que cette nouvelle vision de la politique agricole commune reste en adéquation avec la réalité de notre pays. Je suis donc heureux du résultat que nous avons pu obtenir en unissant nos voix, avec mes collègues régionaux. Le vote intervenu permettra à la Belgique d’assurer au mieux l’avenir de nos agriculteurs en ayant suffisamment de souplesse pour coller le plus possible à leurs besoins ainsi qu’aux spécificités de la Wallonie et de la Flandre. Le Conseil a également veillé à garantir un revenu juste et équitable pour les agriculteurs et leur famille, ce qui était aussi très important à nos yeux.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.