Audit rond kinderopvang legt pijnpunten bloot in de processen rond meldingen, klachten en handhaving

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de resultaten ontvangen van de audit over de kinderopvang. Deze audit gebeurde door Audit Vlaanderen en evalueerde het proces van inspectie en handhaving bij Opgroeien en Zorginspectie in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Voor minister Crevits toont deze audit dat de processen rond meldingen, klachten en handhaving onvoldoende onder controle zijn. Er moet op korte termijn een duidelijk plan van aanpak komen om deze tekorten aan te pakken, los van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie. De audit werd ook overgemaakt aan de voorzitter van deze onderzoekscommissie.  

 

“De veiligheid van de kinderen in onze kinderopvang moet voorop staan. Ook moet het duidelijk zijn voor de uitbaters van een kinderopvanglocatie waar ze zich aan moeten houden en waar ze zich aan kunnen verwachten. Deze audit legt belangrijke pijnpunten bloot, die ik ook zelf de voorbije weken al  heb kunnen vaststellen. Ik verwacht van Opgroeien en Zorginspectie een duidelijk en volledig plan van aanpak op korte termijn om de tekorten tegemoet te komen. Er is duidelijk werk aan de winkel, de uitdagingen zijn niet min.” - Vlaams minister van Welzijn en Gezin, Hilde Crevits  

 

De audit werd aangevraagd bij Audit Vlaanderen na de gebeurtenissen in de kinderopvanglocatie Het Sloeberhuisje, eind februari 2022. De voorbije maanden voerde Audit Vlaanderen gesprekken om inzicht te krijgen in de processen rond inspectie en handhaving. Het resulteerde in verschillende aanbevelingen en verbeterpunten, waarbij vooral in de operationele organisatie rond handhaving enkele pijnpunten worden blootgelegd:  

 

  • Onduidelijke procedure rond klachten en meldingen: Opgroeien moet de procedure rond de beoordeling en behandeling van klachten en meldingen actualiseren en verduidelijken 
  • Gebrek aan een efficiënte en ondersteunende IT: het dossiersysteem van Opgroeien moet toekomstbestendig zijn en er moeten ook richtlijnen komen om een uniforme, kwalitatieve en volledige dossieropbouw en -opvolging te kunnen doen. 
  • Onvoldoende opleiding en opbouw van expertise binnen Opgroeien, naast een te grote individuele verantwoordelijkheid van de klantenbeheerders: er moet een betere sturing en ondersteuning komen van de klantenbeheerders. Ook de rollen en verantwoordelijkheden van de klantenbeheerders moeten duidelijker omschreven worden. 
  • Onvoldoende focus op financiële thema’s: Opgroeien moet een kader uitwerken voor handhaving in dossiers met financiële inslag, ook de focus en de expertise op de financiële thema’s moet verhoogd worden 
  • Onvoldoende afstemming tussen Opgroeien en Zorginspectie: er moet op regelmatige basis afgestemd worden om expertise uit te wisselen, om meer zicht op de impact van de beslissingen te krijgen en de noden te kennen, … zodat op een degelijke manier aan inspectie en handhaving kan worden gedaan. 
  • Onvoldoende inzet op sensibilisering: zowel Opgroeien als Zorginspectie moeten voldoende ruimte krijgen om organisatoren te sensibiliseren en proactief kennis aan te reiken 

 

Een aantal elementen die in de audit naar voor komen, zijn al aangepakt via het actieplan ‘inspectie en handhaving in de kinderopvang’ van de opdrachthouder Leo Van Loo. Minister Crevits verwacht dat de aanbevelingen van Audit Vlaanderen heel ernstig worden genomen  en de nodige stappen worden gezet om de pijnpunten weg te werken. Volgende week zal de parlementaire onderzoekscommissie haar aanbevelingen bekend maken, waarmee ook snel aan de slag zal worden gegaan. 

 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.