Audit rond kinderopvang legt pijnpunten bloot in de processen rond meldingen, klachten en handhaving

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de resultaten ontvangen van de audit over de kinderopvang. Deze audit gebeurde door Audit Vlaanderen en evalueerde het proces van inspectie en handhaving bij Opgroeien en Zorginspectie in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Voor minister Crevits toont deze audit dat de processen rond meldingen, klachten en handhaving onvoldoende onder controle zijn. Er moet op korte termijn een duidelijk plan van aanpak komen om deze tekorten aan te pakken, los van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie. De audit werd ook overgemaakt aan de voorzitter van deze onderzoekscommissie.  

 

“De veiligheid van de kinderen in onze kinderopvang moet voorop staan. Ook moet het duidelijk zijn voor de uitbaters van een kinderopvanglocatie waar ze zich aan moeten houden en waar ze zich aan kunnen verwachten. Deze audit legt belangrijke pijnpunten bloot, die ik ook zelf de voorbije weken al  heb kunnen vaststellen. Ik verwacht van Opgroeien en Zorginspectie een duidelijk en volledig plan van aanpak op korte termijn om de tekorten tegemoet te komen. Er is duidelijk werk aan de winkel, de uitdagingen zijn niet min.” - Vlaams minister van Welzijn en Gezin, Hilde Crevits  

 

De audit werd aangevraagd bij Audit Vlaanderen na de gebeurtenissen in de kinderopvanglocatie Het Sloeberhuisje, eind februari 2022. De voorbije maanden voerde Audit Vlaanderen gesprekken om inzicht te krijgen in de processen rond inspectie en handhaving. Het resulteerde in verschillende aanbevelingen en verbeterpunten, waarbij vooral in de operationele organisatie rond handhaving enkele pijnpunten worden blootgelegd:  

 

  • Onduidelijke procedure rond klachten en meldingen: Opgroeien moet de procedure rond de beoordeling en behandeling van klachten en meldingen actualiseren en verduidelijken 
  • Gebrek aan een efficiënte en ondersteunende IT: het dossiersysteem van Opgroeien moet toekomstbestendig zijn en er moeten ook richtlijnen komen om een uniforme, kwalitatieve en volledige dossieropbouw en -opvolging te kunnen doen. 
  • Onvoldoende opleiding en opbouw van expertise binnen Opgroeien, naast een te grote individuele verantwoordelijkheid van de klantenbeheerders: er moet een betere sturing en ondersteuning komen van de klantenbeheerders. Ook de rollen en verantwoordelijkheden van de klantenbeheerders moeten duidelijker omschreven worden. 
  • Onvoldoende focus op financiële thema’s: Opgroeien moet een kader uitwerken voor handhaving in dossiers met financiële inslag, ook de focus en de expertise op de financiële thema’s moet verhoogd worden 
  • Onvoldoende afstemming tussen Opgroeien en Zorginspectie: er moet op regelmatige basis afgestemd worden om expertise uit te wisselen, om meer zicht op de impact van de beslissingen te krijgen en de noden te kennen, … zodat op een degelijke manier aan inspectie en handhaving kan worden gedaan. 
  • Onvoldoende inzet op sensibilisering: zowel Opgroeien als Zorginspectie moeten voldoende ruimte krijgen om organisatoren te sensibiliseren en proactief kennis aan te reiken 

 

Een aantal elementen die in de audit naar voor komen, zijn al aangepakt via het actieplan ‘inspectie en handhaving in de kinderopvang’ van de opdrachthouder Leo Van Loo. Minister Crevits verwacht dat de aanbevelingen van Audit Vlaanderen heel ernstig worden genomen  en de nodige stappen worden gezet om de pijnpunten weg te werken. Volgende week zal de parlementaire onderzoekscommissie haar aanbevelingen bekend maken, waarmee ook snel aan de slag zal worden gegaan. 

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.