BEGELEIDE KLIMAATAANPAK IN 180 MELKVEEBEDRIJVEN IN 2022

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits versnelt het project KLIMREK. Volgend jaar zullen 180 melkveehouders op begeleiding kunnen rekenen om hun bedrijf klimaatvriendelijker en klimaatrobuuster te maken. Via een klimaatscan krijgen ze inzicht in de eigen situatie en advies op maat hoe ze ecologisch en economisch de best passende maatregelen kunnen nemen.

“Via KLIMREK bieden we melkveehouders persoonlijke begeleiding aan. Dat aanbod aan 180 melkveehouders betekent de komende 20 jaar een geschatte broeikasgasreductie van 174.000 ton CO2-equivalenten. Dit is een uitgelezen kans voor melkveehouders met een klimaatbezorgdheid of -ambitie. Wie het gratis traject volgt, boekt trouwens niet alleen klimaatwinst, maar bespaart ook in de portemonnee. De versnelde aanpak past in de klimaatambities van de Vlaamse regering. De inspanningen zullen ook uitmonden in een praktijkgids met een pak relevante informatie.” Hilde Crevits

KLIMREK is een recent ontwikkelde methode door de partners ILVO, Boerenbond-innoveert, Inagro en Hooibeekhoeve in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Om het project te versnellen wordt er volgend jaar vanuit het Vlaams Klimaatfonds, het Departement Landbouw en Visserij en de zuivelsector 435.000 euro extra geïnvesteerd.

Van bedrijfsscan tot concrete maatregelen

KLIMREK biedt landbouwers een kosteloos traject op maat aan om hun bedrijf klimaatvriendelijker en klimaatrobuuster te maken. Het project vertrekt vanuit de observatie dat landbouwbedrijven onderling te sterk verschillen om zomaar veralgemeende adviezen rond klimaataanpassingen toe te kunnen passen. Er wordt eerst een zogenaamde bedrijfsscan, een ‘foto’ van de productieprocessen, energie- en goederenstromen van het bedrijf gemaakt. Op basis daarvan wordt voor de boer een individueel advies berekend. Daarin interpreteren de onderzoekers de scan-cijfers en distilleren ze de gepaste klimaatmaatregelen. Omdat ze ook de kosten-efficiëntie van de maatregelen berekenen, kan de boer vervolgens concrete, op maat gemaakte, maatregelen doorvoeren. Ze krijgen daarbij begeleiding van een technische consulent.

Kandidaten welkom

De 4 betrokken kenniscentra gaan zowel gangbare als bio-bedrijven begeleiden.  Op de website van KLIMREK kunnen landbouwers meteen hun gegevens doorgeven. Het is in elk geval duidelijk dat melkveehouders kunnen bijdragen aan de Vlaamse klimaatambitie, maar ook veerkrachtiger kunnen worden, met als resultaat ook een bevredigende financiële eindbalans. Zo blijkt uit het onderzoek

In de proeffase van KLIMREK kwamen er heel diverse verbetertrajecten naar boven.  Op sommige bedrijven gaat het over keuzes in het veestapelmanagement. Anderen doen beter eerst iets aan de rantsoensamenstelling en ruwvoederproductie. Bij sommige bedrijven valt er veel vooruitgang te boeken door de hoeveelheid kunstmeststof te herbekijken of de mestopslag aan te passen.

Veerle Van linden (ILVO): “Maatregelen zijn uniek per bedrijf, niet enkel in de klimaatwinst die ze opleveren, maar ook in technische inpasbaarheid op het bedrijf en de economische haalbaarheid. “

Praktijkgids met becijferde klimaatmaatregelen 

Door op korte termijn 180 bedrijven intensief te begeleiden, krijgen de onderzoekers in het KLIMREK project versneld een Vlaams vergelijkingskader dat voor de hele melkveesector nuttig zal zijn:

Jana Roels (Innovatiesteunpunt): “We kunnen het werkelijk potentieel van diverse maatregelen voor broeikasgasreducties sneller en juister inschatten op haalbaarheid en betaalbaarheid.”

Het KLIMREK team maakt ook werk van een ‘praktijkgids voor klimaatslimme bedrijfsvoering’ zodra er voldoende cases zijn om de waarde van alle mogelijke maatregelen te beschrijven. “Hoe sneller we veel praktijkbedrijven begeleiden, hoe correcter en concreter de adviezen, ervaringen en cijfers in de gids.”

Verdere toekomst

De ambitie van de projectpartners is om binnen 4 jaar quasi alle (ruim 3000) gespecialiseerde Vlaamse melkveebedrijven door te lichten. De bijkomende investering wordt immers ook aangewend om bijkomende consulenten op te leiden, in elk van de drie stappen van de KLIMREKaanpak. Er is in financiële ondersteuning voorzien binnen de klimaatmodule van het vernieuwde AKIS en KRATOS-adviessysteem. De consulentenwerking zal bovendien stevig verankerd zijn bij de praktijkcentra en hun adviseurs.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.