BEGELEIDE KLIMAATAANPAK IN 180 MELKVEEBEDRIJVEN IN 2022

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits versnelt het project KLIMREK. Volgend jaar zullen 180 melkveehouders op begeleiding kunnen rekenen om hun bedrijf klimaatvriendelijker en klimaatrobuuster te maken. Via een klimaatscan krijgen ze inzicht in de eigen situatie en advies op maat hoe ze ecologisch en economisch de best passende maatregelen kunnen nemen.

“Via KLIMREK bieden we melkveehouders persoonlijke begeleiding aan. Dat aanbod aan 180 melkveehouders betekent de komende 20 jaar een geschatte broeikasgasreductie van 174.000 ton CO2-equivalenten. Dit is een uitgelezen kans voor melkveehouders met een klimaatbezorgdheid of -ambitie. Wie het gratis traject volgt, boekt trouwens niet alleen klimaatwinst, maar bespaart ook in de portemonnee. De versnelde aanpak past in de klimaatambities van de Vlaamse regering. De inspanningen zullen ook uitmonden in een praktijkgids met een pak relevante informatie.” Hilde Crevits

KLIMREK is een recent ontwikkelde methode door de partners ILVO, Boerenbond-innoveert, Inagro en Hooibeekhoeve in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Om het project te versnellen wordt er volgend jaar vanuit het Vlaams Klimaatfonds, het Departement Landbouw en Visserij en de zuivelsector 435.000 euro extra geïnvesteerd.

Van bedrijfsscan tot concrete maatregelen

KLIMREK biedt landbouwers een kosteloos traject op maat aan om hun bedrijf klimaatvriendelijker en klimaatrobuuster te maken. Het project vertrekt vanuit de observatie dat landbouwbedrijven onderling te sterk verschillen om zomaar veralgemeende adviezen rond klimaataanpassingen toe te kunnen passen. Er wordt eerst een zogenaamde bedrijfsscan, een ‘foto’ van de productieprocessen, energie- en goederenstromen van het bedrijf gemaakt. Op basis daarvan wordt voor de boer een individueel advies berekend. Daarin interpreteren de onderzoekers de scan-cijfers en distilleren ze de gepaste klimaatmaatregelen. Omdat ze ook de kosten-efficiëntie van de maatregelen berekenen, kan de boer vervolgens concrete, op maat gemaakte, maatregelen doorvoeren. Ze krijgen daarbij begeleiding van een technische consulent.

Kandidaten welkom

De 4 betrokken kenniscentra gaan zowel gangbare als bio-bedrijven begeleiden.  Op de website van KLIMREK kunnen landbouwers meteen hun gegevens doorgeven. Het is in elk geval duidelijk dat melkveehouders kunnen bijdragen aan de Vlaamse klimaatambitie, maar ook veerkrachtiger kunnen worden, met als resultaat ook een bevredigende financiële eindbalans. Zo blijkt uit het onderzoek

In de proeffase van KLIMREK kwamen er heel diverse verbetertrajecten naar boven.  Op sommige bedrijven gaat het over keuzes in het veestapelmanagement. Anderen doen beter eerst iets aan de rantsoensamenstelling en ruwvoederproductie. Bij sommige bedrijven valt er veel vooruitgang te boeken door de hoeveelheid kunstmeststof te herbekijken of de mestopslag aan te passen.

Veerle Van linden (ILVO): “Maatregelen zijn uniek per bedrijf, niet enkel in de klimaatwinst die ze opleveren, maar ook in technische inpasbaarheid op het bedrijf en de economische haalbaarheid. “

Praktijkgids met becijferde klimaatmaatregelen 

Door op korte termijn 180 bedrijven intensief te begeleiden, krijgen de onderzoekers in het KLIMREK project versneld een Vlaams vergelijkingskader dat voor de hele melkveesector nuttig zal zijn:

Jana Roels (Innovatiesteunpunt): “We kunnen het werkelijk potentieel van diverse maatregelen voor broeikasgasreducties sneller en juister inschatten op haalbaarheid en betaalbaarheid.”

Het KLIMREK team maakt ook werk van een ‘praktijkgids voor klimaatslimme bedrijfsvoering’ zodra er voldoende cases zijn om de waarde van alle mogelijke maatregelen te beschrijven. “Hoe sneller we veel praktijkbedrijven begeleiden, hoe correcter en concreter de adviezen, ervaringen en cijfers in de gids.”

Verdere toekomst

De ambitie van de projectpartners is om binnen 4 jaar quasi alle (ruim 3000) gespecialiseerde Vlaamse melkveebedrijven door te lichten. De bijkomende investering wordt immers ook aangewend om bijkomende consulenten op te leiden, in elk van de drie stappen van de KLIMREKaanpak. Er is in financiële ondersteuning voorzien binnen de klimaatmodule van het vernieuwde AKIS en KRATOS-adviessysteem. De consulentenwerking zal bovendien stevig verankerd zijn bij de praktijkcentra en hun adviseurs.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.