extra steun voor vzw Dyzo: de steunpilaar voor ondernemers in moeilijke tijden

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt extra middelen vrij voor de vzw Dyzo. Dyzo helpt ondernemers in moeilijkheden met advies, begeleiding en schuldhulpverlening. In 2019 ontving Dyzo ruim 3.200 hulpvragen, in 2020 zijn er op vandaag al ruim 2.600 vragen. De extra steun moet Dyzo in staat stellen om nog meer ondernemers bij te staan in deze woelige periode, in opleidingen te voorzien voor de medewerkers en de website te vernieuwen. Meer dan 130 lokale besturen hebben een samenwerkingsovereenkomst met Dyzo. Hasselt heeft sinds dit najaar, als laatste van de centrumsteden, een akkoord gesloten om samen te werken.

Vzw Dyzo is een organisatie die ondernemers in moeilijkheden of potentiële moeilijkheden begeleidt. In 2019 ontving Dyzo 3.208 hulpvragen. Drie kwart van de hulpvragers was nog actief als ondernemer, 25% was failliet of had zijn/haar onderneming intussen ontbonden. 17% van de dossiers werd aangegeven via externe consulten (boekhouder, advocaat, maatschappelijk werker,…) die Dyzo contacteerden voor advies omtrent de situatie van een ondernemer in moeilijkheden. 35% van de adviezen worden per mail of telefoon afgehandeld. In 47% van de gevallen werd een begeleiding opgestart door een medewerker van Dyzo. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van alle nieuwe aanmeldingen opgelost wordt per mail of telefoon, dus zonder een face-to-face-gesprek. In 2020 zijn er op vandaag 2.673 hulpvragen. De huidige steunmaatregelen van zowel de Vlaamse als de federale overheid zorgen er evenwel voor dat veel ondernemers op dit moment nog voldoende ondersteuning hebben.

Dyzo is er niet alleen bij financiële problemen maar staat ook klaar met advies in geval van bijvoorbeeld rampen (overstroming, brand,..), overlijden, ziekte of ongeval of familiale problemen. De meeste vragen ontvangen ze van de eenmanszaken en BV(BA)’s. In de eerste 3 maanden van dit jaar waren er 978 vragen. Vooral in maart was er een sterke stijging merkbaar. Daarna verminderde het aantal vragen dankzij de premies die de Vlaamse Regering heeft toegekend.

Uit een bevraging van jonge ondernemingen door ons Steunpunt STORE in juli en augustus 2020, kwam naar voor dat onze ondernemers zich na de eerste golf een hoge score gaven qua veerkracht (gemiddeld 5,4/7). Concreet betekent dat dat ze aangeven zich goed te kunnen redden en stressvolle, moeilijke situaties in hun professionele leven goed menen aan te kunnen. Belangrijk daarbij is ook dat bijna 75% van de ondernemingen aangaf in de huidige situatie meer dan een jaar te kunnen overleven.

Ondernemers van kleine bedrijven kunnen bij Dyzo terecht met allerlei vragen. Dat kan gaan over een vereffening, een faillissement of een doorstart na een faillissement. De dienstverlening bestaat vooral uit eerstelijnsadvies per mail of telefoon en begeleiding en advies. Een vervolggesprek behoort ook tot de mogelijkheden. Dyzo is er niet om ondernemingen in moeilijkheden kunstmatig in het leven te houden, maar wel om de ondernemers de kans te geven verder te kunnen in zijn of haar leven. Uit cijfers blijkt dat Dyzo erin slaagt veel ondernemingen te behoeden voor het faillissement. Ook al is het vermijden ervan niet de kerntaak van Dyzo, toch kan een succesvolle doorstart zonder een stopzetting of faillissement ervoor zorgen dat de ondernemer, zijn personeel en zijn gezin verder een inkomen haalt uit de onderneming. Uit steekproeven van 2018 blijkt dat 54% van de ondernemingen die in 2016 bij Dyzo aanklopten twee jaar na datum nog steeds een actieve onderneming is.

Samenwerking met lokale besturen

Dyzo biedt OCMW’s de mogelijkheid om een samenwerkingsakkoord af te sluiten met hen. Veel OCMW’s stellen vast dat er steeds meer zelfstandigen bij hen aankloppen maar dat ze deze specifieke doelgroep niet altijd meteen adequaat verder kunnen helpen. Vandaar dat Dyzo de geschikte partner is met de juiste kennis om op deze vragen een antwoord te bieden. Meer en meer gemeenten vinden de weg naar Dyzo om een samenwerking op te zetten via de OCMW’s. 133 Vlaamse gemeenten hebben nu een samenwerkingsakkoord. Dit jaar zijn er 18 nieuwe contracten afgesloten. Vooral in West-Vlaanderen worden de meeste samenwerkingsakkoorden afgesloten. Er wordt in de toekomst gestreefd naar nog meer samenwerkingsakkoorden en er wordt ook voorzien in vormingen waardoor gemeenten hun ondernemers uit de buurt beter kunnen opvangen wanneer zij in moeilijkheden geraken.

Extra middelen

Naar aanleiding van de coronacrisis zullen wellicht, meer dan in vorige jaren, ondernemers in (potentiële) moeilijkheden geraken. Daarom verhoogt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de jaarlijkse steun aan Dyzo tijdelijk van 585.000 euro naar 710.000 euro. Deze bijkomende middelen moeten Dyzo in staat stellen haar capaciteit te verhogen en haar website te vernieuwen met het oog op een versnelde toegang tot de juiste informatie.

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits: “Veel ondernemers varen door woelige corona-wateren. Het is belangrijk dat zij met hun vragen en problemen bij Dyzo terecht kunnen. Dyzo staat ondernemers bij met raad en daad en zet ook die ondernemers, waarvan de onderneming noodgedwongen moest worden stopgezet, op weg naar een duurzame, toekomstige loopbaan. Met de extra steun zal Dyzo hun capaciteit kunnen verhogen en nog meer advies en hulp kunnen bieden.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.