extra steun voor vzw Dyzo: de steunpilaar voor ondernemers in moeilijke tijden

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt extra middelen vrij voor de vzw Dyzo. Dyzo helpt ondernemers in moeilijkheden met advies, begeleiding en schuldhulpverlening. In 2019 ontving Dyzo ruim 3.200 hulpvragen, in 2020 zijn er op vandaag al ruim 2.600 vragen. De extra steun moet Dyzo in staat stellen om nog meer ondernemers bij te staan in deze woelige periode, in opleidingen te voorzien voor de medewerkers en de website te vernieuwen. Meer dan 130 lokale besturen hebben een samenwerkingsovereenkomst met Dyzo. Hasselt heeft sinds dit najaar, als laatste van de centrumsteden, een akkoord gesloten om samen te werken.

Vzw Dyzo is een organisatie die ondernemers in moeilijkheden of potentiële moeilijkheden begeleidt. In 2019 ontving Dyzo 3.208 hulpvragen. Drie kwart van de hulpvragers was nog actief als ondernemer, 25% was failliet of had zijn/haar onderneming intussen ontbonden. 17% van de dossiers werd aangegeven via externe consulten (boekhouder, advocaat, maatschappelijk werker,…) die Dyzo contacteerden voor advies omtrent de situatie van een ondernemer in moeilijkheden. 35% van de adviezen worden per mail of telefoon afgehandeld. In 47% van de gevallen werd een begeleiding opgestart door een medewerker van Dyzo. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van alle nieuwe aanmeldingen opgelost wordt per mail of telefoon, dus zonder een face-to-face-gesprek. In 2020 zijn er op vandaag 2.673 hulpvragen. De huidige steunmaatregelen van zowel de Vlaamse als de federale overheid zorgen er evenwel voor dat veel ondernemers op dit moment nog voldoende ondersteuning hebben.

Dyzo is er niet alleen bij financiële problemen maar staat ook klaar met advies in geval van bijvoorbeeld rampen (overstroming, brand,..), overlijden, ziekte of ongeval of familiale problemen. De meeste vragen ontvangen ze van de eenmanszaken en BV(BA)’s. In de eerste 3 maanden van dit jaar waren er 978 vragen. Vooral in maart was er een sterke stijging merkbaar. Daarna verminderde het aantal vragen dankzij de premies die de Vlaamse Regering heeft toegekend.

Uit een bevraging van jonge ondernemingen door ons Steunpunt STORE in juli en augustus 2020, kwam naar voor dat onze ondernemers zich na de eerste golf een hoge score gaven qua veerkracht (gemiddeld 5,4/7). Concreet betekent dat dat ze aangeven zich goed te kunnen redden en stressvolle, moeilijke situaties in hun professionele leven goed menen aan te kunnen. Belangrijk daarbij is ook dat bijna 75% van de ondernemingen aangaf in de huidige situatie meer dan een jaar te kunnen overleven.

Ondernemers van kleine bedrijven kunnen bij Dyzo terecht met allerlei vragen. Dat kan gaan over een vereffening, een faillissement of een doorstart na een faillissement. De dienstverlening bestaat vooral uit eerstelijnsadvies per mail of telefoon en begeleiding en advies. Een vervolggesprek behoort ook tot de mogelijkheden. Dyzo is er niet om ondernemingen in moeilijkheden kunstmatig in het leven te houden, maar wel om de ondernemers de kans te geven verder te kunnen in zijn of haar leven. Uit cijfers blijkt dat Dyzo erin slaagt veel ondernemingen te behoeden voor het faillissement. Ook al is het vermijden ervan niet de kerntaak van Dyzo, toch kan een succesvolle doorstart zonder een stopzetting of faillissement ervoor zorgen dat de ondernemer, zijn personeel en zijn gezin verder een inkomen haalt uit de onderneming. Uit steekproeven van 2018 blijkt dat 54% van de ondernemingen die in 2016 bij Dyzo aanklopten twee jaar na datum nog steeds een actieve onderneming is.

Samenwerking met lokale besturen

Dyzo biedt OCMW’s de mogelijkheid om een samenwerkingsakkoord af te sluiten met hen. Veel OCMW’s stellen vast dat er steeds meer zelfstandigen bij hen aankloppen maar dat ze deze specifieke doelgroep niet altijd meteen adequaat verder kunnen helpen. Vandaar dat Dyzo de geschikte partner is met de juiste kennis om op deze vragen een antwoord te bieden. Meer en meer gemeenten vinden de weg naar Dyzo om een samenwerking op te zetten via de OCMW’s. 133 Vlaamse gemeenten hebben nu een samenwerkingsakkoord. Dit jaar zijn er 18 nieuwe contracten afgesloten. Vooral in West-Vlaanderen worden de meeste samenwerkingsakkoorden afgesloten. Er wordt in de toekomst gestreefd naar nog meer samenwerkingsakkoorden en er wordt ook voorzien in vormingen waardoor gemeenten hun ondernemers uit de buurt beter kunnen opvangen wanneer zij in moeilijkheden geraken.

Extra middelen

Naar aanleiding van de coronacrisis zullen wellicht, meer dan in vorige jaren, ondernemers in (potentiële) moeilijkheden geraken. Daarom verhoogt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de jaarlijkse steun aan Dyzo tijdelijk van 585.000 euro naar 710.000 euro. Deze bijkomende middelen moeten Dyzo in staat stellen haar capaciteit te verhogen en haar website te vernieuwen met het oog op een versnelde toegang tot de juiste informatie.

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits: “Veel ondernemers varen door woelige corona-wateren. Het is belangrijk dat zij met hun vragen en problemen bij Dyzo terecht kunnen. Dyzo staat ondernemers bij met raad en daad en zet ook die ondernemers, waarvan de onderneming noodgedwongen moest worden stopgezet, op weg naar een duurzame, toekomstige loopbaan. Met de extra steun zal Dyzo hun capaciteit kunnen verhogen en nog meer advies en hulp kunnen bieden.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.