Extra zorg en begeleiding voor geadopteerden

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits versterkt de zorg en begeleiding bij adoptie en investeert hierin 425.000 euro. Het doel is om de samenleving sterker te sensibiliseren rond interlandelijke adoptie en ook meer mogelijkheden aan te bieden voor de uitwisseling van ervaringen tussen eerste ouders, adoptieouders en lotgenoten. Ook het begeleidingstraject wanneer geadopteerden op zoek gaan naar hun herkomst wordt versterkt. Minister Crevits komt zo tegemoet aan enkele aanbevelingen van een werkgroep ‘zorg en begeleiding’ die opgericht werd naar aanleiding van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

“Er is bijzonder mooi werk geleverd door alle betrokkenen om ons heel concrete voorstellen voor een betere zorg en begeleiding van adoptie te bezorgen. We zorgen ervoor dat er meer mogelijkheden komen om ervaringen uit te wisselen en de kennis over adoptie naar onderwijs en hulpverlening te versterken. Zo willen we vermijden dat betrokkenen bij adoptie, pleegzorg en andere vormen van opgroeien buiten het oorspronkelijke gezin, soms benaderd worden vanuit foute veronderstellingen of maatschappelijke denkbeelden, waardoor nieuwe en vermijdbare moeilijkheden kunnen ontstaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat mensen hun positieve verhalen en hun zorgen kunnen delen. De vraag “wie ben ik” en “waar kom ik vandaan” houdt vroeg of laat iedere geadopteerde bezig. We versterken daarom het afstammingscentrum om een nog betere bijstand te kunnen geven aan mensen die op zoek zijn naar hun roots of naaste verwanten.” – Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits  

Het eindrapport van een expertenpanel interlandelijke adoptie midden 2021 gaf de aanzet tot een aantal aanbevelingen voor hervormingen binnen het adoptielandschap. De Vlaamse Regering heeft daarop de krijtlijnen vastgelegd voor de toekomst van interlandelijke adoptie. Dit wordt ook opgevolgd door Opgroeien. Een belangrijk thema daarbij is een betere zorg en begeleiding. Een werkgroep onder leiding van professor Nicole Vliegen is hiermee aan de slag gegaan en bezorgde heel concrete aanbevelingen, waarvan minister Crevits er onmiddellijk enkele willen uitvoeren.

Een beter begrip van adoptie

Minister Crevits geeft de opdracht aan het Steunpunt Adoptie om de kennis rond adoptie in Vlaanderen verder uit te diepen. Onder meer binnen onderwijs en hulpverlening moet het thema adoptie sterker ingebed worden zodat leerkrachten en hulpverleners sensitiever kunnen omgaan bij vragen van kinderen en jongeren met een adoptieverhaal. Het Steunpunt Adoptie zal met de middelen extra medewerkers kunnen aanwerven die samen met geadopteerden via vormingen en workshops professionals laat kennismaken met bepaalde gevoeligheden die eigen zijn aan adoptiekinderen en specifieke thema’s zoals racisme en diversiteit. Op die manier kunnen onder meer therapeuten en eerstelijnshulpverleners signalen beter oppikken wanneer ze bij een hulpvraag met hen in contact komen.

Het Steunpunt Adoptie krijgt ook de opdracht om lotgenotencontacten rond adoptie verder te verankeren en te professionaliseren. Niet alleen voor geadopteerden, maar ook voor adoptieouders en eerste ouders. Vooral voor die laatste groep zijn er op dit moment weinig tot geen mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen. Door intensieve contacten met lotgenoten kan de drempel voor eerste ouders om te praten over hun gevoelens van rouw en verlies, nu verder doorbroken worden. Door een aanbod te organiseren voor elke doelgroep, krijgt ook iedereen de kans om zijn of haar verhaal te delen, steun te zoeken of te ontdekken hoe anderen omgaan met bepaalde emoties of ervaringen

Versterken van het afstammingscentrum

Eén van de aanbevelingen van het expertenpanel was ook de verdere versterking van het Afstammingscentrum. Dat centrum werd in 2021 opgericht om iedereen bij te staan bij vragen over zijn of haar herkomst. Onder meer geadopteerden, adoptieouders, donorkinderen, donoren en metissen kunnen er terecht.

Sinds april 2021 kreeg het Afstammingscentrum 484 vragen, die varieerden van eerste informatievragen tot intensieve begeleidingen. Ongeveer 44% van de vragen komen van interlandelijk en binnenlands geadopteerden. Met de bijkomende subsidie moet naast psychosociale ondersteuning voor, tijdens en na elke zoektocht naar afstamming ook de centrale databank van het centrum verder uitgebreid worden. Zo kunnen alle vragen in de toekomst sneller behandeld worden en wordt de werking verder geoptimaliseerd. De subsidie kan de komende twee jaar worden ingezet, nadien volgt een evaluatie.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.