Heel wat jonge landbouwers vragen investeringssteun aan

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds (VLIF) is en blijft belangrijk voor de ondersteuning van investeringen op een land- of tuinbouwbedrijf. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport 2021. In totaal werden vorig jaar voor 654 miljoen euro investeringen vooropgesteld, waarvoor, indien elke geselecteerde investering ook wordt uitgevoerd, in 123 miljoen euro steun voor voorzien wordt. Meer dan drie kwart van de verleende steun ging naar investeringen die in hoge mate bijdragen aan de verduurzaming van de productie. Jonge landbouwers vinden ook hun weg naar de steun. Vorig jaar werden 170 aanvragen voor opstartsteun voor jonge landbouwers goedgekeurd. Het hoogste aantal sinds 2015. Vorig jaar hervormde Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits een aantal van de steunmaatregelen met extra aandacht voor de zogenaamde niet-productieve investeringen in het belang van milieu, biodiversiteit, waterberging en het landschap.

“We hebben vorig jaar nieuwe accenten gelegd voor steun voor land- en tuinbouwers die investeren. Er gaat meer aandacht naar zogenaamde niet productieve investeringen in het belang van milieu en klimaat, maar ook meer steun voor jonge boeren. Vorig jaar werden bovendien 170 aanvragen voor opstartsteun aan jonge landbouwers toegekend. Dat bewijst dat veel jongeren nog steeds goesting hebben en plannen maken om aan de slag te gaan in onze Vlaamse land- en tuinbouw. Landbouwers zijn er zich ook steeds meer van bewust dat dit op een duurzame manier moet gebeuren en dat de land- en tuinbouw bijdraagt aan de maatschappelijke doelen.”  Hilde Crevits

Het Vlaams Landbouw- en Investeringsfonds is een belangrijk instrument voor land- en tuinbouwers die investeringen doen op hun bedrijf. In 2021 werden door landbouwers voor 654 miljoen euro investeringen aangemeld. Daarvan werd bijna 375 miljoen euro investeringen geselecteerd voor steun, dat zijn bijna 10.000 investeringen. Daarvoor wordt dan in 123 miljoen euro steun voorzien. West-Vlaanderen spant daarbij de kroon met 4.456 geselecteerde investeringen waarvoor in bijna 50 miljoen euro steun voorzien wordt.

Ruim een kwart van de globale steun ging naar investeringen in energiebesparing, gevolgd door investeringen in emissies en automatisering. Als je het per sector bekijkt, wordt het meest geïnvesteerd door groentetelers en melkveehouders. 

Belangrijke hervormingen

Op 1 januari 2021 verhoogde Vlaams minister Hilde Crevits de meest duurzame investeringen (steuncategorieën voor 30% en 40%) voor jonge landbouwers met 10%. Het gaat bijvoorbeeld over warmtepompen, warmterecuperatiesystemen, koematrassen met focus op bovenwettelijk dierenwelzijn, precisielandbouw enz.

Ook de regelgeving rond de zogenaamde niet-productieve investeringen werd in de loop van 2021 aangepast met een uitbreiding van subsidies voor maatregelen die het klimaat en het milieu ten goede komen. Het gevolg was een echte boost van het aantal investeringen met een maatschappelijke meerwaarde o.a. voor het milieu, biodiversiteit, waterberging en voor het landschap. Er werden 1.132 investeringen geselecteerd, die op meer dan 5 miljoen euro steun kunnen rekenen. Vlaanderen anticipeert op die manier op het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat vanaf 2023 meer aandacht vraagt voor die thema’s.

In 2021 werden ook weer heel wat projecten ingediend voor innovatieve investeringen, zoals zeekraalteelt in een zilte verticale landbouw, het recupereren van nutriënten uit groentestromen voor varkensvoeder, een mobiele eiwittoaster voor circulaire bedrijfsvoering in de akkerbouw en de rundveesector, enz.

In bijlage vindt u het rapport met heel wat bijkomende informatie van de steun per provincie en per sector.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.