Meer dan 3000 landbouwers sluiten een brede weersverzekering af in 2020

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Meer dan 3.000 Vlaamse landbouwers sluiten een brede weersverzekering af.  Dat blijkt uit gegevens van de verzekeraars. Het totale bedrag aan verzekeringspremies dat op 31 december 2020 zal zijn betaald, wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Hiervan wordt 65% gesubsidieerd, wat neerkomt op zo’n 9,4 miljoen euro. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vindt dit een goed resultaat voor het eerste jaar. Met de weersverzekering wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.

Als land- en tuinbouwers schade leden door droogte of overvloedige regen, konden ze in het verleden rekenen op een schadevergoeding die door de overheid werd uitbetaald. Dat systeem is veranderd vanaf 2020. De Vlaamse Regering stimuleert nu het afsluiten van een brede weersverzekering bij een verzekeraar. Tegelijk wordt de tussenkomst voor teeltschade vanuit het algemeen rampenfonds afgebouwd. Alle openluchtteelten zijn verzekerbaar tegen een 7-tal weersrisico’s.

Nadien komt het algemeen rampenfonds alleen nog tussen voor niet-verzekerbare teeltschade, bvb bij overstromingen. Om het afsluiten van die brede weersverzekeringen te stimuleren, subsidieert de overheid tot 65% van de verzekeringspremie die de landbouwer verschuldigd is ten aanzien van zijn verzekeraar. Op deze manier wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.

Voor 2020 hebben de landbouwers samen 2.996 polissen brede weersverzekering afgesloten en volledig betaald. Nog 141 landbouwers zullen bijkomend hun verzekeringspremie betalen tegen 31 december.

 

aantal polissen afgesloten door landbouwers

Subsidiabele verzekeringspremie

 

Procentueel aandeel in de totale subsidiabele verzekeringspremie

Antwerpen

525

                        1 186 238

9,3%

Vlaams-Brabant

260

                        2 013 909

15,7%

West-Vlaanderen

1038

                        3 385 023

26,5%

Oost-Vlaanderen

625

                        1 580 419

12,4%

Limburg

548

                        4 628 766

36,2%

TOTAAL

2996

                   12 794 354

100%

 Het Departement Landbouw en Visserij zal de uitbetaling van deze subsidie in twee keer doen: een eerste uitbetaling gebeurt nog dit jaar voor alle verzekeringspolissen waarvan de volledige premie ten laatste op 30 september aan de verzekeraar betaald is. En een tweede uitbetaling in 2021 voor de polissen waarvoor de volledig premiebetaling uiterlijk op 31 december 2020 zal zijn gebeurd.

Uit de eerste gedeeltelijke cijfers komt naar voor dat landbouwers er vooral voor kiezen om maïs en grasland te verzekeren, samen goed voor 52.000 ha. Daarna volgen de granen met 8.600 ha en aardappelen met 7.000 ha verzekerde oppervlakte. Bekijken we de verzekerde oppervlakte ten opzichte van het totale aangegeven areaal, dan worden peren met 40% en appelen met 33% het meest verzekerd. Ook grasland, vlas en hennep wordt relatief vaak verzekerd, ongeveer 20 % van het totaal aangegeven areaal.

In overleg met verzekeraars en landbouworganisaties onderzoekt het Departement Landbouw en Visserij momenteel of de subsidieaanvraag kan worden vereenvoudigd. Er wordt ook nog meer gewerkt aan  sensibilisering van de land- en tuinbouwers zodat zij voor hun specifieke situatie de afweging goed kunnen maken of het zinvol is om een brede weersverzekering af te sluiten. Dit alles vanuit het oogpunt van een goed risicobeheer op het bedrijf in tijden van extreme weersomstandigheden.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De brede weersverzekering komt in de plaats van het rampenfonds. Landbouwers kunnen bij 6 verzekeraars een polis afsluiten en kunnen voor de premie die ze betalen op een subsidie van maximaal 65 procent rekenen. Het is bijzonder belangrijk dat de landbouwers zich op voorhand goed informeren over de voorwaarden van de polis. Meer dan 3000 landbouwers hebben zo’n verzekering afgesloten. Dat is een goed resultaat voor het eerste jaar. Op deze manier wapenen de landbouwers zich beter tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel.”

Voor 2021 zijn de erkende verzekeringspolissen intussen bekend. Het zijn dezelfde als in 2020, en 1 nieuwe. Alle info is terug te vinden op https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersverzekering-land-en-tuinbouwers.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.