Meer investeringssteun voor jonge boeren

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Jonge landbouwers kunnen voortaan op een jongerenbonus van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) rekenen voor de meest duurzame investeringen in hun bedrijf. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits. 17% van onze landbouwers behoort tot de groep jonge landbouwers. Ook wordt de totale omvang van investeringen waarvoor  landbouwbedrijven financiële ondersteuning kunnen krijgen verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,35 miljoen euro voor de periode 2015-2022. De beslissingen passen in de versterking van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor de volgende 2 jaar.

“Landbouwers die investeren in duurzaamheid kunnen op steun rekenen. Dat kan gaan over aanpassingen aan het bedrijf om met korte keten te starten, investeren op vlak van automatisatie of het gebruik van sensoren die meten hoeveel water een plant op welk moment nodig heeft.  We maken het huidige systeem eenvoudiger, voorzien in hogere steunplafonds en hebben vooral oog voor onze jonge boeren. Zij moeten kansen krijgen om investeringen te doen die goed zijn voor de toekomst van hun bedrijf en onze samenleving.”  - Hilde Crevits  

 

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stimuleert het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) duurzame investeringen in de land- en tuinbouw en verzekert het de rendabiliteit van onze land- en tuinbouwbedrijven.

De huidige GLB-programmaperiode is eind 2020 afgelopen. De nieuwe periode start pas begin 2023. Om de goede werking van het VLIF tijdens de overgangsperiode in 2021 en 2022 te garanderen en in tussentijd onze boeren te stimuleren om te blijven investeren in innovatie wordt de regelgeving op een aantal punten aangepast. Tegelijkertijd zet Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits in op het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’.

10% extra steun voor jonge landbouwers

Jonge boeren (leeftijd tot 40 jaar) die duurzaam investeren, kunnen rekenen op 10% meer subsidies. Deze keuze sluit aan bij wat de Europese Unie in het nieuwe GLB voorstelt, met name jonge landbouwers ondersteunen om onze land- en tuinbouw in Vlaanderen op lange termijn te vrijwaren. Het aantal jonge professionele landbouwers in Vlaanderen ligt met 3.175 op 17%. In de loop van de jaren is dat percentage lichtjes gedaald. Het is noodzakelijk om jongeren aan te trekken voor de land- en tuinbouw, want slechts 13% van de bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar heeft een opvolger.

Een tweede algemene maatregel gaat over het maximale investeringsbedrag waarvoor landbouwbedrijven  financiële ondersteuning kunnen vragen. Dat bedrag wordt tot 1.350.000 euro opgetrokken voor de volledige programmaperiode 2015-2022.  Nu lag dat bedrag op 1 miljoen euro. Verder moet de begunstigde bewijzen dat hij/zij binnen vijf maanden na de selectie van zijn/haar investering gestart is met de uitvoering ervan. Zo kan het VLIF-budget beter worden aangewend.

Vlaams minister van Landbouw & Voeding Hilde Crevits: “We investeren ook in de land- en tuinbouwsector in innovatie, rendabiliteit en klimaat. Voor jonge land- en tuinbouwers wordt vanaf nu het steunpercentage voor de meest duurzame investeringen met 10% verhoogd. Bedrijven die nog een hele toekomst in de sector voor zich hebben, worden zo extra gestimuleerd om duurzaam te investeren.”

Verder worden er nog enkele praktische en formele verbeteringen doorgevoerd, zoals bv. de afschaffing van de in onbruik geraakte rentesubsidie.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.