Meer (jonge) werkzoekenden stimuleren naar ondernemerschap

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits breidt tijdelijk de transitiepremie naar ondernemerschap uit naar werkzoekende jongeren (-30 jaar) en werkzoekenden uit kansengroepen zoals kortgeschoolden, mensen met een arbeidshandicap of werkzoekenden geboren in een land buiten de Europese Unie. Op dit moment wordt een transitiepremie enkel toegekend aan een werkzoekende ouder dan 45 jaar. Een transitiepremie compenseert het risico op inkomensverlies in de eerste periode van het ondernemerschap. De tijdelijke uitbreiding moet meer mensen stimuleren om voor ondernemerschap te kiezen en zo aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

De coronacrisis heeft een ernstige impact op de arbeidsmarkt en zal ook de komende periode een uitdaging blijven. Om daarop een antwoord te bieden, stelden de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering op maandag 14 december 2020 hun relanceplan ‘Alle hens aan dek’ voor. Daarin werden verschillende maatregelen genomen om de werkzaamheidsgraad opnieuw op peil te laten komen en de gevolgen van corona op de arbeidsmarkt op te vangen ter voorkoming van structurele werkloosheid.

“Ondernemerschap is een gelijkwaardige optie tot activering, ook voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Door de tijdelijke uitbreiding van de transitiepremie verlagen we de financiële drempel voor werkzoekenden die de stap naar ondernemerschap willen zetten en willen we hen op die manier activeren.”  - Hilde Crevits  

Een van die maatregelen is de tijdelijke verruiming van de transitiepremie naar werkzoekende jongeren en werkzoekenden uit verschillende kansengroepen. Een transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten. Als een werkzoekende zelfstandige wil worden in hoofdberoep, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Met de transitiepremie wordt het risico op inkomensverlies deels opgevangen. Een transitiepremie wordt maandelijks uitbetaald, gedurende twee jaar.

Een maandelijkse transitiepremie voor ondernemers kan op dit ogenblik enkel toegekend worden aan een werkzoekende ouder dan 45 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die zich in het Vlaamse gewest vestigt als zelfstandige in hoofdberoep, na het succesvol beëindigen van een prestarterstraject. Tijdens dat prestarterstraject worden werkzoekenden of andere geïnteresseerden voorbereid voor de opstart van een eigen onderneming en wordt de haalbaarheid van een ondernemersidee ingeschat.

De doelgroep voor de transitiepremie wordt nu tijdelijk uitgebreid naar werkzoekenden jonger dan 30 jaar en werkzoekenden uit kansengroepen zonder leeftijdsvoorwaarde: werkzoekenden met een arbeidshandicap, kortgeschoolde werkzoekenden en werkzoekenden geboren buiten de EU. 

Werkzoekenden die behoren tot deze ruimere doelgroep, zullen tussen 1 april 2021 en 1 april 2022 een transitiepremie kunnen aanvragen. Het prestarterstraject dient positief afgerond te zijn alvorens men de transitiepremie kan ontvangen. Op die manier verschijnt de werkzoekende met een ondernemerschapsidee voorbereid aan de start en worden ze goed gescreend en begeleid.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De komende jaren moeten we maximaal inzetten op alle talenten. Kiezen voor het ondernemerschap willen we bij iedereen stimuleren. In het relanceplan ‘Alle hens aan dek’ besteden we bijzondere aandacht aan de meer kwetsbare doelgroepen. Door de transitiepremie tijdelijk uit te breiden, nemen we een financiële zorg weg, koppelen we dit aan het aanleren van de juiste competenties en creëren we meer kansen op de arbeidsmarkt. Met het prestarterstraject verliezen we ook de haalbaarheid van een project niet uit het oog.  Bovendien zorgt een nieuwe instroom van ondernemerschapstalenten ook voor nieuwe, veerkrachtige ondernemingen die onze economie kunnen versterken.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.