Meer (jonge) werkzoekenden stimuleren naar ondernemerschap

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits breidt tijdelijk de transitiepremie naar ondernemerschap uit naar werkzoekende jongeren (-30 jaar) en werkzoekenden uit kansengroepen zoals kortgeschoolden, mensen met een arbeidshandicap of werkzoekenden geboren in een land buiten de Europese Unie. Op dit moment wordt een transitiepremie enkel toegekend aan een werkzoekende ouder dan 45 jaar. Een transitiepremie compenseert het risico op inkomensverlies in de eerste periode van het ondernemerschap. De tijdelijke uitbreiding moet meer mensen stimuleren om voor ondernemerschap te kiezen en zo aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt.

De coronacrisis heeft een ernstige impact op de arbeidsmarkt en zal ook de komende periode een uitdaging blijven. Om daarop een antwoord te bieden, stelden de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering op maandag 14 december 2020 hun relanceplan ‘Alle hens aan dek’ voor. Daarin werden verschillende maatregelen genomen om de werkzaamheidsgraad opnieuw op peil te laten komen en de gevolgen van corona op de arbeidsmarkt op te vangen ter voorkoming van structurele werkloosheid.

“Ondernemerschap is een gelijkwaardige optie tot activering, ook voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Door de tijdelijke uitbreiding van de transitiepremie verlagen we de financiële drempel voor werkzoekenden die de stap naar ondernemerschap willen zetten en willen we hen op die manier activeren.”  - Hilde Crevits  

Een van die maatregelen is de tijdelijke verruiming van de transitiepremie naar werkzoekende jongeren en werkzoekenden uit verschillende kansengroepen. Een transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten. Als een werkzoekende zelfstandige wil worden in hoofdberoep, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Met de transitiepremie wordt het risico op inkomensverlies deels opgevangen. Een transitiepremie wordt maandelijks uitbetaald, gedurende twee jaar.

Een maandelijkse transitiepremie voor ondernemers kan op dit ogenblik enkel toegekend worden aan een werkzoekende ouder dan 45 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die zich in het Vlaamse gewest vestigt als zelfstandige in hoofdberoep, na het succesvol beëindigen van een prestarterstraject. Tijdens dat prestarterstraject worden werkzoekenden of andere geïnteresseerden voorbereid voor de opstart van een eigen onderneming en wordt de haalbaarheid van een ondernemersidee ingeschat.

De doelgroep voor de transitiepremie wordt nu tijdelijk uitgebreid naar werkzoekenden jonger dan 30 jaar en werkzoekenden uit kansengroepen zonder leeftijdsvoorwaarde: werkzoekenden met een arbeidshandicap, kortgeschoolde werkzoekenden en werkzoekenden geboren buiten de EU. 

Werkzoekenden die behoren tot deze ruimere doelgroep, zullen tussen 1 april 2021 en 1 april 2022 een transitiepremie kunnen aanvragen. Het prestarterstraject dient positief afgerond te zijn alvorens men de transitiepremie kan ontvangen. Op die manier verschijnt de werkzoekende met een ondernemerschapsidee voorbereid aan de start en worden ze goed gescreend en begeleid.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De komende jaren moeten we maximaal inzetten op alle talenten. Kiezen voor het ondernemerschap willen we bij iedereen stimuleren. In het relanceplan ‘Alle hens aan dek’ besteden we bijzondere aandacht aan de meer kwetsbare doelgroepen. Door de transitiepremie tijdelijk uit te breiden, nemen we een financiële zorg weg, koppelen we dit aan het aanleren van de juiste competenties en creëren we meer kansen op de arbeidsmarkt. Met het prestarterstraject verliezen we ook de haalbaarheid van een project niet uit het oog.  Bovendien zorgt een nieuwe instroom van ondernemerschapstalenten ook voor nieuwe, veerkrachtige ondernemingen die onze economie kunnen versterken.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.