Minister Crevits geeft boost aan het Vlaams opleidingsverlof

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

De coronacrisis heeft het belang van opleiding en het versterken van competenties in de verf gezet. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft daarom beslist een gezamenlijk initiatiefrecht mogelijk te maken. Een werknemer kan nu via het Vlaams opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen. Dankzij het gemeenschappelijk initiatiefrecht kan dit volgend schooljaar verdubbelen tot 250 uur. Werkgevers zullen ook zelf opleidingen kunnen voorstellen aan hun werknemers. Om dit alles mogelijk te maken wordt in 10 miljoen euro voorzien. Bovendien wordt het Vlaams opleidingsverlof nu ook definitief coronaproof. Opleidingen die recht geven op Vlaamse opleidingsincentives, zoals het opleidingsverlof, zullen voortaan ook digitaal mogen plaatsvinden. Daarnaast zal ook blended leren, een weloverwogen mix van face-to-face en online leren integraal recht geven op Vlaams opleidingsverlof.

“2021 moet het jaar van de opleiding worden. Zowel voor werkzoekenden, tijdelijk werklozen als werkenden. De voorbije maanden hebben veel mensen het belang van opleiden ontdekt. Met het gemeenschappelijk initiatiefrecht voorzien we daarom in extra uren én budget om een opleiding te volgen en stimuleren we werkgevers om hun werknemers warm te maken voor om- en bijscholing en zo hun toekomstkansen in de sector en op de Vlaamse arbeidsmarkt in het algemeen, te verbeteren. Met deze maatregelen geven we uitvoering aan een van de acties die de Vlaamse regering en sociale partners hebben afgesproken in het VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’. ”   – Hilde Crevits

Werknemers in de privésector die een opleiding willen volgen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Ze krijgen het recht om afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever krijgt ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald. Jaarlijks maken 42.000 werknemers in Vlaamse bedrijven van die mogelijkheid gebruik om een opleiding naar keuze te volgen. Vlaams minister Crevits geeft nu een extra boost aan het Vlaams opleidingsverlof zodat nog meer werknemers gestimuleerd worden om opleidingen te volgen.

Verdubbeling van aantal opleidingsuren

Met het gemeenschappelijk initiatiefrecht wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits meer werknemers stimuleren om een opleiding te volgen. Een werknemer kan momenteel via het Vlaams opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk. Dankzij het  initiatiefrecht kan hij of zij dit recht verdubbelen tot 250 uur. 125 uur voor opleidingen die hij of zij uitgekozen heeft, en 125 uur voor opleidingen die zijn werkgever suggereert.

Werkgevers zijn daartoe goed geplaatst en kunnen in overleg met de werknemer opleidingen voorstellen. Van een verplichting is evenwel geen sprake. De werknemer beslist of hij of zij op het voorstel ingaat of niet en heeft de eindbeslissing. De opleidingen hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Daarom wordt de werkgever hiervoor gecompenseerd door een tussenkomst in de loonkost. Opleidingen die wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job, zijn en blijven ten laste van de werkgever.

Vlaams opleidingsverlof definitief coronaproof

Door de coronacrisis besliste Vlaams minister Hilde Crevits in juli 2020 om het Vlaams Opleidingsverlof uit te breiden naar digitale opleidingscontacten en blended leren. Na een onderzoek bij opleidingsverstrekkers uit de Vlaamse opleidingsdatabank, bleek echter dat zij daar in de toekomst op willen blijven inzetten en stevig verankeren in hun opleidingsaanbod. Deze aanpassing komt nu aan hun vraag tegemoet.

Om recht te hebben op het Vlaams opleidingsverlof, telden voordien enkel de opleidingsuren in een rechtstreeks, fysiek face-to-face contact tussen de instructeur of begeleider van een opleidingsactiviteit en de cursist. Deze beslissing breidt deze contacturen nu uit met digitaal contact. Op die manier komen virtual classrooms en virtuele begeleidingssessies ook in aanmerking. Dit betekent dat een opleiding waar cursisten in plaats van in een opleidingslokaal les krijgen van een lesgever, dit voortaan ook mag door middel van bijvoorbeeld een videochat sessie.

Daarnaast komen nu ook opleidingen via blended leren in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof. Blended leren is een combinatie van een face-to-face aanbod en een onlinecomponent waarvoor de opleidingsverstrekker gebruik maakt van een slim leersysteem om het leerproces te ondersteunen en de leerevolutie op te volgen. Met dat systeem kunnen taken worden ingediend, cursussen gedeeld, resultaten ter beschikking gesteld,…  Bij blended leren is er dus niet steeds een rechtstreeks contact tussen lesgever en cursist. Essentieel hierbij is dat de lesgever het leerproces voldoende opvolgt zodat hij of zij tijdig kan evalueren en bijsturen waar nodig.

Om deze evolutie te ondersteunen, staat er tot eind maart 2021 een oproep ‘E-leren’ open bij ESF Vlaanderen. Opleidingsvertrekkers kunnen een project indienen om een bestaande of toekomstige opleiding aan te passen naar een e-opleiding. In dit project is er extra aandacht voorzien voor begeleiding van de docenten en de cursisten.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits:  Door de  coronacrisis, waarin heel veel mensen de kracht van online opleiden hebben ontdekt, hebben we het Vlaams opleidingsverlof herdacht en aangepast aan het nieuwe normaal. Om opleiding voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zorgen we ervoor dat het contact tussen werknemer en lesgever ook digitaal kan. Daarnaast zetten we actief in op blended leren waarbij zowel het online gedeelte als het digitaal face-to-face contact recht geeft op Vlaams opleidingsverlof. Voor veel mensen is het gebrek aan tijd en flexibiliteit nog een drempel om een opleiding te volgen. Met deze beslissing willen we daaraan tegemoetkomen.”   

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.