Minister Crevits investeert 1 miljoen euro voor Vlaams Mantelzorgplan

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering heeft het Vlaams mantelzorgplan van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  definitief  goedgekeurd. Ze beklemtonen zo het belang van mantelzorg, met erkenning van de meerwaarde van mantelzorg voor het zorg- en welzijnslandschap en de samenleving. Het mantelzorgplan legt de klemtoon  op het erkennen en herkennen van mantelzorgers. Daarnaast is het de bedoeling om mantelzorgers verder te ondersteunen. Voor de uitwerking van het plan rekent minister Crevits op het Vlaams Mantelzorgplatform en het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Vanuit het relanceplan Vlaamse Veerkracht wordt er van 1 miljoen euro geïnvesteerd. Hiermee toont Vlaanderen dat het de mantelzorg nadrukkelijk op de kaart zet. 

“Mantelzorger zijn, is één van de mooiste rollen die je als mens kan opnemen. Zorg dragen voor wie je lief hebt, is de basis van een samenleving. Maar het kan soms emotioneel zwaar zijn. Waardering voor de zorg die iemand opneemt en gepaste ondersteuning kunnen mantelzorgers helpen de zorg vol te houden. Met het nieuwe mantelzorgplan spelen we daar volop op in. Alle acties van het plan zijn even belangrijk, maar de projectsubsidies leggen de focus op de combinatie werk–mantelzorg, jonge mantelzorgers en psychologische begeleiding.” - Hilde Crevits  

 

Uitwerking van het nieuwe Mantelzorgplan 

 

Het nieuwe Mantelzorgplan kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de verschillende mantelzorgverenigingen. Het grote doel van het plan is om de zichtbaarheid van mantelzorg op de werkvloer, op school en in de samenleving te vergroten. Meer specifiek houdt dat in dat er acties worden ondernomen om mantelzorgers te ondersteunen en om hen de waardering en het respect te geven die ze verdienen. 

 

Om de doelstellingen van het plan uit te werken, worden er onder meer thematische werkgroepen opgericht. Deze thematische werkgroepen zullen verschillende deelprojecten op poten zetten. Daarvan vallen vier deelprojecten onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Mantelzorgplatform. Deze vier deelprojecten gaan over: 

 

 1. Mantelzorgbeleid op het werk 
  Zeven op tien mantelzorgers hebben een job. Het is dus belangrijk dat zij ook (h)erkend worden op de werkvloer. Dit project sensibiliseert personeelsdiensten, werkgevers en werknemers en zorgt voor de implementatie van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 

 2.  Mantelzorgondersteuning bij scharniermomenten 
  Mantelzorgers geven vaak aan dat ze bij een opname van hun dierbare in een zorginstelling nog onvoldoende gehoord worden. Bij dit project worden mantelzorgers via proeftrajecten volwaardig betrokken bij belangrijke scharniermomenten zoals bijvoorbeeld de verhuizing naar een woonzorgcentrum. Luisteren naar hun verhaal en informatie verschaffen zijn hierbij cruciaal. 

  Een mantelzorger getuigt: “De verhuis naar het woonzorgcentrum vond ik moeilijk. Er ging toen veel door mijn hoofd. Veel vragen, veel bezorgdheden, veel onduidelijkheden. Het is belangrijk dat de mantelzorger in deze fase ondersteund wordt. Na het ontslag van mijn man uit het ziekenhuis wist ik niet waar ik eerst moest beginnen. Er was niet alleen de zorg maar ook heel het papierwerk. En ik maakte me zorgen of ik het wel alleen kon dragen. Het is fijn dat er nu ook aandacht komt voor de mantelzorger op dit belangrijk moment.” 

 3.  Jonge mantelzorgers 
  Mantelzorgers zijn er van alle leeftijden. In dit project wordt er aandacht besteed aan de jongsten onder hen. Want er is nood aan een bewustmakingstraject voor zorgaanbieders, jeugddiensten en onderwijsinstellingen inzake jonge mantelzorgers. 

  Een jonge mantelzorger getuigt:Mantelzorg heeft een grote impact op mijn leven. Zowel sociaal als financieel. Zowel positief als niet altijd even positief. Het belang van mantelzorgers wordt enorm onderschat, maar wat wij doen is minstens even belangrijk als wat een sociaal werker, kinesist, arts, ... doet. Door ons die erkenning te geven, krijgen we als mantelzorgers de bevestiging dat wat wij doen écht belangrijk is. Dat wij er toe doen. Dat is voor mij al een eerste stap richting erkenning. Want we worden helaas nog te vaak vergeten en niet naar waarde geschat. Los van het feit of je nu mantelzorger bent van een familielid of een vriend/in.” 

 4.  Psychologische begeleiding voor mantelzorgers 
  Mantelzorger zijn, leidt soms tot emotioneel zware momenten. Met dit project wordt er in psychologische begeleiding voorzien voor mantelzorgers. Dat gebeurt via ondersteuning aan de hand van de eerstelijnspsychologische functie en via psycho-educatiepakketten. 

Een vijfde en laatste deelproject is de optimalisering van de website www.mantelzorgers.be tot een centraal, helder toegangspunt voor basisinformatie over mantelzorg. Want het verstrekken van heldere en toegankelijke informatie is van uiterst belang bij een goede ondersteuning van mantelzorgers. 

 

De projecten lopen van 1 december 2022 tot en met 31 december 2024. 

 

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.