Minister Crevits maakt oprichting producentenorganisatie aquacultuur mogelijk

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In de toekomst zal de aquacultuursector ook een producenten- of brancheorganisatie kunnen oprichten. De Vlaamse regering heeft dit beslist op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits. Voordeel van zo’n organisatie is dat verschillende partners zich kunnen groeperen, kennisdelen, samenwerken en hierdoor voor hun initiatieven meer steun bekomen. Duurzaamheid staat daarbij voorop.

“De Vlaamse aquacultuursector is een vrij jonge sector. Stilaan zien er meer initiatieven het daglicht. Voor de allereerste mei-algenmaand is er veel interesse, zowel vanuit wetenschappelijke hoek, als van producenten en verwerkers. Op vandaag wordt veel van de aanwezige kennis samengebracht en gedeeld binnen het Vlaams Aquacultuur Platform, waar een divers samengesteld panel van aquacultuurstakeholders in vertegenwoordigd is: producenten, onderzoeks- en kennisinstellingen, publieke instellingen, aanverwante sectoren, etc. We willen hen in de toekomst de kans bieden om een producenten- of brancheorganisatie op te richten.” - Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits

Er is op vandaag nog geen Vlaamse producenten- of brancheorganisatie in de aquacultuursector. Om aquacultuurondernemers te stimuleren om zich beter onderling te organiseren en met elkaar samen te werken heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits het initiatief genomen om het wettelijk kader te creëren voor de erkenning van een producenten- of brancheorganisatie. Deze erkenning brengt steunvoordelen met zich mee en verhoogt de samenwerking tussen verschillende partners. Daartegenover staan natuurlijk ook enkele voorwaarden. Zo moet een erkende producentenorganisatie onder andere een ‘productie- en afzetprogramma’ voorleggen en moet ze de duurzaamheid van de activiteiten van haar leden bevorderen.

De basisvoorwaarden voor de erkenning van zo’n organisaties komen uit het Europees wettelijk kader, met name de verordening houdende een “Gemeenschappelijke Marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten”. Met de creatie van het Vlaams wettelijk kader om deze erkenning mogelijk te maken, wenst de minister de duurzame groei van een sterk samenhangende aquacultuursector bijkomend te stimuleren.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.