Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

“De kwaliteit van zorg en het welzijn van de bewoners in elk woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis is voor mij van uiterst belang. Het gaat hier om kwetsbare personen die de nodige zorg moeten kunnen krijgen. Maar het inspectieverslag is duidelijk: in Serving You kon die zorg niet gegarandeerd worden. Ook nadat het Departement Zorg  het voornemen tot sluiting had opgestart, ontvingen we nog verschillende klachten. Als we dat alles in overschouw nemen, dan kan ik niet anders dan overgaan tot sluiting van deze initiatieven. Uiteraard is het nu alle hens aan dek om de bewoners zorgzaam naar een andere opvanglocatie te begeleiden, dat is nu de prioriteit. We zullen dat in nauwe samenwerking met de gemeente doen.” – Vlaams minister Hilde Crevits

“Er zijn tal van instellingen en zorgdiensten in onze gemeente die kwaliteitsvolle zorg bieden aan de kwetsbaren uit onze maatschappij. Maar de situatie met Serving You kon niet zo blijven, het heeft lang genoeg geduurd.  Hoewel wij er vanuit het gemeentebestuur zelf niets aan konden doen, zijn wij al zeer lang ongerust en vragende partij om op te treden.  We gaan met onze sociale diensten meewerken om ervoor te zorgen dat die mensen wel de juiste zorg krijgen.” - Burgemeester Steve Vandenberghe

Vorig jaar vond bij Serving You in Bredene een onaangekondigd inspectiebezoek plaats. Zorginspectie stelde vast dat er 46 personen in de verschillende uitbatingsplaatsen van Serving You woonden, waarvan 22 bewoners ouder waren dan 65 jaar en 23 bewoners een psychiatrische problematiek vertoonden.

Het inspectieverslag stelde ernstige en terugkerende inbreuken vast alsook een toegenomen zorgbehoefte van de bewoners. Zo is onder andere de verpleegkundige permanentie niet sluitend,  zijn er te weinig structurele activiteiten en onvolledige zorgdossiers. Hoewel de voorziening niet beschikt over enige erkenning om deze voorzieningen uit te baten, werden er toch taken en opdrachten uitgevoerd van een woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis. Daarom startte het Departement Zorg de procedure op tot sluiting.

De voorziening diende bezwaar in bij de adviescommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Die beschouwde het bezwaar gedeeltelijk gegrond. Minister Crevits oordeelt evenwel dat op basis van alle elementen in het dossier en de bijkomende klachten, de kwaliteit van zorg onvoldoende kan worden gegarandeerd.

Momenteel loopt nu een overgangsperiode  tot de definitieve sluiting die voorzien is op 31 augustus 2024. Voor de bewoners kan intussen een geschikte oplossing  gevonden worden die voldoet aan hun specifieke noden. Er zal daarvoor nauw worden samengewerkt met het lokaal bestuur.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.