Minister Crevits vraagt aanpassing aan systeem tijdelijke werkloosheid

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits dringt er bij de federale minister van Werk op aan om het huidig vereenvoudigd stelsel van tijdelijke werkloosheid corona bij te sturen. Wie intensief tijdelijk werkloos is, dat betekent minstens drie maanden op rij 10 dagen per maand tijdelijk werkloos, zou zich verplicht moeten inschrijven bij VDAB. Daarnaast wil minister Crevits met de sociale partners onderhandelen over de doelstelling op vlak van deelname aan opleiding, stage of het tijdelijk instappen in een andere job. De Vlaamse regering beoogt dat driekwart van de intensief tijdelijk werklozen tijdelijk aan de slag gaan of een opleiding volgen.

“Tijdelijke werkloosheid mag geen verloren tijd zijn. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat mensen hun loopbaan in handen kunnen nemen. Wie tijdelijk werkloos is, moet beter gestimuleerd worden om opleidingen te volgen. Op die manier sta je sterker op de arbeidsmarkt. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever, werknemer en overheid. ” - Hilde Crevits  

In december 2020 waren 162.009 werknemers in Vlaanderen tijdelijk werkloos, bijna 60.000 daarvan waren minstens 10 dagen tijdelijk werkloos. In de laatste drie maanden van 2020 waren ongeveer 25.000 werknemers 10 dagen of meer per maand tijdelijk werkloos. Om ervoor te zorgen dat wie tijdelijk werkloos is, de voeling met de arbeidsmarkt niet verliest, doet VDAB inspanningen om hun aanbod in de kijker te zetten. Dat gebeurt in een drieledig getrapt model.

Drietrapsraket

Elke tijdelijke werkloze krijgt vanaf 1 dag tijdelijke werkloosheid een communicatie van VDAB én haar partners over hun aanbod. Dat gaat over (online) opleidingen, tijdelijke jobs, loopbaanbegeleiding, … Daarbij wordt elke tijdelijke werkloze gestimuleerd zich in te schrijven bij VDAB.

Na 10 dagen tijdelijke werkloosheid volgt er een meer intensieve aanpak. Dan volgt er een sectorspecifieke communicatie. Een tijdelijk werkloze krijgt een gepersonaliseerd aanbod en werkgevers worden eveneens gestimuleerd om hun werknemers die in tijdelijke werkloosheid zijn, naar een opleiding toe te leiden. Daarbij komt ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een competentie check-up.

Intensief tijdelijk werkloos: 3 maanden op een rij 10 dagen per maand

Na drie opeenvolgende maanden van 10 dagen tijdelijke werkloosheid per maand wordt gesproken over intensieve tijdelijke werkloosheid. Dan volgt een aanklampende aanpak, daarover is nu een akkoord gevonden. VDAB zorgt voor diepgaande opvolging en begeleiding. Daarbij kan iemand geheroriënteerd worden, hulp krijgen bij een sollicitatie of een gepast opleidingsaanbod krijgen. In het akkoord met de sociale partners ‘Alle hens aan dek’ werd afgesproken dat de helft van de intensief tijdelijke werklozen een opleiding, stage, vrijwilligerswerk of een andere job moet hebben. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vraagt nu aan de sociale partners om die ambitie scherper te stellen. Minstens driekwart van de intensief tijdelijke werklozen moet een opleiding volgen of naar een andere (tijdelijke) job worden toegeleid.  Om die ambitie te kunnen waarmaken, is het ook belangrijk dat VDAB snel zicht heeft op deze groep.

Verplichte inschrijving bij VDAB na 3 maanden

Nu de federale regering beslist heeft om tijdelijke werkloosheid Corona te verlengen is het daarom een goed moment om vanaf april stappen vooruit te zetten op vlak van opleidingsdeelname voor die werknemers die al langer dan 3 maand werkloos zijn. Minister Crevits vraagt aan de federale minister van Werk Dermagne om het stelstel tijdelijke werkloosheid aan te passen zodat intensief tijdelijk werklozen zich verplicht bij VDAB moeten inschrijven na drie maanden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Elke tijdelijke werkloze moet weten wat het aanbod van VDAB en haar partners is. De periode waarin iemand tijdelijk werkloos is mag geen verloren tijd zijn. Integendeel, het is net het ideale moment om opleidingen te volgen of tijdelijk een andere job uit te oefenen en zo de vaardigheden aan te scherpen. We moeten blijven nadenken over hoe we onze bedrijven en hun werknemers zo duurzaam mogelijk door deze crisis kunnen loodsen. Opleiding maakt daar een essentieel deel van uit. Zodat VDAB zich ook kan richten op de groep van tijdelijk werklozen is nu gedefinieerd wat een intensief tijdelijke werkloze is. Namelijk drie opeenvolgende maanden minstens 10 dagen per maand tijdelijk werkloos. Mensen in dat geval zouden zich ook verplicht moeten inschrijven bij VDAB. Daarom roep ik mijn collega ministers van Werk op daar samen werk van te maken. ”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.