Oproep demonstratieprojecten duurzame landbouw

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits lanceert vandaag op Wereldwaterdag een nieuwe oproep in het kader van duurzame landbouw. Verenigingen die rond dit thema werken kunnen projecten indienen die bijdragen aan het natuur- en landschapsbeheer of het klimaat. Die projecten worden dan in de praktijk aan landbouwers getoond. Het gaat onder meer om de plaatsing van landschapselementen of investeringen in waterbeheer.

“Onze landbouwers zijn ook landschapsbouwers. Daarom steunen we investeringen die goed zijn voor de natuur, het landschap en het klimaat. Veel bedrijven kunnen gelden als goede voorbeelden en via demonstratieprojecten kan kennis van verschillende partners met landbouwers gedeeld worden. Dat is voor iedereen een goede zaak. ”  - Hilde Crevits  

Demonstratieprojecten

Via demonstratieprojecten wil Vlaams minister Hilde Crevits landbouwers sensibiliseren rond toepassingen van investeringen voor natuur en klimaat. De projecten moeten bijdragen aan de realisatie van minstens één van de volgende doelstellingen:

  • de bevordering van de biodiversiteit;
  • habitatbescherming;
  • erosievermindering;
  • de verbetering van het waterbeheer en/of de waterkwaliteit;
  • landschappelijke ontwikkeling;
  • de landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen.

Mogelijke maatregelen om deze doelstellingen in te vullen en waarop de demonstratieprojecten focussen, zijn: kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen), poelen, erosiedammen, kleinschalige waterinfrastructuur (regelbare stuwtjes, gronddammen en stenen dammen, knijpconstructies en peilbuizen voor regelbare stuwtjes), een wachtbekken, een wetland om water vast te houden of vertraagd af te voeren, wateropslagsystemen, infiltratiesystemen, investeringen die de biodiversiteit op en rond het bedrijf vergroten (bv. nest- en bijenkasten en wildredders), landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen (bv. gevelbegroeiing en groendaken).  De maatregelen kunnen het imago van de sector als bewaker van het open ruimte gebied in belangrijke mate versterken.

Voor de uitvoering van de projecten is de samenwerking tussen partners noodzakelijk. Centra die kennis hebben van de gangbare landbouwpraktijken en die vertrouwd zijn met kennisoverdracht naar de landbouwers werken samen met partners die een gedegen terreinkennis hebben op het vlak van waterbeleid, natuurwaarde, landschap, biodiversiteit,...

Kennis delen via voorbeeldbedrijven

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits: “Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Ze sporen hen aan om deze praktijken en technieken op hun bedrijf toe te passen. Daarom hechten we veel belang aan de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven, kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten.”

Praktisch

Voor deze demonstratieprojecten wordt een totaalbedrag van 800.000 euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal 1,5 jaar. De projecten lopen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022.

Demonstratieprojecten worden medegefinancierd door het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Praktische informatie over de thema’s vindt u terug op https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/overzicht-demonstratieprojecten.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.