Ruim 716.000 werknemers krijgen eind 2022 voor het eerst een jobbonus

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vanaf eind 2022 krijgen 716.601 werknemers voor het eerst een jobbonus. Ruim 12.000 startende ondernemers zullen maximaal twee keer de jobbonus+ ontvangen, de transitiepremie naar ondernemerschap wordt uitgebreid en de doelgroepkorting voor oudere werknemers die aan de slag zijn wordt aangepast. Deze maatregelen werden op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een eerste keer principieel goedgekeurd op de Vlaamse regering. De voorstellen moeten nu hun verdere weg gaan, adviezen vragen en door het Vlaams parlement definitief goedgekeurd worden. Zo wil minister Crevits werken en ondernemen, in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen, aantrekkelijker maken en de inzet van overheidsmiddelen gerichter maken.

“We hebben alle talenten nodig op onze arbeidsmarkt. Om meer mensen aan de slag te krijgen, werken meer te laten lonen en ondernemerschap te ondersteunen, voeren we 4 belangrijke hervormingen door. Met de jobbonus krijgt iemand met een brutomaandloon van 1800 euro of minder jaarlijks 600 euro extra. Met de jobbonus+ krijgt een werknemer met een laag loon die de stap naar ondernemen zet maximaal twee keer 600 euro. Daarnaast maken we de transitiepremie toegankelijker en ondersteunen we meer mensen richting ondernemerschap. Door tot slot de doelgroepkorting gerichter te maken op de groep ouderen vanaf 61 jaar zetten we de middelen in daar waar ze een verschil kunnen maken, namelijk bij bedrijven die de oudste werknemers tewerkstellen. Dit is een belangrijke eerste stap, de verschillende voorstellen moeten nu hun weg nog volgen via adviezen en het Vlaams parlement.” – Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

Jobbonus eind 2022

Werken moet meer lonen. Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken en de werkzaamheidsgraad te verhogen, zullen ruim 716.000 werknemers vanaf eind 2022 voor het eerst een jobbonus ontvangen. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele voor een eerste keer principieel beslist.

Concreet betekent dit dat wie een brutoloon heeft van maximum 1.800 euro per maand op het einde van het jaar 600 euro netto extra krijgt. Dat bedrag neemt stelselmatig af naargelang het loon stijgt. Iemand met een loon van 2.500 euro of hoger bruto per maand maakt geen aanspraak meer op de jobbonus. Door de bonus mee te laten evolueren met de hoogte van het loon beperken we ook de promotieval.

Bruto maandloon (voltijdse prestaties)

Jobbonus (jaarbasis)

1.500,00 €

600,00 €

1.550,00 €

600,00 €

1.600,00 €

600,00 €

1.650,00 €

600,00 €

1.700,00 €

600,00 €

1.750,00 €

600,00 €

1.800,00 €

600,00 €

1.850,00 €

558,57 €

1.900,00 €

517,14 €

1.950,00 €

475,71 €

2.000,00 €

434,29 €

2.050,00 €

392,86 €

2.100,00 €

351,43 €

2.150,00 €

310,00 €

2.200,00 €

268,57 €

2.250,00 €

227,14 €

2.300,00 €

185,71 €

2.350,00 €

144,29 €

2.400,00 €

102,86 €

2.450,00 €

61,43 €

2.500,00 €

20,00 €

 

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele: “Dit is voor ons slechts een eerste stap in het hervormen van de arbeidsmarkt. Wij pleiten dan ook duidelijk voor een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, zodat Vlaanderen de verdere nodige stappen kan zetten om de problemen op de Vlaamse arbeidsmarkt op te lossen. Mensen activeren, naar de juiste job leiden en de werkzaamheidsgraad nog verder verhogen, dat blijft onze doelstelling.”

Jobbonus+

Naast de jobbonus voor werknemers zullen ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden een jobbonus+ of starterspremie ontvangen. Met die ondersteuning willen we het ondernemerschap meer stimuleren. Werknemers met een brutomaandloon van 2.500 euro of minder zullen bij de overstap naar een zelfstandige activiteit maximaal twee keer een premie van 600 euro krijgen. De eerste keer wanneer ze starten met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als ze na een jaar nog actief zijn als ondernemer. Ook wie al zelfstandig is in bijberoep kan deze premie ontvangen bij een overstap naar een voltijdse zelfstandige activiteit. In totaal zullen jaarlijks ongeveer 12.000 startende ondernemers deze premie kunnen ontvangen.

Uitbreiding transitiepremie

Als een uitkeringsgerechtigde werkzoekende zelfstandig wil worden in hoofdberoep, stopt de werkloosheidsuitkering. Voor veel werkzoekenden is de stap naar ondernemen daarom te groot. Om die drempel te verkleinen, is er de transitiepremie. De transitiepremie was oorspronkelijk beperkt tot werkzoekenden ouder dan 45 jaar die een eigen zaak opstarten in hoofdberoep. In het voorjaar werd die premie tijdelijk uitgebreid naar alle werkzoekenden. Vandaag heeft de Vlaamse regering beslist die uitbreiding structureel te maken. De premie bedraagt 7.800 euro en wordt maandelijks uitbetaald en gespreid over een periode van 2 jaar. Daarnaast zullen ook mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, geen uitkering ontvangen, maar wel ingeschreven zijn bij VDAB toegang krijgen tot de transitiepremie als ze de stap naar ondernemen in hoofdberoep zetten. Voor die groep bedraagt de premie 3.900 euro voor een periode van 2 jaar indien men langer dan een jaar bij VDAB ingeschreven is. Voor mensen die niet actief zijn en geen uitkering krijgen en minstens 6 maanden zijn ingeschreven bij VDAB bedraagt de totale premie 1.950 euro. Om voor de transitiepremie in aanmerking te komen moet je met succes een starterstraject doorlopen hebben en zelf een aanvraag doen.

Gericht doelgroepenbeleid voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt

Om werkgevers aan te moedigen werknemers, die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, aan te werven of aan boord te houden, bestaan er doelgroepkortingen. Dat is een vermindering van de werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid. Omwille van de wijzigende situatie op de arbeidsmarkt brengt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits enkele veranderingen aan in de doelgroepkorting voor oudere werknemers die al aan de slag zijn. Die wijziging ligt ook in lijn met wetenschappelijke adviezen om maatregelen zo specifiek mogelijk te maken.

Er is een stijgende werkzaamheidsgraad van 55+’ers in Vlaanderen en dan meer bepaald de groep tussen 55 en 60 jaar. Daarom wordt de leeftijd voor het ontvangen van de doelgroepkorting voor werknemers die al in dienst zijn geleidelijk aan opgetrokken van 58 jaar naar 61 jaar in 2024. Met deze hervorming worden de middelen efficiënter ingezet. Op die manier blijven we de inspanningen focussen op die personen of doelgroepen waarvan we weten dat ze het moeilijker hebben om aan de slag te blijven.

Aanwervingsprikkel

De doelgroepkorting voor het aanwerven van oudere werkzoekenden wordt niet aangepast. Wel wordt de aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden gewijzigd. Dat is een premie die werkgevers krijgen voor het aanwerven van mensen die al 2 jaar of langer op zoek zijn naar een job. Die doelgroep wordt nu uitgebreid. Vanaf 1 januari 2022 krijgt een werkgever die aanwervingspremie voor het aanwerven van langdurig werkzoekenden tussen 25 en 58 jaar, waar dat vroeger tot 55 jaar was.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.