Vlaams minister Hilde Crevits geeft e-leren een boost!

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits wil e-leren versterken en zo de Vlaming stimuleren om meer opleidingen te volgen. Een enquête bij opleidingsverstrekkers toont aan dat meer dan 8 op de 10 omwille van corona een deel van hun aanbod omgeschakeld hebben naar online leren. Dit verliep evenwel niet vlekkeloos. Zo waren er vaak praktische problemen of juridische belemmeringen. Om deze evolutie te versnellen en het online aanbod bij opleidingsverstrekkers te verruimen werkt minister Crevits een actieplan uit.  

Uit een recente bevraging van het Departement Werk en Sociale Economie bij opleidingsverstrekkers[1] blijkt dat meer dan 8 op de 10 tijdens de coronacrisis het opleidingsaanbod (deels) omschakelde naar e-leren of een nieuw aanbod aan e-leren ontwikkelde. Voor de crisis was slechts 1 op de 7 opleidingen een online opleiding, ondertussen maken online opleidingen ruim de helft van het totaalaanbod uit. De meeste opleidingsverstrekkers hebben duidelijke plannen om e-leren ook in de toekomst uit te breiden of voor het eerst in te voeren. Vooral het ‘blended’ aanbod of hybride leren, waarbij face-to-face leren wordt gecombineerd met een online onderdeel, wordt als een waardevol alternatief gezien voor 100% klassikaal les.

De opleidingsverstrekkers geven in de bevraging aan dat ze nood hebben aan ondersteuning om het aanbod aan e-leren in de toekomst uit te breiden. Financiële ondersteuning is noodzakelijk om het e-leren volop te in te voeren, proeftuinen op te zetten of bepaalde doelgroepen te stimuleren. Maar ook technische, didactische en juridische ondersteuning worden als drijfveren genoemd om voluit voor een online of gecombineerd opleidingsaanbod te kunnen gaan. Zo is er nood aan uitwisseling van kennis over tools en platformen, en aan uitwisseling en bijscholing van educatieve technologieën en online methodieken.

Actieplan e-leren

2021 moet het jaar van de opleiding worden en de start van de “learning twenties”. Daarom maakt minister Crevits werk van een actieplan om e-leren een boost te geven. Dat gaat over een extra aanbod aan opleidingen en gebruik van nieuwe technologieën. Zo zal worden onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn om ook artificiële intelligentie en virtuele realiteit toe te passen voor opleidingen. Daarvoor zal het Europees Sociaal Fonds een oproep lanceren. Er komt ook een centraal informatiepunt en studiedagen om zo de bestaande kennis en technologieën beter gekend te maken. We voorzien in specifieke begeleiding van mensen die een digitale achterstand hebben. Er zal ook een nieuwe evaluatie van het online aanbod in Vlaanderen plaatsvinden om zo de vinger aan de pols te houden.

Een onderdeel van het actieplan is onder andere een screening van de eigen regelgeving. Tot voor kort was het bijvoorbeeld zo dat het Vlaams opleidingsverlof enkel mogelijk was voor opleidingen die klassikaal plaatsvonden. Voor dit schooljaar is dat nu ook mogelijk dat die opleidingen digitaal doorgaan. Zo’n drempels of hindernissen moeten we wegwerken, op die manier kunnen opleidingsverstrekkers ook meer inspelen op de vraag van werkenden.

Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits: “Opleidingsverstrekkers hebben de voorbije maanden in sneltempo een ommezwaai moeten maken naar e-leren. Uit de bevraging van het Departement Werk en Sociale Economie blijkt dat meer dan 8 op de 10 van de opleidingsverstrekkers wil blijven inzetten op online leren maar nood heeft aan financiële, technische en didactische ondersteuning en uitwisseling van expertise. Het actieplan e-leren speelt hier alvast op in. 2021 is het jaar van de opleiding en de start van de “learning twenties”. Met dit actieplan en de extra middelen zetten we een turbo op online leren, want iedereen moet de kansen grijpen om zich om- en bij te scholen.”

 

[1] 357 opleidingsverstrekkers die geregistreerd staan in de Opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives werden aangeschreven; 124 opleidingsverstrekkers hebben de bevraging ingevuld.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.