Vlaamse Regering wil betere ventilatie stimuleren in welzijns- en zorgvoorzieningen

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering wil een betere ventilatiekwaliteit in welzijns- en  zorgvoorzieningen stimuleren. Eerder werd al in het kader van corona een kwaliteitskader bepaald voor de woonzorgcentra. Dit wordt nu uitgebreid naar de voorzieningen voor personen met een handicap, lokale dienstencentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en kinderopvanginitiatieven. Per sector wordt een kwaliteitsboek met tips, aanbevelingen en richtlijnen aangeboden. We stimuleren dat in elke voorziening een risicoanalyse gebeurt en een individueel ventilatieplan opgesteld en uitgevoerd wordt. 

“Ventileren en verluchten zijn belangrijk om de overdracht van virussen te beperken. De coronacrisis heeft des te meer het belang hiervan aangetoond. Omdat ramen openzetten vaak niet voldoende is en er ook aandacht moet zijn voor het comfort van bewoners en de energiekost, willen we voorzieningen voor kwetsbare personen helpen om voor  goede ventilatie te zorgen. Vorig jaar stelden we al een kwaliteitskader op voor de woonzorgcentra. Dit breiden we nu uit naar de voorzieningen voor personen met een handicap, de kinderopvang, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en lokale dienstencentra.”- Benjamin Dalle – Vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

Eind vorig jaar besliste de Vlaamse Regering in het kader van de coronacrisis om een kwaliteitskader voor ventilatie in woonzorgcentra op te stellen om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. De Vlaamse regering besliste om dit uit te breiden naar 5 andere sectoren, met ruim 4.500 voorzieningen: de lokale dienstencentra, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor mensen met een handicap en de kinderopvang. Per sector wordt een kwaliteitskader uitgewerkt.  

 Elk kwaliteitskader bestaat uit 4 pijlers:  

  1. Een kwaliteitshandboekmet de richtlijnen per sector 
  2. Een risicoanalyseom de luchtkwaliteit binnen een voorziening te bepalen 
  3. Een ventilatieplan op maat van de voorziening 
  4. Een ventilatierapportter evaluatie 

 

Kwaliteitsboek met richtlijnen per sector 

Voor elk van de sectoren komt er een kwaliteitsboek dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van de sector. Zo ontvingen de uitbaters en de directies van de erkende woonzorgcentra in Vlaanderen begin oktober het kwaliteitsboek voor hun sector. 

Het document dient als hulp in het voorzien van goede ventilatie en verluchting. Er staan tips, achtergrondinformatie, concrete aanbevelingen en praktische richtlijnen in met aandacht voor het comfort van mensen en de impact op de energiekost. De kwaliteitsboeken worden uitgewerkt op basis van bestaande regelgeving en recente wetenschappelijke inzichten.  

 

Gratis ventilatiescan 

Het kwaliteitskader vraagt ook een risicoanalyse per voorziening. Zo’n risicoanalyse gebeurt op basis van CO2-metingen en zorgt ervoor dat zorginstellingen hun ventilatie op een proactieve wijze zelf in kaart kunnen brengen. Op die manier kan iedere voorziening een gericht plan van aanpak uitwerken. Wie een grondigere doorlichting van de ventilatieaanpak wil, kan een beroep doen op een aanvullende ventilatiescan. Deze scan is gratis en voorziet in een professionele doorlichting van de aanwezige ventilatievoorzieningen. Omdat ventilatie en energiebeleid een grote invloed hebben op elkaar, wordt dit als één geheel benaderd: een ventilatiescan zal steeds samengaan met een energiescan. Er worden hiervoor 4,8 miljoen euro relancemiddelen geïnvesteerd. 

 Ventilatieplan voor elke voorziening 

Op basis van het kwaliteitsboek en de risicoanalyse wordt per voorziening een ventilatieplan op maat opgesteld. Dit bevat de doelstellingen en een concreet plan van aanpak om de ventilatiekwaliteit te verbeteren.  

Tot slot zullen er in overleg met de sectoren afspraken gemaakt worden rond periodieke rapportering via een ventilatierapport. Die evaluatie geeft de sectoren, maar ook de individuele voorzieningen, de mogelijkheid om bij te sturen om continu aan een kwaliteitsverbetering werken.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.