Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten. 

 

“Met deze subquota streven we met de Vlaamse Regering een evenwichtiger zorgaanbod na voor de patiënt. We volgen de Vlaamse Planningscommissie in grote lijnen, maar zetten een grotere shift richting knelpuntspecialisaties in bij de artsen. Met name voor huisartsgeneeskunde vinden we dat de ambitie hoger mag worden gelegd. De subquota maken deel uit van een groter geheel aan hefbomen om de studenten te oriënteren naar knelpuntspecialisaties. We geloven in het aanmoedigen van de studenten naar deze richtingen én het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de loopbaan binnen deze knelpuntspecialisaties. In ieders belang moet het gaan over een positieve keuze voor deze prachtberoepen.” - Hilde Crevits

 

“Vlamingen moeten nu te vaak te lang wachten op een afspraak bij de dokter. Vroeger was dat vooral bij specialisten een probleem, nu steeds vaker ook bij de huisarts. Daarom zet Vlaanderen alle zeilen bij: we hebben ervoor gezorgd dat er fors meer studenten kunnen starten aan de doktersopleiding. En ook via de subquota sturen we richting de hoogste noden: meer huisartsen, maar ook meer kinder- en jeugdpsychiaters, want ook de noden rond mentaal welzijn zijn hoog" – Ben Weyts

 

De Vlaamse Planningscommissie heeft de opdracht om de subquota aan de Vlaamse Regering te adviseren voor de vervolgopleidingen voor artsen en tandartsen die deel uitmaken van het federale quotum. Met de subquota wil de Vlaamse Regering beter en gerichter inspelen op de zorgnoden. Dat gebeurt ook door een limiet te zetten op disciplines waar er potentieel een te grote instroom is.

 

Voor 2027 zijn maximumquota bepaald voor verschillende specialisaties voor artsen, waaronder:

Heelkunde

20

Gynaecologie-Verloskunde

23

Volwassenpsychiatrie

47

Pediatrie

30

Urologie

11

Fysische geneeskunde en revalidatie

13

Neurochirurgie

5

 

Voor de specialisaties waar er in Vlaanderen grote tekorten vastgesteld worden, namelijk huisartsgeneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie, worden dan weer geen maximumquota bepaald, om de instroom daar zo maximaal mogelijk te houden.

 

De Vlaamse Regering volgt het advies van de Vlaamse Planningscommissie voor tandarts-specialisten volledig. Voor de tandarts-specialisten adviseerde de Vlaamse Planningscommissie  maximumquota van 12 voor orthodontie en van 5 voor parodontologie. Voor de richting algemeen tandarts wordt geen maximumquotum vastgelegd om de instroom zo groot mogelijk te houden.

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Zelfdoding bij jonge vrouwen blijft belangrijk aandachtspunt

In 2022 waren er in Vlaanderen 1.024 zelfdodingen. Dat is een stijging van 3,7% in vergelijking met 2020. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Sinds 2020 is het aantal suïcides bij vrouwen met 17,8% gestegen. In 2021 was er nog een globale daling ten opzichte van 2020. Maar deze nieuwe cijfers van 2022 tonen aan dat zelfdoding een grote maatschappelijke uitdaging blijft. Daarom zet het actieplan suïcidepreventie in op verschillende nieuwe acties om de doelstelling van 10% minder sterfte door suïcide tegen 2030 te halen.