Vlaming koopt in coronajaar 2020 meer bioproducten

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlamingen hebben vorig jaar in het coronajaar 2020 meer bioproducten gekocht. Alles samen gaat het om een bedrag van 350 miljoen euro. Dat is een stijging van 14% in vergelijking met 2019. Het aantal biolandbouwers nam met 6% toe en het bioareaal breidde met 5% uit. Dat alles blijkt uit het biorapport 2020 van het Departement Landbouw en Visserij.

“Het jaarlijkse biorapport omvat een schat aan informatie over de biolandbouw in Vlaanderen. Vorig jaar heeft de Vlaming meer bioproducten in de winkelkar gelegd. We weten dat corona de consument er meer toe heeft aangezet om via de korte keten te kopen waar een kwart van het aanbod biologisch is. Het aantal bioboeren neemt ook toe. In Vlaanderen blijven we vol ambitie werken aan een sterkere biosector. Ook in het nieuwe Europese landbouwbeleid krijgt de biologische landbouw de volgende jaren een duidelijke plaats.”  - Hilde Crevits

35 euro per Vlaming voor bioproducten

In het coronajaar 2020 heeft de Vlaming meer bioproducten gekocht. De totale biobesteding groeide in Vlaanderen met 14% tot 350 miljoen euro. Het marktaandeel bleef in Vlaanderen stabiel op 2,2%. De aankoop in Vlaanderen van biologische versproducten nam toe tot 229 miljoen euro, wat ook een stijging is met 14%. Belangrijke groeiers zijn onder meer eieren en vis. De afgelopen 10 jaar is de aankoop van verse bioproducten in Vlaanderen verdubbeld. Het marktaandeel van biologische verse voeding stabiliseert op 2,6%.  De biobestedig aan verse voeding en dranken per Vlaming bedraagt jaarlijks 35 euro. Dat is een stijging van 12%.

9 op de 10 Vlaamse consumenten kopen op jaarbasis minstens eenmaal een vers bioproduct. Het gaat dan vooral om biogroenten. Op de tweede plaats komt fruit en op de derde plaats zuivel.

Het zijn vooral mensen met een hoger inkomen die bioproducten kopen: gezinnen met kinderen en gepensioneerden.  Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim de helft van de biobestedingen, terwijl zij 39% van de bevolking uitmaken. Tegelijk is er de vaststelling dat gezinnen met kinderen met een beperkter inkomen ook al eens vaker naar bioproducten grijpen.

De klassieke supermarkt blijft het grootste biokanaal. De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn de kanalen met het hoogste aandeel aan bioproducten in hun assortiment. Gemiddeld zijn verse bioproducten 45% duurder dan de gangbare varianten. Er zijn wel grote verschillen afhankelijk van het type product.

Grootste stijging oppervlakte biolandbouw in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

In 2020 telde Vlaanderen 593 biologische landbouwbedrijven. Dat zijn er 6% meer dan in 2019. Er waren 55 nieuwkomers, terwijl 27 landbouwers hun bioproductie hebben stopgezet. Het merendeel van de nieuwe bioboeren focust zich op biologische akkerbouw, groente- en fruitteelt. West-Vlaanderen is met 146 boeren koploper voor Oost-Vlaanderen (130), Antwerpen (120), Vlaams-Brabant (115) en Limburg (82).

Het bioareaal bedroeg in 2020 9.124 hectare (+5%) en maakte ongeveer 1,5% uit van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. Iets minder als een kwart van dit areaal was bio in omschakeling. West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn de provincies met de sterkste toename in bio-oppervlakte. Grasland, voedergewassen en groenbedekkers blijven de belangrijkste teeltgroepen, maar akkerbouw won vorig jaar terrein.

29% van de Vlaamse biolandbouwbedrijven is actief in de biologische dierlijke productie, al dan niet gecombineerd met plantaardige productie. De totale biologische veestapel nam toe met 4% ten opzichte van 2019. Vooral het aantal biovarkens en biogeiten nam sterk toe.

Eind 2020 waren 1.325 bedrijven (excl. producenten) actief als bereider, verdeler, verkooppunt, importeur en/of exporteur van biologische producten. Dat is een stijging met bijna 9% tegenover 2019. In 5 jaar tijd is het aantal bedrijven in de bioketen toegenomen met ruim 46%. De bereiding van bioproducten bleef de vaakst voorkomende marktactiviteit.

In 2020 is de totale overheidssteun specifiek voor de biosector gestegen tot 4,8 miljoen euro. Ruim de helft van deze overheidsuitgaven was gericht op de stimulering van de biologische landbouw met de biohectaresteun als uitschieter. De overheidssteun voor onderzoek, ontwikkeling, voorlichting en kennisuitwisseling in de biosector bedroeg in 2020 1,28 miljoen euro. Naast deze specifieke middelen, worden de bio-landbouwers en keten ook via de algemene landbouwmiddelen ondersteund.

Nieuwe bioregelgeving komt eraan

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe bioverordening in werking. Vlaanderen bereidt de omzetting van deze Europese regels in Vlaamse wetgeving op dit moment voor. De Vlaamse regering heeft op 18 juni haar eerste principiële goedkeuring gegeven aan dit nieuwe besluit.

De regels voor biologische productie zijn uiteraard niet helemaal nieuw en bouwen verder op de bestaande regels.

Wat houden deze regels allemaal in?

  • Het gebruik van de term ‘bio’ en het Europees logo wordt wettelijk beschermd, waarbij ook regels voor deze etikettering zijn vastgelegd.
  • De productievoorschriften voor de biologische productie van alle primaire landbouwproducten, levensmiddelen, veevoeder, zaaizaad en aquacultuur worden vastgelegd in een lastenboek.
  • Alle landbouwers en bedrijven die deze biologische producten kweken, verwerken, verkopen en/of verhandelen moeten zich laten certificeren door een erkend controleorgaan.
  • Er zijn regels rond controles, certificering en gevolgen en sancties bij het niet naleven van de regels.

Het ontwerpbesluit voor de omzetting van de nieuwe bioverordening wordt nu verder voorgelegd ter advies aan onder meer de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en de Raad van State.

Vlaanderen zal ook in het kader van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid de biologische landbouw blijven ondersteunen, o.a. via een omschakelpremie en via een premie voor de verderzetting van de biologische productiemethode. Vanaf 2023 komt er een nieuw Vlaams strategisch plan biologische productie dat onze Vlaamse bio-ambities nog beter in de verf moet zetten.

Het volledige biorapport 2020 is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouwcijfers 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.