Zorgzame Buurten krijgen positieve evaluatie, onderzoekers wijzen op belang van duurzame verankering voor de toekomst

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Zorgzame Buurten slagen erin  informele netwerken op te richten en buurtbewoners te bereiken die anders niet bereikt of betrokken worden. Bewoners van een zorgzame buurt vinden ook sneller de weg naar professionele diensteverlening en professionals vinden elkaar sneller over de sectoren heen. Deze positieve evaluatie kregen gisteren meer dan 750 personen te horen tijdens het Symposium rond Zorgzame Buurten. Minister Crevits is tevreden, en ziet dat er dankzij de Zorgzame Buurten zaadjes zijn gepland waar nog meer buurten mee aan de slag kunnen om ook hun Zorgzame Buurt te organiseren. Op het symposium werd ook een toolbox voorgesteld waarmee de Zorgzame Buurten verder aan de slag kunnen en nieuwe buurten kunnen starten.

“De evaluatie van de 132 Zorgzame Buurten in Vlaanderen en Brussel bevestigt dat zij zorgen voor meer verbinding, betere samenwerking en sterke netwerken. Tegelijk kunnen zij nog stappen vooruitzetten om meer groepen te bereiken, ook de traditioneel moeilijker te bereiken bevolkingsgroepen. Het sceptisch gevoel over de Zorgzame Buurten hebben we de voorbije jaren kunnen weerleggen. Steeds meer mensen geloven in het concept en begrip van Zorgzame Buurten. Er is zelfs interesse van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het internationaal mee uit te dragen. Uiteraard zijn zij niet alleen de oplossing voor de vergrijzing, de druk op zorgverleners, de druk op mantelzorgers, … maar we zijn er wel mee de juiste weg in geslagen en we moeten hier verder op kunnen bouwen. Zorgzame Buurten zijn er om te blijven.”  – Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits

Van bij de start streefden de verschillende Zorgzame Buurten naar een sterke betrokkenheid bij hun buurtbewoners. Alle projecten begonnen in 2022 met een buurtanalyse. Via enquêtes, ontmoetingsmomenten, gesprekstafels, interviews, huis-aan-huis-bezoeken, telefoon, buurtpunten, etc. werden in totaal meteen bijna 24.000 mensen bereikt.

Onderzoekers van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) volgden de lopende projecten op en formuleerden uit hun bevindingen een aantal beleidsaanbevelingen. Daaruit blijkt dat in de Zorgzame Buurten op korte tijd al heel wat verwezenlijkt werd.

Een aantal resultaten van het onderzoek:

  • Sinds de start van de projecten worden veel meer buurtbewoners bereikt.
  • Buurtbewoners vonden een plek die van hen is, waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
  • Er is een duidelijke versterking van de informele netwerken.
  • Er is een betere samenwerking tussen informele en formele zorgverleners.
  • Professionele zorgverleners uit de buurt kennen elkaar beter.

Er werd in de Zorgzame Buurten significante vooruitgang geboekt , maar het onderzoek detecteerde ook nog een aantal uitdagingen:

  • Het bereiken van bepaalde doelgroepen zoals kinderen, jongeren en anderstaligen.
  • Zowel de informele als de formele netwerken werden versterkt, maar ze kunnen nog beter met elkaar verbonden worden.
  • Buurten met een lagere socio-economische status werden het minst bereikt.

Verankering van de projecten

De Zorgzame Buurten boekten al mooie resultaten, maar om een blijvende impact te hebben is het van cruciaal belang dat de projecten na afloop verder verankerd en verduurzaamd worden. Feedback van de buurten en de actoren gaven aan dat twee jaar onvoldoende was om de duurzaamheid te verzekeren. Om die reden werd de financiële steun begin dit jaar verlengd. Minister Crevits maakte hiervoor 3,5 miljoen euro vrij.

Zo kunnen de Zorgzame Buurten hun werking zeker verderzetten tot de nieuwe lokale bestuursploegen verkozen en gevormd zijn. Die kunnen dan op hun buurt de Zorgzame Buurten bestendigen in hun lokaal sociaal beleid. In totaal zal er ruim 14 miljoen geïnvesteerd zijn in het project van de Zorgzame Buurten.

Maar ook de volgende Vlaamse regering heeft volgens minister Crevits een rol te spelen: “De resultaten tonen aan dat we verder moeten gaan op de ingeslagen weg en met onze partners en de lokale besturen werk moeten maken van het structureel inbedden van Zorgzame Buurten. Daarbij moeten we én die zorgzame houding en ontmoeting tussen buurtbewoners ondersteunen, maar ook inzetten op de lokale samenwerking tussen zorgprofessionals en professionals uit andere domeinen zoals wonen, omgeving, onderwijs, jeugd, werk, enz. Ik geloof in een toekomst van de Zorgzame Buurten. Vanuit Vlaanderen moeten we daarom volgens mij ook in een volgende legislatuur nieuwe Zorgzame Buurten ondersteunen om zo buurtgericht te werken aan zorg en welzijn. De toolbox, de aanbevelingen en de gedragenheid op het terrein maken dit voor mij één van de bouwstenen voor het toekomstig Vlaams zorg- en welzijnsbeleid.”

Alle informatie over de projecten, het Steunpunt WVG onderzoek, de toolbox, etc. kan u vinden op de website van Zorgzame Buurten.

Wat is een Zorgzame Buurt?

In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. Levenskwaliteit staat er centraal, voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt er zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften.

Een Zorgzame Buurt bestaat uit drie luiken: participatie en inclusie, het verbinden van informele en formele zorg en intersectorale samenwerking.

De projecten worden begeleid in hun werking door een consortium gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.