Minister Crevits beslist over verdere concretisering van het arrest Raad van State rond personen met een handicap

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Raad van State besliste begin januari dat de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven gedeeltelijk niet correct was. In navolging hiervan besliste de Vlaamse Regering om de nodige budgetten vrij te maken. De voorbije weken is er gewerkt aan de praktische regelingen om de betrokken personen de nodige budgetten te bezorgen. Iedereen zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden door het VAPH in de loop van februari en maart

“De Vlaamse Regering heeft zeer snel beslissingen genomen om de uitspraak van de Raad van State te kunnen uitvoeren. Het heeft de nodige juridische analyse gevraagd om dit ook correct in regelgeving te kunnen zetten. We hebben de voorbije weken samen met het VAPH bekeken hoe we dit in orde konden brengen. De betrokken personen zullen de nodige budgetten in de loop van februari en maart ontvangen. Het was voor mij ook belangrijk dat de financiële gevolgen van dit arrest niet ten koste gaan van de geplande investeringen voor mensen met een handicap.” - Hilde Crevits

 

De nieuwe budgetbepaling zelf blijft overeind. De uitspraak van de Raad van State is enkel van toepassing op budgetten van de mensen met een aanvraag van voor 17 maart 2020, of die van de mensen die al voor de invoering van de persoonsvolgende financiering op de wachtlijst stonden. Wie later een aanvraag indiende, wordt sowieso gevat door de nieuwe methode voor budgetbepaling.

Vanaf eind februari zullen de persoonsvolgende budgetten van de mensen die hun budget door de actualisering zagen dalen automatisch worden verhoogd tot hun oorspronkelijk toegewezen budget. Ook wie een geactualiseerd lager deelbudget (PG2) kreeg, zal een aangepast deelbudget krijgen. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) brengt alle betrokken budgethouders daarvan op de hoogte. De aangepaste budgetten zullen ook met terugwerkende kracht ter beschikking gesteld worden.

 Retroactief

De Raad van State besliste dat de budgetten ook retroactief in orde gebracht moesten worden. Normaal gezien moeten de nodige facturen voorgelegd kunnen worden om de budgetten te verantwoorden. Minister Crevits heeft beslist om dit niet te vragen omdat niet alle betrokken personen de nodige verantwoording nog kunnen bezorgen voor het verleden. Ze zullen het volledige bedrag krijgen dat ze te weinig ontvangen hebben, zonder verantwoording te moeten afleggen.

 Minister Crevits benadrukt dat de mensen die door de nieuwe berekening meer hadden gekregen hun budget niet zullen moeten afgeven. Ook in de toekomst blijven ze dit hogere budget volgens de nieuwe budgetcategorieën behouden.

Beheerskosten

De Raad van State vernietigde ook de regelgeving die aan de basis ligt van de daling van de beheerskosten. Dat is een percentage dat budgethouders - als ze hun budget inzetten als cash en dus zelf hun budget beheren - bovenop hun budget krijgen voor het administratieve beheer. Dat percentage daalde in 2021 van 11,94 % naar 10,35 %. De betrokken personen zullen ook het verschil van percentage ontvangen.

Achtergrond:

Vlaanderen koos om de financiering van de ondersteuning voor mensen met een handicap de afgelopen jaren drastisch te wijzigen. Met de komst van de persoonsvolgende financiering krijgt de persoon zelf het stuur in handen rond de organisatie van zijn ondersteuning. Die omwenteling ging gepaard met heel wat extra investeringen - op dit moment gaat er ongeveer 1,5 miljard euro naar persoonsvolgende budgetten van ruim 28.700 mensen met een handicap - en ook een aantal bijsturingen wat eigen is aan deze grote omwenteling.

 Zo werd in maart 2020 een nieuwe methode van budgetbepaling ingevoerd, zodat de persoonsvolgende budgetten die worden toegekend beter zijn afgestemd op de ondersteuningsvragen en het zorgzwaarteprofiel van de aanvragers. Daarbij werd het aantal budgetcategorieën uitgebreid van 12 oude naar 24 nieuwe categorieën. Op die manier kan er preciezer worden berekend wat iemand nodig heeft, en kunnen overheidsmiddelen efficiënter worden ingezet.

 Maar door die nieuwe budgetbepaling dreigde er ongelijkheid te ontstaan tussen de persoonsvolgende budgetten volgens de oude en de nieuwe bepaling. Er werd geopteerd om iedereen via dezelfde methodiek en dus op een gelijke manier een budget toe te kennen. Het budget werd daarom aangepast voor de personen die nog een toewijzing hadden volgens de oude methode op het moment dat het budget effectief ter beschikking gesteld. De Raad van State gaf aan dat dit niet kon.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.