Minister Crevits beslist over verdere concretisering van het arrest Raad van State rond personen met een handicap

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Raad van State besliste begin januari dat de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven gedeeltelijk niet correct was. In navolging hiervan besliste de Vlaamse Regering om de nodige budgetten vrij te maken. De voorbije weken is er gewerkt aan de praktische regelingen om de betrokken personen de nodige budgetten te bezorgen. Iedereen zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden door het VAPH in de loop van februari en maart

“De Vlaamse Regering heeft zeer snel beslissingen genomen om de uitspraak van de Raad van State te kunnen uitvoeren. Het heeft de nodige juridische analyse gevraagd om dit ook correct in regelgeving te kunnen zetten. We hebben de voorbije weken samen met het VAPH bekeken hoe we dit in orde konden brengen. De betrokken personen zullen de nodige budgetten in de loop van februari en maart ontvangen. Het was voor mij ook belangrijk dat de financiële gevolgen van dit arrest niet ten koste gaan van de geplande investeringen voor mensen met een handicap.” - Hilde Crevits

 

De nieuwe budgetbepaling zelf blijft overeind. De uitspraak van de Raad van State is enkel van toepassing op budgetten van de mensen met een aanvraag van voor 17 maart 2020, of die van de mensen die al voor de invoering van de persoonsvolgende financiering op de wachtlijst stonden. Wie later een aanvraag indiende, wordt sowieso gevat door de nieuwe methode voor budgetbepaling.

Vanaf eind februari zullen de persoonsvolgende budgetten van de mensen die hun budget door de actualisering zagen dalen automatisch worden verhoogd tot hun oorspronkelijk toegewezen budget. Ook wie een geactualiseerd lager deelbudget (PG2) kreeg, zal een aangepast deelbudget krijgen. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) brengt alle betrokken budgethouders daarvan op de hoogte. De aangepaste budgetten zullen ook met terugwerkende kracht ter beschikking gesteld worden.

 Retroactief

De Raad van State besliste dat de budgetten ook retroactief in orde gebracht moesten worden. Normaal gezien moeten de nodige facturen voorgelegd kunnen worden om de budgetten te verantwoorden. Minister Crevits heeft beslist om dit niet te vragen omdat niet alle betrokken personen de nodige verantwoording nog kunnen bezorgen voor het verleden. Ze zullen het volledige bedrag krijgen dat ze te weinig ontvangen hebben, zonder verantwoording te moeten afleggen.

 Minister Crevits benadrukt dat de mensen die door de nieuwe berekening meer hadden gekregen hun budget niet zullen moeten afgeven. Ook in de toekomst blijven ze dit hogere budget volgens de nieuwe budgetcategorieën behouden.

Beheerskosten

De Raad van State vernietigde ook de regelgeving die aan de basis ligt van de daling van de beheerskosten. Dat is een percentage dat budgethouders - als ze hun budget inzetten als cash en dus zelf hun budget beheren - bovenop hun budget krijgen voor het administratieve beheer. Dat percentage daalde in 2021 van 11,94 % naar 10,35 %. De betrokken personen zullen ook het verschil van percentage ontvangen.

Achtergrond:

Vlaanderen koos om de financiering van de ondersteuning voor mensen met een handicap de afgelopen jaren drastisch te wijzigen. Met de komst van de persoonsvolgende financiering krijgt de persoon zelf het stuur in handen rond de organisatie van zijn ondersteuning. Die omwenteling ging gepaard met heel wat extra investeringen - op dit moment gaat er ongeveer 1,5 miljard euro naar persoonsvolgende budgetten van ruim 28.700 mensen met een handicap - en ook een aantal bijsturingen wat eigen is aan deze grote omwenteling.

 Zo werd in maart 2020 een nieuwe methode van budgetbepaling ingevoerd, zodat de persoonsvolgende budgetten die worden toegekend beter zijn afgestemd op de ondersteuningsvragen en het zorgzwaarteprofiel van de aanvragers. Daarbij werd het aantal budgetcategorieën uitgebreid van 12 oude naar 24 nieuwe categorieën. Op die manier kan er preciezer worden berekend wat iemand nodig heeft, en kunnen overheidsmiddelen efficiënter worden ingezet.

 Maar door die nieuwe budgetbepaling dreigde er ongelijkheid te ontstaan tussen de persoonsvolgende budgetten volgens de oude en de nieuwe bepaling. Er werd geopteerd om iedereen via dezelfde methodiek en dus op een gelijke manier een budget toe te kennen. Het budget werd daarom aangepast voor de personen die nog een toewijzing hadden volgens de oude methode op het moment dat het budget effectief ter beschikking gesteld. De Raad van State gaf aan dat dit niet kon.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.