Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits maakt tijdelijke stillegging visvangst mogelijk

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vissers krijgen de mogelijkheid om tijdelijk niet meer uit te varen.  Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits. Door die maatregel kunnen vissers aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. De sector zal nu gezamenlijk hierover afspraken maken.

Ook onze vissers hebben het in coronatijden moeilijk. In normale tijden is 40 % van de vis die in onze veilingen aan de kust wordt aangevoerd bedoeld voor de markten en de horeca. Door een aantal coronamaatregelen hebben ze het moeilijker om hun producten aan de man te brengen. De prijs voor de vangst is gemiddeld met ongeveer 40% gedaald.

Momenteel varen de meeste vaartuigen nog altijd uit. Maar nu komt toch de vraag om tijdelijk voor kortere periodes van een week niet uit te varen om aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen. Europa maakt het mogelijk om hiervoor steun te verlenen. Die Europese regelgeving wordt nu in de Vlaamse regelgeving ingeschreven. Vergoedingen voor het niet uitvaren kunnen per vaartuig voor in totaal maximum 3 weken worden aangevraagd voor de periode tussen 1 mei en 31 augustus. Naargelang de grootte van het vlootsegment schommelen ze tussen 1500 en 6000 euro per week.

De reders moeten hierover onderling afspraken maken om de continuïteit van de aanvoer bij de visveilingen niet in gevaar te brengen. Zij zullen ook nagaan hoe de bemanning extra kan ondersteund worden. Maximum 40% van de vloot mag tegelijk stil liggen.

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “Onze vissers hebben het hard te verduren. De verkoop ligt drastisch lager en de prijzen zijn gemiddeld met 40 % gedaald. Om die reden komen we financieel tegemoet voor die vissers die tijdelijk niet uitvaren en dus minder aanvoeren om de prijzen weer te laten aantrekken. De vissers zullen nu onderling afspraken maken wie wanneer niet uitvaart en tegelijk de aanvoer van verse vis bij de visveilingen de garanderen."

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.