voorwaarden Corona achtergestelde lening vastgelegd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits legde PMV vandaag de modaliteiten vast voor de Corona achtergestelde lening. Start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen kunnen zo tot 3,5 miljoen euro lenen op een termijn van 3 jaar. De terugbetaling van de achtergestelde lening is ofwel na de looptijd van de lening of start na 24 maanden. Voor start- en scale-ups wordt voorzien in de mogelijkheid van een omzetting van de lening in kapitaal. De Vlaamse regering besliste eerder al over een kapitaalsverhoging van 250 miljoen bij PMV om dit mogelijk te maken. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen zich aanmelden op www.pmv.eu. Al meer dan 600 Vlaamse bedrijven hebben zich intussen aangemeld.

Op 1 april 2020 werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist een budget van 250 miljoen euro vrij te maken voor achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan startups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen die een positieve bijdrage leveren aan de Vlaamse economie. Met dit instrument wil minister Crevits tegemoetkomen aan de nood van deze bedrijven om het eigen vermogen te versterken om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Vandaag zijn ook de concrete modaliteiten van die achtergestelde leningen vastgelegd. Deze dienen wel ter validatie aangemeld te worden bij de Europese Commissie.

De interesse van Vlaamse bedrijven voor de achtergestelde lening is groot, zo blijkt uit de meer dan 600 aanmeldingen die PMV ondertussen heeft ontvangen van geïnteresseerde ondernemingen.

Enkel intrinsiek gezonde en levensvatbare ondernemingen die naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen in financiële ademnood komen of zullen komen, komen in aanmerking voor een Corona-lening. 

De doelgroepen

Er zijn twee doelgroepen in Vlaanderen die beoogd worden:

  • start- en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen of slechts beperkte positieve kasstromen hadden en die innovaties ontwikkelen of reeds op de markt brengen;
  • kmo’s en zelfstandigen die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering. De EU-definitie van kmo wordt gehanteerd.

De voorwaarden

PMV zal zoveel mogelijk met standaardvoorwaarden werken om snel een groot aantal aanvragen te kunnen verwerken. De voornaamste kenmerken zijn:

  • Minimum 25.000 euro en maximum 2.000.000 euro (kan optioneel verhoogd worden tot 3.500.000 euro mits een bijkomend engagement van andere financiers)
  • Het achtergesteld krediet dient in één schijf te worden opgenomen bij toekenning
  • Een looptijd van 3 jaar met integrale terugbetaling op de eindvervaldag. Voor kmo’s en zelfstandigen met recurrente kasstromen wordt er terugbetaald vanaf 24 maanden
  • Een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% integraal betaalbaar op eindvervaldag voor de start- en scale-ups en 4,5% voor de andere kmo’s en zelfstandigen.

Voor start- en scale-ups wordt voorzien in een systeem waarbij de hoofdsom en de uitstaande interesten bij een kapitaalronde of een exit kunnen omgezet worden in aandelen aan een korting van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit.

Er is wel nog formeel de goedkeuring nodig van Europa om de achtergestelde lening onder te brengen onder het ‘Temporary Framework’ (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_496). PMV mikt daarvoor op begin mei. Daarnaast heeft PMV al formele aanvragen gedaan bij het Europees Investerings Fonds over een bewaarborging. Indien de coronalening onder één van de EIF garantieschema’s kan worden aangemeld, dan zal de uitgestelde interest neerwaarts kunnen herzien worden.

De Vlaamse regering verwacht ook het engagement van de banken en andere leningverschaffers om de lopende financieringen van deze bedrijven gedurende minstens 6 maanden aan te houden.

Er worden geen sectoren uitgesloten. Het instrument is breed toegankelijk, maar bij de beoordeling van de aanvraag, worden wel een aantal factoren mee in rekening gebracht zoals het belang voor de Vlaamse economie (zoals tewerkstelling), de aansluiting bij speerpuntsectoren (Life Sciences, Cleantech & Energie, …) of cruciale sectoren (energie, telecom, voedselvoorziening, veiligheid en logistiek).

Deze maatregel wil expliciet de nodige middelen verstrekken aan bedrijven die actief zijn en met meer dan 80% van hun personeel werken of op zeer korte termijn opnieuw volwaardig actief willen worden en zo minstens 50% van hun medewerkers uit tijdelijke werkloosheid halen.  Het instrument is daarom ook geschikt voor de financiering van nieuwe investeringen voor onder andere de organisatie van social distancing, van persoonlijke bescherming op het werk of digitaal werken.

Vlaams Minister van Economie en Werk Hilde Crevits: “Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet is de aangewezen methode om onze start- en scale-ups, kmo’s en zelfstandigen in deze crisis te helpen. Vanuit PMV bieden we nu een financieringsinstrument aan dat de nodige financiële buffer op middellange termijn kan creëren. De termijn van 3 jaar moet voldoende tijd bieden om de omzet en cash flow terug op peil te krijgen en om private investeerders opnieuw voldoende risico-appetijt te geven. Het achtergestelde karakter van de leningen laat ook ruimte om nog bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met waarborgen.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.