voorwaarden Corona achtergestelde lening vastgelegd

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits legde PMV vandaag de modaliteiten vast voor de Corona achtergestelde lening. Start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen kunnen zo tot 3,5 miljoen euro lenen op een termijn van 3 jaar. De terugbetaling van de achtergestelde lening is ofwel na de looptijd van de lening of start na 24 maanden. Voor start- en scale-ups wordt voorzien in de mogelijkheid van een omzetting van de lening in kapitaal. De Vlaamse regering besliste eerder al over een kapitaalsverhoging van 250 miljoen bij PMV om dit mogelijk te maken. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen zich aanmelden op www.pmv.eu. Al meer dan 600 Vlaamse bedrijven hebben zich intussen aangemeld.

Op 1 april 2020 werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist een budget van 250 miljoen euro vrij te maken voor achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan startups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen die een positieve bijdrage leveren aan de Vlaamse economie. Met dit instrument wil minister Crevits tegemoetkomen aan de nood van deze bedrijven om het eigen vermogen te versterken om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Vandaag zijn ook de concrete modaliteiten van die achtergestelde leningen vastgelegd. Deze dienen wel ter validatie aangemeld te worden bij de Europese Commissie.

De interesse van Vlaamse bedrijven voor de achtergestelde lening is groot, zo blijkt uit de meer dan 600 aanmeldingen die PMV ondertussen heeft ontvangen van geïnteresseerde ondernemingen.

Enkel intrinsiek gezonde en levensvatbare ondernemingen die naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen in financiële ademnood komen of zullen komen, komen in aanmerking voor een Corona-lening. 

De doelgroepen

Er zijn twee doelgroepen in Vlaanderen die beoogd worden:

  • start- en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen of slechts beperkte positieve kasstromen hadden en die innovaties ontwikkelen of reeds op de markt brengen;
  • kmo’s en zelfstandigen die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering. De EU-definitie van kmo wordt gehanteerd.

De voorwaarden

PMV zal zoveel mogelijk met standaardvoorwaarden werken om snel een groot aantal aanvragen te kunnen verwerken. De voornaamste kenmerken zijn:

  • Minimum 25.000 euro en maximum 2.000.000 euro (kan optioneel verhoogd worden tot 3.500.000 euro mits een bijkomend engagement van andere financiers)
  • Het achtergesteld krediet dient in één schijf te worden opgenomen bij toekenning
  • Een looptijd van 3 jaar met integrale terugbetaling op de eindvervaldag. Voor kmo’s en zelfstandigen met recurrente kasstromen wordt er terugbetaald vanaf 24 maanden
  • Een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5% integraal betaalbaar op eindvervaldag voor de start- en scale-ups en 4,5% voor de andere kmo’s en zelfstandigen.

Voor start- en scale-ups wordt voorzien in een systeem waarbij de hoofdsom en de uitstaande interesten bij een kapitaalronde of een exit kunnen omgezet worden in aandelen aan een korting van 25% op de aandelenprijs van die kapitaalronde/exit.

Er is wel nog formeel de goedkeuring nodig van Europa om de achtergestelde lening onder te brengen onder het ‘Temporary Framework’ (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_496). PMV mikt daarvoor op begin mei. Daarnaast heeft PMV al formele aanvragen gedaan bij het Europees Investerings Fonds over een bewaarborging. Indien de coronalening onder één van de EIF garantieschema’s kan worden aangemeld, dan zal de uitgestelde interest neerwaarts kunnen herzien worden.

De Vlaamse regering verwacht ook het engagement van de banken en andere leningverschaffers om de lopende financieringen van deze bedrijven gedurende minstens 6 maanden aan te houden.

Er worden geen sectoren uitgesloten. Het instrument is breed toegankelijk, maar bij de beoordeling van de aanvraag, worden wel een aantal factoren mee in rekening gebracht zoals het belang voor de Vlaamse economie (zoals tewerkstelling), de aansluiting bij speerpuntsectoren (Life Sciences, Cleantech & Energie, …) of cruciale sectoren (energie, telecom, voedselvoorziening, veiligheid en logistiek).

Deze maatregel wil expliciet de nodige middelen verstrekken aan bedrijven die actief zijn en met meer dan 80% van hun personeel werken of op zeer korte termijn opnieuw volwaardig actief willen worden en zo minstens 50% van hun medewerkers uit tijdelijke werkloosheid halen.  Het instrument is daarom ook geschikt voor de financiering van nieuwe investeringen voor onder andere de organisatie van social distancing, van persoonlijke bescherming op het werk of digitaal werken.

Vlaams Minister van Economie en Werk Hilde Crevits: “Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet is de aangewezen methode om onze start- en scale-ups, kmo’s en zelfstandigen in deze crisis te helpen. Vanuit PMV bieden we nu een financieringsinstrument aan dat de nodige financiële buffer op middellange termijn kan creëren. De termijn van 3 jaar moet voldoende tijd bieden om de omzet en cash flow terug op peil te krijgen en om private investeerders opnieuw voldoende risico-appetijt te geven. Het achtergestelde karakter van de leningen laat ook ruimte om nog bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met waarborgen.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.