waarborgcapaciteit Gigarant verhoogd tot 3 miljard euro

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de waarborgcapaciteit bij Gigarant verhoogd van 1,5 miljard euro tot 3 miljard euro. We maken ook achtergestelde leningen mogelijk voor KMO’s gefocust op start-ups en scale-ups die hun toekomst voorbereiden en nood hebben aan kapitaal. We voorzien daarvoor in 250 miljoen euro.

Om de economische impact van de coronacrisis op te vangen wordt er een pakket maatregelen voor Vlaamse bedrijven genomen. Het gaat om ondersteuning over een langere periode omdat bedrijven meer tijd nodig zullen hebben om na de crisis opnieuw financieel gezond te worden. Dat gaat dan over een mix van waarborgen en het verschaffen van achtergestelde leningen. Dit Vlaams pakket is complementair aan het pakket dat reeds federaal werd voorgesteld.

Op vrijdag 13 maart 2020 werd al beslist dat er in 100 miljoen euro extra werd voorzien voor coronacrisiswaarborgen. Op die manier kunnen  ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode bestaande waarborgen laten verlengen bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, bestaande korte termijn kredietlijnen onder de waarborg brengen of hun niet-bancaire schulden die ouder zijn dan 3 maand laten financieren.  Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Met de 100 miljoen euro extra kunnen we al bijvoorbeeld zo’n 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen.

Achtergestelde leningen

Er komen steeds meer signalen uit de markt dat er naast de federaal voorziene overbruggingskredieten op maximum 12 maand die liquiditeitsnoden op heel korte termijn lenigen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren.

Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet lijkt daarvoor de meest aangewezen methode te zijn. De termijn van 3 jaar biedt een voldoende lange periode om de omzet en cash flow terug op peil te krijgen, en om investeerders terug voldoende risico-appetijt te geven. Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, daarbovenop bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen.

De maatregel staat alleen open voor KMO’s en de focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups die hun toekomst voorbereiden en nood hebben aan kapitaal. Grotere ondernemingen hebben meer slagkracht om gebruik te maken van de andere beschikbare stelsels, bijvoorbeeld op federaal niveau.

Bedrijven die voor de crisis al problemen hadden worden uitgesloten, enkel gezonde bedrijven komen in aanmerking. Deze maatregel focust op bedrijven die terug actief zijn en met meer dan 80% van hun personeel werken. Zo ondersteunen we actieve bedrijven om opnieuw te produceren.

Om het systeem van achtergestelde leningen via PMV te operationaliseren, voorzien we in een kapitaalverhoging met 250 miljoen euro.

 

Gigarant capaciteit van 1,5 miljard opgetrokken tot 3 miljard euro

De waarborgen boven de 1,5 miljoen euro - de zogenaamde Gigarant-waarborgregeling - worden gebruikt om bankiers te ondersteunen bij financieringsvraagstukken die vandaag moeilijker alleen te beantwoorden zijn. Gigarant beschikt vandaag over een waarborgcapaciteit van 1,5 miljard euro. Die capaciteit wordt nu opgetrokken tot maar liefst 3 miljard euro. Gigarant zal op die manier een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten die meer flexibiliteit biedt.

 

  • De COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (bij de standaard waarborg ligt de evaluatie op het moment van toekenning);
  • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar;
  • Voor deze crisiswaarborg wordt de, bij toekenning te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie;
  • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid;
  • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering wordt per onderneming tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of mits een gepaste rechtvaardiging de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming);
  • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen worden wel uitgesloten van de Gigarant-waarborg.

 

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Veel ondernemingen hebben in deze crisisperiode niet alleen moeilijkheden bij betalingen, maar zien ook hun kapitaalbasis aangetast. Die betalingsproblemen gaan dan bijvoorbeeld over het niet kunnen betalen van personeel, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld binnenkomt, facturen niet kunnen betalen, … Daarvoor moeten bedrijven gaan lenen. We zorgen nu voor een Coronacrisiswaarborg waarbij we vanuit de overheid 100 miljoen euro voorzien. Grote bedrijven die waarborgen boven 1,5 miljoen euro nodig hebben kunnen een Gigarant-waarborg krijgen. We breiden de waarborgcapaciteit van Gigarant uit tot 3 miljard euro.  Daarnaast maken we achtergestelde leningen mogelijk voor start-ups en scale-ups, die we daarmee een financiële buffer op middellange termijn geven. We voorzien daarvoor in een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.