Eerste uitbetaling schooltoeslagen net voor start schooljaar

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

De uitbetalers van het Groeipakket starten vandaag, op 28 augustus, met de uitbetaling van de schooltoeslagen. Gezinnen krijgen daarmee de schooltoeslagen zoveel mogelijk vóór de start van het schooljaar automatisch op hun rekening. De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Uit de voorlopige cijfers van het schooljaar 2023-2024 blijkt dat bijna 320.000 kinderen en jongeren in het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs en leerlingen HBO5 op een schooltoeslag kunnen rekenen. Goed voor een bedrag van ongeveer 120 miljoen euro.

“De eerste schooldag komt nu snel dichterbij. Om gezinnen en kinderen op tijd de nodige financiële ondersteuning te bieden, hebben we er ook dit jaar voor gezorgd dat de uitbetaling van de schooltoeslagen nog voor de start van het schooljaar kan gebeuren. De voorbije jaren hebben de uitbetalers van het Groeipakket en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket hard gewerkt om de toeslag sneller maar ook automatisch uit te betalen zodat er voor de ouders heel wat minder administratieve rompslomp aan te pas komt.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits

“Hoe sneller de schooltoeslag op de rekening staat, hoe beter voor kwetsbare gezinnen die uitgaven moeten doen voor de start van het schooljaar. Onze scholen zijn steeds meer kostenbewust en doen veel inspanningen om het voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te houden, maar toch beseffen we maar al te goed dat sommige ouders deze steun in de rug kunnen gebruiken” – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

“De schooltoeslag blijft zeer belangrijk voor gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel moeilijk hebben. We blijven permanent inzetten om te verbeteren waar mogelijk. Dat gebeurt op vlak van software en informatica maar ook op vlak van dienstverlening. Dankzij het harde werk van vele consulenten kunnen we ook dit jaar de schooltoeslag uitbetalen vóór de start van het schooljaar.” – Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG)

Uitbetaling vanaf eind augustus

Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat is op basis van inkomen en aanwezigheid op school. Voor elk kind waarvan alle gegevens gekend zijn (bv. inschrijving, gezinsinkomen), zal de schooltoeslag op 28 augustus betaald worden indien hij of zij er recht op heeft. Als nog niet alle gegevens eind augustus gekend zijn, volgt de uitbetaling op het einde van september, oktober of november.

Automatische en snelle uitbetaling

De voorbije jaren werd telkens bekeken hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Lees hier meer over de voorwaarden voor de schooltoeslag.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Lees hier meer over de bedragen. De automatische uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt op vastgelegde data tussen augustus en november.

Heel wat gezinnen kunnen onderzoek naar het recht op schooltoeslag online volgen

De gegevens om het recht te onderzoeken ontvangen de uitbetalers automatisch en elektronisch. De gezinnen die aangesloten zijn bij de uitbetalers FONS, MyFamily en Infino kunnen zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen via hun digitaal Groeipakketdossier. Dat dossier is te vinden via het portaal van deze drie uitbetalers. Er zijn 6 selectievakjes die de voorwaarden voor het recht op schooltoeslag voorstellen. Wanneer deze alle 6 groen gekleurd zijn, zal een schooltoeslag toegekend worden.

De kleur geeft de status van een voorwaarde weer. Groen betekent dat de uitbetaler alle nodige informatie heeft en dat de voorwaarde voldaan is. Oranje betekent dat de informatie nog niet gekend is, de uitbetaler moet deze informatie nog ontvangen. Rood betekent dat de voorwaarde niet voldaan is. Tot en met december ontvangen de uitbetalers nog extra informatie en kunnen de kleuren wijzigen. Blijft een van de vakjes rood gekleurd, dan is er geen recht op schooltoeslag.

Bijkomende informatie

Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

www.schooltoeslagen.be

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.