Eerste uitbetaling schooltoeslagen net voor start schooljaar

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

De uitbetalers van het Groeipakket starten vandaag, op 28 augustus, met de uitbetaling van de schooltoeslagen. Gezinnen krijgen daarmee de schooltoeslagen zoveel mogelijk vóór de start van het schooljaar automatisch op hun rekening. De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Uit de voorlopige cijfers van het schooljaar 2023-2024 blijkt dat bijna 320.000 kinderen en jongeren in het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs en leerlingen HBO5 op een schooltoeslag kunnen rekenen. Goed voor een bedrag van ongeveer 120 miljoen euro.

“De eerste schooldag komt nu snel dichterbij. Om gezinnen en kinderen op tijd de nodige financiële ondersteuning te bieden, hebben we er ook dit jaar voor gezorgd dat de uitbetaling van de schooltoeslagen nog voor de start van het schooljaar kan gebeuren. De voorbije jaren hebben de uitbetalers van het Groeipakket en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket hard gewerkt om de toeslag sneller maar ook automatisch uit te betalen zodat er voor de ouders heel wat minder administratieve rompslomp aan te pas komt.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits

“Hoe sneller de schooltoeslag op de rekening staat, hoe beter voor kwetsbare gezinnen die uitgaven moeten doen voor de start van het schooljaar. Onze scholen zijn steeds meer kostenbewust en doen veel inspanningen om het voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te houden, maar toch beseffen we maar al te goed dat sommige ouders deze steun in de rug kunnen gebruiken” – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

“De schooltoeslag blijft zeer belangrijk voor gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel moeilijk hebben. We blijven permanent inzetten om te verbeteren waar mogelijk. Dat gebeurt op vlak van software en informatica maar ook op vlak van dienstverlening. Dankzij het harde werk van vele consulenten kunnen we ook dit jaar de schooltoeslag uitbetalen vóór de start van het schooljaar.” – Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG)

Uitbetaling vanaf eind augustus

Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat is op basis van inkomen en aanwezigheid op school. Voor elk kind waarvan alle gegevens gekend zijn (bv. inschrijving, gezinsinkomen), zal de schooltoeslag op 28 augustus betaald worden indien hij of zij er recht op heeft. Als nog niet alle gegevens eind augustus gekend zijn, volgt de uitbetaling op het einde van september, oktober of november.

Automatische en snelle uitbetaling

De voorbije jaren werd telkens bekeken hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Lees hier meer over de voorwaarden voor de schooltoeslag.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Lees hier meer over de bedragen. De automatische uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt op vastgelegde data tussen augustus en november.

Heel wat gezinnen kunnen onderzoek naar het recht op schooltoeslag online volgen

De gegevens om het recht te onderzoeken ontvangen de uitbetalers automatisch en elektronisch. De gezinnen die aangesloten zijn bij de uitbetalers FONS, MyFamily en Infino kunnen zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen via hun digitaal Groeipakketdossier. Dat dossier is te vinden via het portaal van deze drie uitbetalers. Er zijn 6 selectievakjes die de voorwaarden voor het recht op schooltoeslag voorstellen. Wanneer deze alle 6 groen gekleurd zijn, zal een schooltoeslag toegekend worden.

De kleur geeft de status van een voorwaarde weer. Groen betekent dat de uitbetaler alle nodige informatie heeft en dat de voorwaarde voldaan is. Oranje betekent dat de informatie nog niet gekend is, de uitbetaler moet deze informatie nog ontvangen. Rood betekent dat de voorwaarde niet voldaan is. Tot en met december ontvangen de uitbetalers nog extra informatie en kunnen de kleuren wijzigen. Blijft een van de vakjes rood gekleurd, dan is er geen recht op schooltoeslag.

Bijkomende informatie

Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

www.schooltoeslagen.be

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.