Minister Crevits stelt 3 coördinatoren beschikbaar voor sites Triamant

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Minister Crevits blijft bezorgd over de zorgverlening aan de bewoners op sites van de Triamant-groep in Bree, Wervik en Sint-Truiden. Daarom stelt ze drie coördinatoren ter beschikking aan de lokale besturen om het welzijn en de gezondheid van de bewoners  op te volgen en de bewoners van de sites te ondersteunen.

 

“Sinds de berichten over het faillissement van Curamant zijn er verschillende contacten geweest met de betrokken lokale besturen. Voor sommige bewoners is hun zorg een prioriteit, andere bewoners hebben bijvoorbeeld meer vragen over de financiële situatie en ondersteuning. Het is voor mij zeer belangrijk dat de bewoners de nodige zorg blijven krijgen. Elke site vraagt ook een andere organisatie of coördinatie. Er is nu nood aan ondersteuning voor de lokale besturen en de bewoners, daarom voorzie ik drie coördinatoren.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

De Triamant-groep biedt,  onder meer, bemeubelde woningen aan voor personen met en zonder een zorgvraag. Maar sinds het faillissement van Curamant is de continuïteit van de zorg- en dienstverlening voor de bewoners op deze sites in gedrang gekomen.  

In de afgelopen weken ging het Departement Zorg langs op de sites in Wervik, Bree en Sint-Truiden en was er ook regelmatig overleg met de lokale besturen zodat zij de coördinatie op de site konden opnemen. De lokale besturen hebben dan ook veel inspanningen geleverd rond de veiligheid en het welzijn van de bewoners. Maar de situatie blijft precair. Er blijft een nood aan ondersteuning en begeleiding van de lokale besturen. 

Daarom beslist minister Crevits om voor Sint-Truiden, Bree en Wervik een gezondheids- en zorgcoördinator beschikbaar te stellen. Deze persoon kan  het lokaal bestuur en betrokken actoren begeleiden en bijstaan, onder meer bij het opvolgen van de aanwezige bewoners en hun zorgnoden, met speciale aandacht voor de aanwezige zorgbehoevende 65-plussers op de sites. Als het nodig is, dan zullen de bewoners ook begeleid worden naar een ander verblijf of gepaste zorg.  

Daarnaast zal de procedure opgestart worden tot sluiting van de woongelegenheden, waar een illegale uitbating van een zorgvoorziening wordt vastgesteld. De coördinator zal daarbij ook opvolgen dat de bewoners ondersteund worden in hun zoektocht naar een ander verblijf. Deze coördinator zal regelmatig terugkoppelen naar het departement.  

Op 10 juli heeft het Departement Zorg ook een melding gedaan aan de procureur des konings van het parket Limburg en West-Vlaanderen van mogelijke strafbare feiten in Sint-Truiden en Bree (parket Limburg) en in Wervik (parket West-Vlaanderen). Het Departement Zorg heeft zich ook als benadeelde partij kenbaar gemaakt aan beide parketten zodat ze op de hoogte gehouden worden van de gevolgen die zullen gegeven worden aan de meldingen. 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.