Extra maatregelen voor kwaliteitsvolle stages in zorg en welzijn

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits kondigt extra maatregelen aan om de werking en kwaliteit van stages te bewaken en te versterken. Zo komt er een premie voor leerplekondersteuning voor organisaties in zorg en welzijn om studenten nog beter te kunnen begeleiden, een webpagina waar studenten terecht kunnen met hun klachten en een stagecharter.

"Na verschillende getuigenissen van stagiairs in de zorg, heb ik de voorbije maanden overleg gepleegd met de sector om stages nog kwaliteitsvoller en sterker te maken. Jaarlijks lopen duizenden studenten stage in de zorg, een stage zou hen net moeten motiveren om aan de slag te gaan in de sector. Het is belangrijk dat zij op hun stageplek alle kansen krijgen om bij te leren en hun competenties in te oefenen. Ook in het belang van de toekomt van onze zorg dienen stages van hoge kwaliteit zijn. Daarom werken we samen met het onderwijsveld, de werkgevers en de vertegenwoordigers van studenten aan een charter. We lanceren ook een premie voor leerplekondersteuning, zodat het personeel meer tijd en ruimte krijgt om stagiaires kwaliteitsvol te begeleiden. Tot slot verlagen we ook de drempel om te spreken over problemen tijdens een stage, op een nieuwe webpagina kunnen studenten voortaan een duidelijk overzicht vinden waar zij met hun klacht terecht kunnen.” Hilde Crevits

 

Elk jaar zijn er ongeveer 7700 studenten bachelor verpleegkunde die elk jaar minstens 1 stage volgen, vaak in diverse sectoren en bij meerdere werkgevers.  Het HBO5 verpleegkunde traject, sinds september 2023 graduaat basisverpleegkunde, telt in totaal momenteel 6600  studenten. Ook zij volgen minstens 1 stage per jaar en gaat het vaak over meerdere stages in verschillende sectoren en bij een aantal diverse werkgevers. Er zijn nog een 120-tal jongeren die een duale opleiding volgen tot verzorgende of zorgkundige in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Ook zij hebben praktijkervaring op het terrein, in het kader van duaal leren. Daarnaast zijn er nog vele opleidingen tot zorgkundige, kinderbegeleider, persoonsbegeleider en andere graduaats- en bacheloropleidingen binnen gezondheidszorg en sociaal-agogisch werk met stage onder meer in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen.

 

Uit een rondvraag bij zowel studenten, als werkgevers en vakbonden bleek eerder dat studenten zich vaak niet voldoende begeleid voelen en ze niet altijd voldoende leerkansen krijgen om hun kennis, vaardigheden en attitudes in te oefenen. Het personeel heeft daar naast de zorgtaken soms onvoldoende tijd voor. Ook de drempel om zaken te melden uit angst voor een negatieve evaluatie kwam naar voor. Daarnaast geven studenten aan soms niet te weten waar ze met hun klachten terecht kunnen.

 

Premie voor leerplekondersteuning

Samen met de sociale partners en VIVO vzw lanceert minister Crevits leerplekondersteuning, een premie als tegemoetkoming voor de begeleiding en de coaching aan stagiaires binnen organisaties in zorg en welzijn, zoals bijvoorbeeld woonzorgcentra, jeugdhulp- en revalidatievoorzieningen. De premie geeft een organisatie de mogelijkheid om het aanbod van stages te blijven garanderen en geeft de stagementor tijd voor de begeleiding van een stagiaire. Aan de premie hangt een stageovereenkomst en mentorattest vast, zodat stagiaires goed onthaald worden op hun stageplek en er duidelijke afspraken zijn over de begeleiding en de opvolging.

Voor elke stagementor die 5 stagebegeleidingen opneemt, ontvangt de organisatie vanaf de eerste stagebegeleiding 3300 euro. Vanaf elke zesde stagebegeleiding per mentor start een volgende schijf en kan er een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Organisaties in zorg en welzijn kunnen de premie vanaf deze maand aanvragen. Tot nu toe zijn er al meer dan 450 aanvragen. 

De ondersteunende premie wordt uitgekeerd voor alle opleidingen en stages die leiden naar de kwalificatie tot kinderbegeleider (voor schoolgaande kinderen en voor baby’s en peuters), persoonsbegeleider, verzorgende, zorgkundige, logistiek assistent en basisverpleegkundige.

 

Webpagina voor klachten

Op een nieuwe webpagina van het Departement Zorg kunnen studenten voortaan een duidelijk overzicht vinden waar zij met problemen of klachten over de werking van een zorgvoorziening terecht kunnen.  De bedoeling is dat studenten makkelijker hun weg vinden om zaken te melden. Op de webpagina wordt duidelijk gemaakt wie het aanspreekpunt is voor de verschillende soorten klachten in het kader van een zorgstage.

Link naar pagina: www.vlaanderen.be/departement-zorg/klachten/u-volgt-een-zorg-of-welzijnsopleiding-en-wil-een-klacht-indienen-over-uw-stageproces

 

Stagecharter

Op vraag van minister Crevits komt er dit jaar ook nog een stagecharter. De Vlaamse zorgambassadeur Candice De Windt kreeg hiervoor de opdracht om samen met een werkgroep met afvaardiging van studenten, werkveld en onderwijs het charter vorm te geven. Het stagecharter moet de rol van stages vanuit werkveld, onderwijs én studenten bekrachtigen. Het dient als een engagementsverklaring om het stageproces kwalitatief te verhogen, waarbij alle partijen zich engageren om hun verantwoordelijkheid op te nemen.  Het charter legt onder meer vast hoe een kwaliteitsvolle leeromgeving eruitziet door o.a. de rol van de mentor, het stageproces en het omgaan met klachten te definiëren.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.