Minister Crevits en Brouns investeren in suïcidepreventie op de werkvloer

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns kondigen een gezamenlijk project rond suïcidepreventie op de werkvloer aan. Het doel is om pogingen tot zelfdodingen te verminderen. Concreet wordt er een toolbox ontwikkeld waarmee preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, … mee aan de slag kunnen binnen hun organisatie.  De toolbox reikt manieren aan om  suïcidale gedachten te detecteren en bespreekbaar te maken, en legt ook uit hoe er werk kan gemaakt worden van een gezonde, werkbare werkomgeving.  

“Vlaanderen kent jammer genoeg nog steeds te hoge suïcidecijfers. De voorbije decennia is het aantal zelfdodingen wel gedaald, maar het verlagen van de suïcidecijfers is en blijft een prioriteit. We zetten daarom in op preventie binnen verschillende levensdomeinen: van cultuur, onderwijs tot werk. Zo kan je als bedrijf ook het verschil maken door suïcidale gedachten bespreekbaar te maken en een gepast antwoord te bieden op signalen van zelfdoding. Hoewel er geen enkelvoudig recept is om zelfdoding te voorkomen, zijn er manieren om dit op een passende wijze aandacht te geven binnen een werkcontext. Die knowhow willen we op de werkvloer brengen door een toolbox met bruikbare handvaten te ontwikkelen waarmee bepaalde personen binnen de werkorganisatie mee aan de slag kunnen. ”– Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits   

“We brengen met zijn allen een substantieel deel van onze tijd door op de werkvloer. Het is daarom belangrijk dat ook in deze levenssfeer wordt ingezet op suïcidepreventie. Dat doe je door het thema bespreekbaar te maken binnen bedrijven, maar er moet ook iemand zijn waarbij werknemers terecht kunnen. Met dit project zorgen we ervoor dat sleutelfiguren in de organisatie over de deskundigheid beschikken om suïcidale gedachten te detecteren, de betrokkenen te helpen én indien nodig ook door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Daarnaast moeten we waken dat gebeurtenissen op de werkvloer of arbeidsomstandigheden geen trigger zijn voor suïcidale gedachten. Dat doen we door in te zetten op werkbaar werk– Vlaams minister van Werk Jo Brouns 

Zelfdoding is in Vlaanderen, zowel bij mannen als vrouwen, nog altijd één van de belangrijkste doodsoorzaken bij twintigers, dertigers en veertigers. In 2021 overleden 913 personen door zelfdoding: 641 mannen en 272 vrouwen. Toch gaat het om een daling van 7,1% in vergelijking met 2020. Sinds 2000 is er een daling van bijna 34%:  36% bij de mannen en ruim 28% bij de vrouwen. In bijna alle leeftijdsgroepen is er doorheen de jaren een positieve evolutie.  

Maar er blijven acties nodig, uit de eindevaluatie van het vorige Vlaams Actieplan Suïcidepreventie blijkt onder andere dat er in Vlaanderen nood is aan acties specifiek gericht op de werksetting. In het nieuwe Vlaams Actieplan Suïcidepreventie III (2022-2030) is deskundigheidsbevordering van professionelen en sleutelfiguren op de werkvloer dan ook 1 van de 6 belangrijke strategieën ter suïcidepreventie. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het trainen van professionelen in suïcidepreventie een effectieve strategie is om het omgaan met suïcidale personen en crisissituaties te verbeteren.   

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns kiezen er daarom voor om een preventiemethode te laten ontwikkelen die specifiek inzet op mensen die werken. Concreet laten beide ministers een toolbox ontwikkelen waarmee sleutelfiguren en experten binnen bedrijven en organisaties op een laagdrempelige en zelfstandige manier mee aan de slag kunnen gaan rond suïcidepreventie. Het kan gaan over handvaten om risicofactoren op de werkvloer in kaart te brengen, manieren om signalen van suïcidale gedachten te herkennen en hoe daarmee om te gaan,  of over de juiste manier om door te verwijzen naar het geschikte zorgaanbod.  De toolbox zal na ontwikkeling breed beschikbaar worden gesteld. 

De bedoeling is om personen die vaak een aanspreekpunt zijn op de werkvloer alle nodige kennis, attitudes en vaardigheden bij te brengen om aan suïcidepreventie te kunnen doen. Die aanspreekpunten kunnen bijvoorbeeld vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, HR-experten of  leidinggevenden zijn.  

Voor de uitwerking voorzien ministers Crevits en Brouns in ruim 248.000 euro. 

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Wie nood heeft aan een luisterend oor, kan terecht bij Tele-Onthaal op het gratis nummer 106 en op de website www.tele-onthaal.be.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.