Minister Crevits en Brouns investeren in suïcidepreventie op de werkvloer

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns kondigen een gezamenlijk project rond suïcidepreventie op de werkvloer aan. Het doel is om pogingen tot zelfdodingen te verminderen. Concreet wordt er een toolbox ontwikkeld waarmee preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, … mee aan de slag kunnen binnen hun organisatie.  De toolbox reikt manieren aan om  suïcidale gedachten te detecteren en bespreekbaar te maken, en legt ook uit hoe er werk kan gemaakt worden van een gezonde, werkbare werkomgeving.  

“Vlaanderen kent jammer genoeg nog steeds te hoge suïcidecijfers. De voorbije decennia is het aantal zelfdodingen wel gedaald, maar het verlagen van de suïcidecijfers is en blijft een prioriteit. We zetten daarom in op preventie binnen verschillende levensdomeinen: van cultuur, onderwijs tot werk. Zo kan je als bedrijf ook het verschil maken door suïcidale gedachten bespreekbaar te maken en een gepast antwoord te bieden op signalen van zelfdoding. Hoewel er geen enkelvoudig recept is om zelfdoding te voorkomen, zijn er manieren om dit op een passende wijze aandacht te geven binnen een werkcontext. Die knowhow willen we op de werkvloer brengen door een toolbox met bruikbare handvaten te ontwikkelen waarmee bepaalde personen binnen de werkorganisatie mee aan de slag kunnen. ”– Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits   

“We brengen met zijn allen een substantieel deel van onze tijd door op de werkvloer. Het is daarom belangrijk dat ook in deze levenssfeer wordt ingezet op suïcidepreventie. Dat doe je door het thema bespreekbaar te maken binnen bedrijven, maar er moet ook iemand zijn waarbij werknemers terecht kunnen. Met dit project zorgen we ervoor dat sleutelfiguren in de organisatie over de deskundigheid beschikken om suïcidale gedachten te detecteren, de betrokkenen te helpen én indien nodig ook door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Daarnaast moeten we waken dat gebeurtenissen op de werkvloer of arbeidsomstandigheden geen trigger zijn voor suïcidale gedachten. Dat doen we door in te zetten op werkbaar werk– Vlaams minister van Werk Jo Brouns 

Zelfdoding is in Vlaanderen, zowel bij mannen als vrouwen, nog altijd één van de belangrijkste doodsoorzaken bij twintigers, dertigers en veertigers. In 2021 overleden 913 personen door zelfdoding: 641 mannen en 272 vrouwen. Toch gaat het om een daling van 7,1% in vergelijking met 2020. Sinds 2000 is er een daling van bijna 34%:  36% bij de mannen en ruim 28% bij de vrouwen. In bijna alle leeftijdsgroepen is er doorheen de jaren een positieve evolutie.  

Maar er blijven acties nodig, uit de eindevaluatie van het vorige Vlaams Actieplan Suïcidepreventie blijkt onder andere dat er in Vlaanderen nood is aan acties specifiek gericht op de werksetting. In het nieuwe Vlaams Actieplan Suïcidepreventie III (2022-2030) is deskundigheidsbevordering van professionelen en sleutelfiguren op de werkvloer dan ook 1 van de 6 belangrijke strategieën ter suïcidepreventie. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het trainen van professionelen in suïcidepreventie een effectieve strategie is om het omgaan met suïcidale personen en crisissituaties te verbeteren.   

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns kiezen er daarom voor om een preventiemethode te laten ontwikkelen die specifiek inzet op mensen die werken. Concreet laten beide ministers een toolbox ontwikkelen waarmee sleutelfiguren en experten binnen bedrijven en organisaties op een laagdrempelige en zelfstandige manier mee aan de slag kunnen gaan rond suïcidepreventie. Het kan gaan over handvaten om risicofactoren op de werkvloer in kaart te brengen, manieren om signalen van suïcidale gedachten te herkennen en hoe daarmee om te gaan,  of over de juiste manier om door te verwijzen naar het geschikte zorgaanbod.  De toolbox zal na ontwikkeling breed beschikbaar worden gesteld. 

De bedoeling is om personen die vaak een aanspreekpunt zijn op de werkvloer alle nodige kennis, attitudes en vaardigheden bij te brengen om aan suïcidepreventie te kunnen doen. Die aanspreekpunten kunnen bijvoorbeeld vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, HR-experten of  leidinggevenden zijn.  

Voor de uitwerking voorzien ministers Crevits en Brouns in ruim 248.000 euro. 

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Wie nood heeft aan een luisterend oor, kan terecht bij Tele-Onthaal op het gratis nummer 106 en op de website www.tele-onthaal.be.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.