Minister Crevits en Brouns investeren in suïcidepreventie op de werkvloer

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns kondigen een gezamenlijk project rond suïcidepreventie op de werkvloer aan. Het doel is om pogingen tot zelfdodingen te verminderen. Concreet wordt er een toolbox ontwikkeld waarmee preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, … mee aan de slag kunnen binnen hun organisatie.  De toolbox reikt manieren aan om  suïcidale gedachten te detecteren en bespreekbaar te maken, en legt ook uit hoe er werk kan gemaakt worden van een gezonde, werkbare werkomgeving.  

“Vlaanderen kent jammer genoeg nog steeds te hoge suïcidecijfers. De voorbije decennia is het aantal zelfdodingen wel gedaald, maar het verlagen van de suïcidecijfers is en blijft een prioriteit. We zetten daarom in op preventie binnen verschillende levensdomeinen: van cultuur, onderwijs tot werk. Zo kan je als bedrijf ook het verschil maken door suïcidale gedachten bespreekbaar te maken en een gepast antwoord te bieden op signalen van zelfdoding. Hoewel er geen enkelvoudig recept is om zelfdoding te voorkomen, zijn er manieren om dit op een passende wijze aandacht te geven binnen een werkcontext. Die knowhow willen we op de werkvloer brengen door een toolbox met bruikbare handvaten te ontwikkelen waarmee bepaalde personen binnen de werkorganisatie mee aan de slag kunnen. ”– Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits   

“We brengen met zijn allen een substantieel deel van onze tijd door op de werkvloer. Het is daarom belangrijk dat ook in deze levenssfeer wordt ingezet op suïcidepreventie. Dat doe je door het thema bespreekbaar te maken binnen bedrijven, maar er moet ook iemand zijn waarbij werknemers terecht kunnen. Met dit project zorgen we ervoor dat sleutelfiguren in de organisatie over de deskundigheid beschikken om suïcidale gedachten te detecteren, de betrokkenen te helpen én indien nodig ook door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Daarnaast moeten we waken dat gebeurtenissen op de werkvloer of arbeidsomstandigheden geen trigger zijn voor suïcidale gedachten. Dat doen we door in te zetten op werkbaar werk– Vlaams minister van Werk Jo Brouns 

Zelfdoding is in Vlaanderen, zowel bij mannen als vrouwen, nog altijd één van de belangrijkste doodsoorzaken bij twintigers, dertigers en veertigers. In 2021 overleden 913 personen door zelfdoding: 641 mannen en 272 vrouwen. Toch gaat het om een daling van 7,1% in vergelijking met 2020. Sinds 2000 is er een daling van bijna 34%:  36% bij de mannen en ruim 28% bij de vrouwen. In bijna alle leeftijdsgroepen is er doorheen de jaren een positieve evolutie.  

Maar er blijven acties nodig, uit de eindevaluatie van het vorige Vlaams Actieplan Suïcidepreventie blijkt onder andere dat er in Vlaanderen nood is aan acties specifiek gericht op de werksetting. In het nieuwe Vlaams Actieplan Suïcidepreventie III (2022-2030) is deskundigheidsbevordering van professionelen en sleutelfiguren op de werkvloer dan ook 1 van de 6 belangrijke strategieën ter suïcidepreventie. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het trainen van professionelen in suïcidepreventie een effectieve strategie is om het omgaan met suïcidale personen en crisissituaties te verbeteren.   

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns kiezen er daarom voor om een preventiemethode te laten ontwikkelen die specifiek inzet op mensen die werken. Concreet laten beide ministers een toolbox ontwikkelen waarmee sleutelfiguren en experten binnen bedrijven en organisaties op een laagdrempelige en zelfstandige manier mee aan de slag kunnen gaan rond suïcidepreventie. Het kan gaan over handvaten om risicofactoren op de werkvloer in kaart te brengen, manieren om signalen van suïcidale gedachten te herkennen en hoe daarmee om te gaan,  of over de juiste manier om door te verwijzen naar het geschikte zorgaanbod.  De toolbox zal na ontwikkeling breed beschikbaar worden gesteld. 

De bedoeling is om personen die vaak een aanspreekpunt zijn op de werkvloer alle nodige kennis, attitudes en vaardigheden bij te brengen om aan suïcidepreventie te kunnen doen. Die aanspreekpunten kunnen bijvoorbeeld vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, HR-experten of  leidinggevenden zijn.  

Voor de uitwerking voorzien ministers Crevits en Brouns in ruim 248.000 euro. 

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Wie nood heeft aan een luisterend oor, kan terecht bij Tele-Onthaal op het gratis nummer 106 en op de website www.tele-onthaal.be.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.