Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij

 

Hallo, ik ben Hilde.

Echtgenote, dochter, mama van 2 en oma van 2 schatten van kleinkinderen. Sinds 18 mei 2022 ben ik viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. Ik ben geboren en getogen in Torhout en ben momenteel ook de fiere voorzitter van de Torhoutse gemeenteraad. Tussen het werk en tijd voor mijn familie door, maak ik vooral tijd vrij voor sport. Lopen, fietsen, wandelen… de ultieme ontspanning en goed voor het fysiek én mentale welzijn!

Professionele loopbaan

Advocaat

Sinds 1 oktober 1990: Advocaat aan de balie te Brugge

Wetenschappelijke loopbaan

Van september 1990 tot mei 1996: deeltijds assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en dit onder leiding van Prof. Dr. Hubert BOCKEN. In hoofdzaak werd gewerkt aan de opmaak van een databank milieurechtspraak.

Van mei 1996 tot november 1996 werkzaam als deeltijds (50%) kabinetsmedewerker verkeersveiligheid bij Burgemeester Moenaert te Brugge.

Politieke loopbaan

Van 25 oktober 2000 tot 7 juli 2004: provincieraadslid voor West-Vlaanderen

Van 1 januari 2001 t.e.m. 31 december 2006: Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken
  • wijk- en stadskernvernieuwing
  • stadspatrimonium
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • milieu (bosbeheer, groenbeleid, parken en plantsoenen, riolering, vuilverwerking en -verwijdering, waterzuivering, wegbermbeheer, milieuvergunningen)
  • rechtsgeschillen

Van 2 januari 2007 tot 28 juni 2007: Eerste Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken en woonbeleid
  • leefmilieu, natuurzorg en milieuvergunningen
  • wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing
  • stadspatrimonium
  • informatie en inspraakbeleid
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • rechtsgeschillen

Van 7 juli 2004 tot 28 juni 2007: Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring provincie West-Vlaanderen

Van 28 juni 2007 tot 13 juli 2009: Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014 : Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Van 25 juli 2014 tot 2 oktober 2019 : viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Van 2 oktober 2019 tot 18 mei 2022: Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minsister van Economie, Innovatie, Sociale Economie, Landbouw en Visserij 

Sinds 18 mei 2022: viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. 

Sinds 28 januari 2019 : gemeenteraadsvoorzitter in Torhout

Nieuws

134 meldingen over mogelijke onregelmatigheden in adoptiedossiers, minister Crevits wil voor elk dossier verheldering

In totaal hebben 134 mensen zich gemeld na de oproep aan mensen die met vragen zitten over hun adoptiedossier. Minister Crevits vraagt een screening van elk van deze adoptiedossiers. Wie wil kan ook persoonlijk in gesprek gaan over de mogelijkheden van bijkomend onderzoek in het land van herkomst. Er zal ook zorg en begeleiding geboden worden doorheen het hele traject.

Aantal klachten over woonzorgcentra licht gedaald in 2023

Vlamingen vinden hun weg naar de Woonzorglijn, dat blijkt uit het jaarverslag. In 2023 werden in totaal 2.030 oproepen geregistreerd. Er werden 1.504 vragen gesteld en de Woonzorglijn ontving 526 klachten. Het aantal klachten daalt hierdoor licht ten opzichte van 2022, toen het er 600 waren. Meer dan de helft van die klachten ging over de zorg en de kwaliteit van de zorg in woonzorgcentra. Voor 75% van de klachten gaf de Woonzorglijn een opdracht aan Zorginspectie om ter plaatse een onaangekondigd onderzoek uit te voeren. In iets minder dan de helft van de gevallen (46%) werden de klachten als gegrond beoordeeld

Opleidingen referentieartsen dementie zijn een succes. Dementiedeskundigheid wint aan belang bij artsen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits geeft meer artsen de kans om zich te specialiseren tot referentiearts dementie.  De specifieke opleiding wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in nauwe samenwerking en afstemming met Domus Medica en experten uit het werkveld waaronder geriaters, neurologen en ouderenpsychiaters. Er werden intussen 90 referentieartsen opgeleid, maar er staat nog een rij wachtenden.

3 miljoen euro extra in strijd tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren

Een innovatief begeleidingsprogramma dat zich richt op jonge dak- en thuislozen en detentieverlaters tussen 17 en 25 jaar, heeft de afgelopen jaren goede resultaten geboekt. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven in opdracht van de Vlaamse overheid. Het proefproject kreeg de afgelopen jaren vorm binnen Oranjehuis, een jeugdhulporganisatie uit Kortrijk. Het project, Back on Track, is gebaseerd op het Housing First for Youth-principe waarbij wordt ingezet op directe toegang tot huisvesting en begeleiding. Maar liefst 78% van de jongeren huurden een jaar na de start van het traject een eigen woning. Vlaams minister Hilde Crevits trekt 3 miljoen euro om de strijd tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren in Vlaanderen te verankeren en uit te breiden.

Infrastructuurforfait voor nieuwbouw De Klokke in Sint-Niklaas

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de aanvraag voor een infrastructuurforfait voor een nieuwbouw voor 36 bewoners en 17 plaatsen voor dagbesteding van de vzw De Klokke in Sint-Niklaas goedgekeurd. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 101.000 euro. Met zo’n forfait komt het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tussenbeide in de woon- en leefkosten van bewoners bij investeringen zoals een nieuwbouw.

Vlaams minister Hilde Crevits breidt gratis screening op aangeboren aandoeningen uit met SCID

Meer dan 99% van de baby’s in Vlaanderen wordt gescreend op aangeboren aandoeningen. Door deel te nemen aan het screeningsprogramma kunnen zeldzame ziekten bij baby’s sneller opgespoord en behandeld worden. Sinds mei 2023 is het screeningsprogramma uitgebreid met 2 erfelijke stofwisselingsziekten: ‘homocystinurie’ en ‘holocarboxylase synthetase deficiëntie’. Vanaf 1 december 2024 komt de screening naar SCID, een ernstig gecombineerde immuunstoornis, daar nog bij. In totaal worden er sinds het originele screeningsprogramma nu 7 bijkomende zeldzame ziekten opgespoord. Vlaams minister Hilde Crevits investeert hierin dit jaar ruim 1 miljoen euro extra.

Investeringssteun van 897.000 euro voor Centrum Geestelijke & revalidatievoorziening Integra in Genk

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 897.000 euro voor de verbouwing en de uitbreiding van de ambulante zorgvoorziening Integra in de Henri Decleenestraat in Genk. Een bestaand pand op de Welzijnscampus zal onderhanden worden genomen. Het zal plaats bieden aan het preventie- en zorgaanbod inclusief de gespecialiseerde verslavingszorg van Integra

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.